آوریل 13, 2021

سامانه پژوهشی – حقوقی معامله با ابزارآلات قمار- قسمت ۱۶

 • حلّى، محمّد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، چاپ دوم، موسسه نشر اسلامى، قم،۱۴۱۱٫
 • حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعه، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۱۳ ه‍ ق.
 • همو، تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)، موسسه آل البیت علیهم السلام، قم، ۱۴۱۴ ه‍ ق.
 • حلّى، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، موسسه اسماعیلیان، قم، ۱۴۰۸ ه‍ ق.
 • حمیری، نشوان بن سعید، شمس العلوم و دوا کلام العرب من الکلوم، چاپ هشتم، انتشارات دارالفکر معاصر، بیروت، ۱۴۲۰ ه ق.
 • همو، کفایۀ الاصول، موسسه آل البیت علیهم السّلام لاحیاء التراث، قم، ۱۴۰۹ ه‍. ق.
 • خوانسارى، سیّد احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، چاپ دوم، موسسه اسماعیلیان، قم، ۱۴۰۵ ه‍ ق.
 • خویی، سیّد ابو القاسم، اجود التقریرات، چاپ پنجم، موسسه نشر اسلامی، قم،۱۴۱۹ ه ق.
 • همو، مصباح الفقاهۀ، چاپ پنجم، دارالزهرا، بیروت،۱۴۰۸ ه ق.
 • همو، منهاج الصالحین، چاپ بیست و هشتم، نشر مدینۀ العلم، قم، ۱۴۱۰‍ ه ق.
 • راوندی، قطب الدین ابو الحسین سعید بن هبۀ اللّه، فقه القران، انتشارات علمیّه، قم، ۱۳۹۷ ه‍ ق.
 • زمخشری، جارالله، کشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التنزیل، انتشارات دارالکتب العربی، بیروت، ۱۴۰۷ ه ق.
 • سبحانی تبریزی، جعفر، تهذیب الاصول، (تقریرات الامام الخمینی قدس سره)، موسسه تنظیم و نشر اثار الامام الخمینی قدس سره، تهران،۱۴۲۳ ق.
 • سعدى، ابو جیب، القاموس الفقهی لغۀ و اصطلاحاً، چاپ دوم، انتشارات دار الفکر، دمشق، ۱۴۰۸ ه‍ ق.
 • سمرقندی عیاشی، محمّدبن مسعود، تفسیر عیاشی، انتشارات کیهان، تهران،۱۳۷۰٫
 • سیوطى، جلال الدین عبدالرحمن ابن ابى بکر، الاشباه و نظائر فى القواعد و الفروع، مطبعۀ الترقّى، مکه، ۱۳۳۱ ه ق.
 • شاهرودى، سیّد على، محاضرات فى الفقه الجعفرى، تقریرات درس سیّد خویى، دارالکتاب الاسلامى، قم، ۱۴۱۶ ه‍ ق.
 • شرتونى لبنانى، سعید خورى، اقرب الموارد، انتشارات کتابخانه آیت اللّه مرعشى. قم. ۱۴۰۳ ه ق.
 • شریعتی سبزواری، محمّد باقر، کفایۀ الاحکام، چاپ ششم، نشر موسسه الاعلمى، بیروت، ۱۴۰۳ ه‍. ق.
 • شریف مرتضى، على بن حسین موسوى، الانتصار فی انفرادات الامامیه، چاپ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۱۵ ه ق.
 • شعرانى، ابو الحسن، تبصره المتعلمین فی أحکام الدین، چاپ پنجم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۴۱۹ ه‍ ق.
 • عاملی، زین الدین بن على،‌ الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ، با حاشیه سیّدمحمّد کلانتر، کتابفروشی داوری، قم، ۱۴۱۰ ق.
 • همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، موسسه انتشارات معارف اسلامیه، قم،۱۴۱۳ ه ق.
 • صدر، سیّد محمّد باقر، دروس فی علم الاصول، بیروت، دار الکتب اللبنانى، ۱۹۸۰ م.
 • همو، قاعده لا ضرر و لا ضرار (شهید صدر)، چاپ و نشردار الصادقین، قم، ۱۴۲۰ ه‍ ق.
 • همو،المعالم الجدیدۀ،  مرکز الابحاث و الدراسات التخصیصه للشهید الصدر،۱۴۲۱ ه ق.
 • صهرشتى، نظام الدین، اصباح الشریعۀ، بمصباح الشریعۀ، انتشارات موسسه امام صادق (ع)، اصفهان،۱۴۱۶ ه ق.
 • طباطبایی یزدی، محمّد کاظم، حاشیۀ المکاسب، چاپ ششم، انتشارات اسماعیلیان، قم،۱۳۷۸٫
 • طباطبایی، سیّد محمّد، مفاتیح الاصول، چاپ چهارم، موسسه آل البیت، قم، بی تا.
 • طباطبایى یزدى، سید محمّد کاظم، عروه الوثقى، مرکز نشر العلوم الإسلامی، تهران، ۱۴۱۵ ه‍ ق.
 • طبرسی، ابی علی الفضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القران، انتشارات موسسه اعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۹۹۵ م.
 • طبری، محمّد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القران، انتشاررات امیریه، بولاق،۱۳۲۳ ه ق.
 • طریحى، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیق: حسینی، سیّد احمد، چاپ سوم، کتابفروشى مرتضوى، تهران،۱۳۶۲٫
 • طوسی، ابو جعفر محمّد بن حسن، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۰۷ ه‍ ق.
 • همو، تهذیب الاحکام، چاپ چهارم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۴۰۷ ه‍ ق.
 • همو، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۹۰ ه‍ ق.
 • عاملی، بهاء الدین محمّد بن الحسین بن عبد الصمد (شیخ بهایی)، زبدۀ الاصول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، بی تا.
 • عاملی، شمس الدین محمّد بن مکی، (شهید اوّل)، القواعد و الفوائد، تحقیق عبد الهادی حکیم، چاپ دوم، انتشارات مفید، قم، بی تا. [افست از چاپ نجف اشرف، چاپ الاداب، ۱۹۸۰ م].
 • همو، الدروس الشرعیۀ فی فقه الإمامیۀ، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۱۷ ه‍ ق.
 • همو، القواعد و الفوائد (تحقیق عبد الهادی الحکیم) چاپ دوم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۱۴ ه‍ ق.
 • همو، اللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه الامامیه، چاپ هشتم، انتشارات دار الاسلامیۀ، بیروت، ۱۴۱۰ ه ق.