آوریل 12, 2021

خصوصيات دانش/پایان نامه در مورد فرایند مدیریت دانش

خصوصيات دانش

در ادبيات دانش، طبقه بندي زير از خصوصيات دانش بيان شده است:

1- دانش به آساني ذخيره نمي شود، برخلاف مواد اوليه، دانش حسابرسي نمي شود، موجودي گيري نمي شود، پراکنده است، و راحت از دست مي رود.

2- دانش باارزش ترين شکل اطلاعات است که آماده کاربرد در تصميمات و اقدامات است و اگر استفاده نشود بي اثر است ( مارتنسون،[1] 1379، ص 41 ).

3- دانش فهميده مي شود و هنگامي که ديگران دانش خود را با فردی تسهيم مي کنند، آن فرد از طريق تجربه، استدلال و بصيرت، يادگيري، خواندن و شنيدن دانش جدید را بدست مي آورد.

4- دانش گسترش مي يابد و هنگامي که دانش فرد با ديگران ترکيب مي شود، دانش جديدي به وجود مي آيد ( وايلد،[2] 2002 ، ص2 ).

5- دانش، ماهيتي فردي دارد، زيرا با ارزش ها و باورهاي افراد و ادراک آنها از جهان و ديگران، در ارتباط متقابل قرار دارد.

6- دانش غني تر و معنادارتر از اطلاعات است، ساختارمند کردن دانش، دشوار است. تسخير و تصرف دانش دشوار، و انتقال آن به سختي امکان پذير است.

7- دانش، ساده و روشن نيست و مخلوطي از چند عامل متفاوت است، سيالي است که در عين حال ساختهاي مشخصي دارد و در نهايت، پیچیده و شهودي است و به همين سبب نمي توان آن را به راحتي در قالب کلمات گنجاند و به صورت منطقي عرضه کرد ( جعفري مقدم، 1382، صص 9-8 ).

8- تمايز داده، اطلاعات و دانش مشکل است. تنها از طريق مفاهيم بيروني يا از ديدگاه کاربر مي توان بين داده، اطلاعات و دانش تفاوت قائل شد. معمولاً داده به عنوان مواد خام، اطلاعات به عنوان مجموعة سامان يافته اي از داده، و دانش به عنوان اطلاعات با مفهوم و قابل کاربرد شناخته مي شود.

9- ارتباط بين داده، اطلاعات و دانش، تکراري و برگشت پذير است و تبديل اين سه با يکديگر به ميزان سازماندهي و تفسير آنها بستگي دارد ( بات، 1383، ص77 ).

2- 4 – دسته بندی های دانش سازمانی

انواع مختلفی از دسته بندی های دانش سازمانی وجود داردکه برای نخستین بار پولانی ( 1975) به دانش آشکار و ضمنی در سازمان اشاره نمود و سپس محققان دیگری آن را به صورت شخصی و سازمانی تقسیم نموده اند که در ذیل به تشریح تعدادی از آنها می پردازیم.

الف) دانش ضمنی و دانش آشکار: نوناكا و تاكیوچي (1995) بر مبنای کار پولاني[3] (1975) دانش سازمانی را  متشکل از دو بعد ضمنی و آشکار می دانند. دانش ضمنی را می توان مجموعه ای از تجارب، مهارتها، دیدگاههای کاری و نظام ارزشی و ذهنی در درون فرد دانست که قابل بیان نبوده و در هیچ پایگاه داده ای ذخیره نشده، بلکه جایگاه آن را ذهن آدمی و فعالیتهای او تشکیل می دهد . نوناكا معتقد است که دانش ضمنی کاملاً شخصی بوده و مستند کردن آن بسیار مشکل است، از این رو انتقال آن به دیگران به آسانی میسر نیست. دانش ضمنی ترکیبی از اجزای تکنیکی و ادراکی است. اجزای ادراکی به الگوهای رفتاری، باورها و نقطه نظرات و پارادایم های فرد بستگی دارد، و اجزای تکنیکی با مهارتها و دانستن چگونگی یک عمل خاص مرتبط است. ازجمله پیش نیازهای تکامل دانش ضمنی، وجود فرهنگ سازمانی باز است که در آن از خلاقیت پشتیبانی می شود. دانش آشکار دانشی است که قابل لمس است و می توانیم آن را در دستورالعمل ها، کتاب های طراحی و … مشاهده کنیم (سایرت و مارچ،[4] 1992).

به عبارت دیگر دانش آشکار دانشی است که به صورت مستند و تعریف شده در آمده است، به طوری که امکان توزیع آن بدون نیاز به تعاملات بین فردی وجود داشته باشد.

ب) دانش شخصي در مقابل دانش سازماني:  شماري از محققان همانند ويگ[5] (1978 ) و سايمون[6] (1976) بر اين باورند که سازمانها قابليت هاي يادگيري ندارند و در سازمانها بيشتر افراد هستند که ياد مي گيرند. با وجود اين، برخي از محققان نظير استارباک[7] (1983 )، نلسون و ويتنس[8] (1982) بر اين عقيده اندکه سازمانها از طريق قابليت هاي يادگيري خود تکامل می یابند و دانش را از طريق مستندات و برنامه هاي روزمره خود کسب مي کنند. به منظور درک بهتر روابط بين دانش شخصي و دانش سازماني، چارچوبي در شکل شماره ( 2-7 ) نشان داده شده است.

[1] – Martenson

[2] – Wild

[3] – polani

[4]– Cyert & March

[5]– wig

[6]– symon

[7]– Starbuk

[8]– Nelson & Witness