آوریل 13, 2021

علمی : جایگاه قدرت نرم در اندیشه سیاسی امام علی(ع- قسمت ۳

 • جایگاه توازن حقوق و عدالت اجتماعی در قدرت نرم……………………………………………….۱۴۳
 • ساختار توازن حقوق……………………………………………………………………………………………..۱۴۸
 • ثبات سیاسی؛ تداوم ساختار توازن حقوق…………………………………………………………………۱۵۵
  1. مدیریت عناصر قدرتساز در ساختار توازن حقوق……………………………………………………….۱۵۸

  ۴- ۱٫ کاریزمای رهبر در ساختار توازن حقوق……………………………………………………………….۱۶۱
  ۴- ۲٫ مدیریت افکار عمومی در ساختار توازن حقوق……………………………………………………..۱۶۵
  ۴- ۳٫ توازن حقوق در ساختار نظامی……………………………………………………………………………۱۷۵
  ۴- ۴٫ توازن حقوق در ساختار قضایی…………………………………………………………………………..۱۸۱
  ۴- ۵٫ توازن حقوق در ساختار اجرایی………………………………………………………………………….۱۸۴
  ۴- ۶٫ توازن حقوق در ساختار اقتصادی………………………………………………………………………..۱۸۷
  ۴- ۷٫ کیفیت دیپلماسی در ساختار توازن حقوق…………………………………………………………….۱۹۱
  ۴- ۸٫ کیفیت تجارت در ساختار توازن حقوق………………………………………………………………..۱۹۶
  ۴- ۹٫ کمکهای بشردوستانه در ساختار توازن حقوق…………………………………………………….۱۹۸
  ۴- ۱۰٫ عملکردهای سیاسی در ساختار توازن حقوق………………………………………………………۲۰۳
  جمعبندی…………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۶
  نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۸
  فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۵
  مقدمه
  از آنزمان که سیاست در پی کسب، حفظ، و افزایش قدرت، خواسته و یا ناخواسته، نیروی اجتماعی را در کنار نیروی سیاسی به خدمت گرفت و قدرت معجزهآسای نیروهای اجتماعی را مشاهده کرد، لزوم پیوند قدرت اجتماعی با قدرت سیاسی را در دستور کار قرار داد. پیوندی که نیازمند مدیریت تخصصی است زیرا ابزار اجبار و تهدید در سیاست، توانایی از قوه به فعل درآوردن پتانسیل قدرت نیروهای اجتماعی را در راستای اهداف قدرت سیاسی ندارند. اگر قدرت نظامی، هماهنگی بر محور کمیت و کیفیت تسلیحات نظامی و نیروی جسمانی سربازان در راستای اهداف قدرت است، قدرت اجتماعی، هماهنگی بر محور جذابیت و گرایش اذهان در راستای اهداف قدرت میباشد؛ پس لزوم حضور ابزار اقناع و جذب در سیاست ضرورت مییابد. اینگونه بود که اهدف قدرت از تسخیر سرزمینها به تسخیر اذهان، تغییر کاربرد داد، تغییراتی که مسیر ورود نمای جدیدی از صورت قدرت، تحت عنوان «قدرت نرم» را به حوزهی مطالعات علوم سیاسی و روابط بینالملل گشود.
  از اوایل دههی ۱۹۹۰، مقولهی قدرت نرم توسط جوزف نای در گفتمان لیبرالیستی مطرح شد. به عقیدهی وی قدرت نرم، توان ایجاد جذابیت برای رسیدن به نتایج دلخواه، بدون تهدید و تشویق آشکار و ملموس است. بر این اساس جذابیتهای حاصله از قدرت نرم، با شکلدهی محیط اقناعی، تمایل مخاطب را جهت همسویی با هدف قدرت برمیانگیزد.
  با توجه به اینکه حکومت اسلامی در دورهی زمامداری امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) به سه قارهی جهان، با مدیریتی عدالتگستر نفوذ کرده بود و این انسجام شکل نمیگیرد مگر در مدیریت قدرت نرم، لذا بررسی قدرت نرم اسلامی در حکومت امام علی(علیهالسلام) جهت آشنایی با اهداف و مؤلفههای مدیریت قدرت نرم اسلامی، چشمانداز جدیدی به حوزهی قدرت در روابط بینالملل است.
  فصل ۱
  کلیات و طرح تحقیق

  1. بیان مسئله

  جوزف نای، بهعنوان مؤسس واژهی قدرت نرم، این واژه را برای اولین بار در سال ۱۹۹۰ بهکار برد. وی قدرت نرم را شیوهای برای رسیدن به نتایج دلخواه، بدون تهدید و تشویق آشکار و ملموس میداند. بر این پایه مهمترین عنصر قدرت نرم، توان ایجاد جذابیت است، جذابیتهایی که در بازتاب ارزشهای انساندوستانه در فرهنگ، سیاست، و اقتصاد نهفته است. مهمترین ارزش انساندوستانهی جهانشمول «عدل» است که رعایت آن، کلیهی ارزشهای جهانشمول در چارچوب حقوق بشر را در برمیگیرد، و این در حالی است که در اسلام، جایگاه «عدل» در ردیف اصول دین قرار دارد، دینی که دیانت و سیاست آن مکمل هم هستند، پس «عدالت» ارزشی زیربنایی در اسلام سیاسی است، ارزشی که نه در محوریت فرد، که در محوریت وحدانیت پروردگار قرار میگیرد، پس خروجیهای قدرت نرم اسلامی، متفاوت از قدرت نرم غربی است، تفاوتی که فهم آن نیازمند بررسی قدرت نرم در اسلام میباشد، و بهترین شاخص بررسی قدرت نرم اسلامی، اندیشهی سیاسی امام علی(علیهالسلام) است.
  مطالعهی سیاستهای امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) اگرچه واژهی قدرت نرم را از لحاظ لغوی بهدست نمیدهد اما کاربرد آن از لحاظ شاخصهای مفهومی و رفتاری در سیاستهای ایشان بهوضوح قابل رؤیت است. عملکردهای سیاسی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) بر بنای تکریم انسانیت نهاده شده است بهگونهای که جذابیتهای حاصله از آن، بعد از گذشت قرنها هنوز هم میل گرایش حول محور را ایجاد میکند. لذا این پژوهش بر آن است که به بررسی جایگاه قدرت نرم در اندیشهی سیاسی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) بپردازد.

  1. سئوال اصلی

  قدرت نرم چه جایگاهی در اندیشهی سیاسی امام علی(علیهالسلام) دارد؟

  1. فرضیهی اصلی

  امام علی(علیهالسلام) با طرح موضوعاتی همچون دعوت، تبلیغ، نفوذ و تکریم انسانیت، جایگاهی ممتاز و تأثیرگذار برای قدرت نرم دارد.

  منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است