آوریل 14, 2021

تحقیق – رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک- قسمت ۶

 1. آیا بین میزان تجربه مدیران سرمایه گذاری و ریسک پذیری صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
 2. آیا بین سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری و ریسک پذیری صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
 3. آیا بین رشته تحصیلی مدیران سرمایه گذاری و ریسک پذیری صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
 4. آیا بین گواهینامه های بورس مدیران سرمایه گذاری و ریسک پذیری صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
 5. آیا بین میزان تجربه مدیران سرمایه گذاری و بازده صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
 6. آیا بین سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری و بازده صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
 7. آیا بین رشته تحصیلی مدیران سرمایه گذاری و بازده صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
 8. آیا بین گواهینامه های بورس مدیران سرمایه گذاری و بازده صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
 9. آیا بین میزان تجربه مدیران سرمایه گذاری و عملکرد صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
 10. آیا بین سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری و عملکرد صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
 11. آیا بین رشته تحصیلی مدیران سرمایه گذاری و ریسک صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
 12. آیا بین گواهینامه های بورس مدیران سرمایه گذاری و عملکرد صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟

۲-۴-۱ ) فرضیه های تحقیق

 1. بین گواهینامههای مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
 2. بین سطح تحصیلات مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
 3. بین رشته تحصیلی مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
 4. بین میزان تجربه مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
 5. بین گواهینامههای بورس مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
 6. بین سطح تحصیلات مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
 7. بین رشته تحصیلی مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
 8. بین میزان تجربه مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
 9. بین گواهینامههای بورس مدیران سرمایهگذاری و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
 10. بین سطح تحصیلات مدیران سرمایهگذاری و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
 11. بین رشته تحصیلی مدیران سرمایهگذاری و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
 12. بین میزان تجربه مدیران سرمایهگذاری و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.

۵-۱ ) اهداف تحقیق یا نتایج مورد انتظار
هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین خبرگی مدیران سرمایه گذاری صندوق ها با بازده، ریسک و عملکرد آن ها می باشد ما به دنبال پیدا کردن این موضوع هستیم که آیا میزان تحصیلات، مدرک تحصیلی، تجربه کاری مدیران سرمایه گذاری بر میزان ریسک پذیری و بازده صندوق تاثیر می گذارد؟ و این ویژگی های مدیر با عملکرد صندوق رابطه معناداری دارد؟ آیا مدیریت حرفه ای با به کارگیری افراد با تجربه تر و نیز با تحصیلات بالا تر بدست می آید؟ و آیا می توان با به کارگیری افراد با تحصیلات بالا و در رشته های مرتبط با حوزه کاری صندوق ها بازده آن ها را بهبود بخشید؟ آیا می توان ریسک پذیری صندوق ها را با میزان تحصیلات و تجربه نیروی کار آن ها مرتبط دانست؟ و در نهایت گواهینامه های بورس با عملکرد، بازده و ریسک صندوق ها رابطه دارد؟ با ذکر این نکته که هدف علمی این تحقیق غنا بخشیدن به ادبیات صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد.
۶-۱ ) روش کلی تحقیق
این تحقیق در پی کشف و توصیف رابطه میان خبرگی مدیران سرمایه گذاری با بازده، ریسک و عملکرد صندوق میباشد تحقیقات را از جنبههای مختلفی مانند: هدف، روش و غیره طبقه بندی میکنند که تحقیق حاضر از حیث هدف تحقیق یک تحقیق کاربردی میباشد، لازم به توضیح است تحقیق کاربردی تحقیقی است که اصول و قواعدی که در تحقیقات پایه تدوین میگردند را برای حل مسائل واقعی و عملی بکار میگیرد. هدف این نوع تحقیق توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص و بهبود ابزارها، روشها، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی میباشد. در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم‌گیری ها و سیاست‌گذاری ها و همچنین برنامه‌ریزی ها استفاده می‌شود.
همچنین این پژوهش را از حیث روش تحقیق میتوان از جمله تحقیقات همبستگی به شمار آورد، تحقیق همبستگی تحقیقی است که به تحلیل رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق میپردازد.
۷-۱ ) قلمرو مکانی جامعه تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق حاضر بازار سرمایه ایران می باشد. در این تحقیق به دلیل کم بودن تعداد صندوق ها از نمونه گیری پرهیز شده و تمام صندوق های فعال در بازار سرمایه کشور که دو شرط زیر را دارا می باشند، مورد بررسی قرار می دهیم:

 1. قبل از سال ۱۳۸۹ شروع به فعالیت کرده باشند و تا پایان سال ۱۳۹۱ فعالیت آنها ادامه داشته باشد.
 2. این صندوق ها از نوع سرمایه گذاری مشترک در سهام یا مختلط باشند(این شرط برای یکسان سازی شرایط ریسک صندوق ها میباشد).

۸-۱ ) روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن
در این تحقیق برای بدست آوردن اطلاعات از چندین روش استفاده شده است:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.