آوریل 12, 2021

حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداری مشتری و …

تایید فرضیه

۰٫۰۳۷

۰٫۱۰۴

رضایت مشتریان

مدیریت ارتباطات

.مدیریت ارتباطات بر رضایت مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.

۳-۲

رد فرضیه

۰٫۱۵۲

۰٫۰۷۲

رضایت مشتریان

مدیریت تعارض

مدیریت تعارض بر رضایت مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد

۴-۲

همانظور که پیداست تمام فرضیه های فرعی بجز فرضیه ۴-۲ مورد تایید قرار گرفتند.
فصل پنجم:
نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱٫ مقدمه
شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحقیق، فصل نتایج و پیشنهادهای آن باشد. بیشتر کوشش‌هایی که در‌ فرآیند تحقیق صورت می‌گیرد، در واقع برای دستیابی به نتایج و پیشنهاد دهی تحقیق است. چرا که هدف از انجام تحقیق، یافتن راه حل برای مشکلاتی است که وجود دارند و یا در طی تحقیق و پژوهش بروز می‌کنند و شناسایی می‌شوند در این فصل به بررسی نتایج حاصل از تحقیق با توجه به تجزیه و تحلیل داده‌ها در فصل چهارم پرداخته می‌شود.در ابتدا به بررسی نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق به صورت مختصر پرداخته و این نتایج با نتایج حاصل از تحقیقات ارائه شده در پیشینه تحقیق مقایسه می‌گردد. در نهایت برای استفاده اثربخش از این نتایج، چند پیشنهاد کاربردی در راستای نتایج به دست آمده و چند پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه شده است.
با توجه به مجموعه پیشینه، مبانی و ادبیات نظری جمع آوری شده در فصل دوم و همچنین بر مبنای نتایج حاصل از مطالعه پیمایشی در محیط و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به ارائه نتیجه نهایی و بحث در رابطه با نتایج حاصله در تحقیق می‌پردازیم .در پژوهش حاضر کوشش بر این بود که با شناخت مسئله مطرح شده وکسب دانش و پایه‌های نظری و طراحی پرسشنامه و توزیع آن در میان مشتریان مواد شوینده گلرنگ در سطح تهران، حفظ مشتری را با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند، و عوامل رضایت مشتری و وفاداری مشتری مورد بررسی قرار دهیم.
۵-۲٫ نتایج به‌دست آمده ازآمار توصیفی
در نمونه‌ی مورد مطالعه در این تحقیق، ۷/۶۸ درصد از پاسخ دهندگان را زنان و ۶/۳۰ درصد را مردان تشکیل داده بودند. از نظر سنی جامعه آماری تحقیق، جامعه تقریباً جوان تا میانسال است چرا که ۶/۴۳ درصد از نمونه آماری را افراد بین کمتر از ۳۰ سال و ۶/۳۰ درصد از آن را افراد بین ۳۱ تا ۴۰ سال تشکیل می‌دهند. بررسی وضعیت تحصیلی نشان می‌دهد که ۴/۵۴درصد از نمونه آماری دارای مدرک لیسانس و ۱۲درصد فوق لیسانس و بالاتر و ۳/۲۶درصد از آنان دارای مدرک دیپلم می‌باشند و این امر بیانگر این است که تقریباً پاسخ دهندگان به سؤالات پرسشنامه از آگاهی و دانش لازم برخوردار بوده‌اند. و بررسی وضعیت شغلی نشان می‌دهند که ۶/۳۲ خانه دار و ۸/۱۹ آزاد و ۱/۴۰ کارمند می‌باشند و این امر بیانگر این است که پاسخ دهندگان بیشتر خانه دار بودند.
۵-۳٫ نتایج به دست آمده از آمار استنباطی
در مجموع در این تحقیق با توجه به مدل مفهومی تحقیق ۵ فرضیه اصلی و ۸ فرضیه فرعی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که از میان این فرضیات، هر پنج فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی مورد تأیید قرار گرفت و یک فرضیه فرعی رد شد. نتایج مربوط به هر یک از فرضیات به طور خلاصه در ادامه آورده شده است.
۵-۴٫ نتایج آزمون فرضیات تحقیق و مقایسه نتایج با پیشینه تحقیق
در این تحقیق با توجه به مدل مفهومی تحقیق، ۵ فرضیه فرعی و ۱ فرضیه اصلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که از میان این فرضیات، یک فرضیه اصلی و ۵ فرضیه فرعی مورد تأیید قرارگرفت. نتایج مربوط به هر یک از فرضیات و مقایسه نتایج با تحقیقات گذشته به طور خلاصه در ادامه آورده شده است.
۵-۴-۱٫ نتایج آزمون فرضیات اصلی تحقیق
۵-۴-۱-۱٫ نتایج آزمون فرضیه اصلی اول
این فرضیه به بررسی تأثیر بنیان های” بازاریابی رابطه‌مند”بر” وفاداری مشتریان” می‌پردازد.
نتایج حاصل از تحلیل داده‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیر” بازاریابی رابطه‌مند”بر”وفاداری مشتریان” با اطمینان ۹۵ درصد تأثیر مثبت و معنادار دارد با توجه به تایید فرضیه‌ ی اصلی ۱ به ازای هر واحد افزایش و بهبود در بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند، متغیر وفاداری مشتریان، به احتمال ۹۵ درصد به ترتیب به میزان ۷۵/. واحد افزایش می‌یابد و رابطه این دو متغیر با هم خطی و از نوع مستقیم می‌باشد و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. (رنجبریان و براری، ۱۳۸۸) و رحمان و رضا، (۲۰۱۲)در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان تاثیر مثبتی دارد. در تحقیق ما نیز تاثیر بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری تاثیری مثبت شناخته شد.
۵-۴-۱-۲٫ نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم
این فرضیه به بررسی تأثیر بنیان های” بازاریابی رابطه‌مند”بر” رضایت مشتریان” می‌پردازد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.