آوریل 14, 2021

دسترسی به منابع مقالات : رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک- قسمت ۷

مطالعات کتابخانه ای که با مراجعه به کتابخانه و سایت ها برای جمع آوری اطلاعات از چارچوب و ادبیات تحقیق استفاده شد.
روش های میدانی که با مصاحبه حضوری و تلفنی برای بدست آوردن اطلاعات نیروی کار هر صندوق استفاده شد. سایر اطلاعات که از سایت شرکت بورس، سایت فیپ ایران، سایت اختصاصی هر صندوق و … بدست آمده است.
۹-۱ ) کلید واژه ها
خبرگی: معیار خبرگی دانش تخصصی و تجربه کاری در حوزه کاری خاص می باشد. خبرگی را می توان، به تخصص و مهارت اکتسابی تعبیر کرد که از راه تحصیل و تجربه حاصل می گردد. در این تحقیق خبرگی بر مبنای مدارک تحصیلی، گواهینامه های اعطایی سازمان بورس و اوراق بهادار و تجربه کاری مرتبط، بیان می گردد.
بازدهبه منفعت و سودی که از یک سرمایه گذاری حاصل می شود، بازده می گویند. مردم زمانی به سرمایه گذاری تمایل پیدا می کنند که در مقابل خودداری از مصرفشان در زمان حال، پاداشی در زمان آینده دریافت کنند در غیر این صورت، آن ها مصرف در زمان حال را به آینده ترجیح می دهند به این علت که مصرف حال برای آنها مطلوبیت بیشتری دارد، در واقع آنچه موجب می گردد که افراد از مصرف فعلی خود صرفه نظر کنند و به سرمایه گذاری روی آورند، بازده یا پاداش سرمایه گذاری و سودی که بابت تاخیر در مصرفشان دریافت می کنند، می باشد(تهرانی، ۱۳۹۱).
ریسک: در عرف ریسک عدم اطمینانی می باشد که از نتیجه یک رویداد داریم و خطری که این عدم اطمینان ما را تهدید می کند. میزان ریسک با افزایش عدم اطمینان افزایش می یابد و هرچه اطمینان ما از نتایج آینده بیشتر باشد، ریسک کمتر خواهد بود(رراعی و سعیدی، ۱۳۸۸).
عملکرد شارپ: یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شاخص شارپ می باشد، پرفسور شارپ زمانی که در حال ارزیابی عملکرد ۳۴ صندوق سرمایهگذاری مشترک بود، به آن دست یافت، این شاخص نشان دهنده مقدار بازده مازادی است که صندوق در ازای پذیرش ریسک نسبت به دارائی بدون ریسک کسب کرده است. هر مقدارشاخص عدد بزرگتری را نشان دهد مطلوب تر است؛ زیرا نشان می دهد، بازده بیشتری نسبت به هر واحد ریسک بدست آمده است (شارپ[۲]، ۱۹۶۴).
صندوق سرمایه گذاری: صندوق سرمایه گذاری مشترک یکی از بزرگترین ابداعات در بازارهای مالی می باشد. این صندوق یکی از نهادهای واسطه مالی است که وجوهی را که از فروش واحدهای سرمایه گذاری خود به سرمایه گذران دریافت می کند، با توجه به هدف و امیدنامهی صندوق در ترکیب متنوعی از ابزارهای مالی قابل معامله و اوراق بهادار مانند: اوراق مشارکت، سهام، حق تقدم ها و دارائی های دیگر سرمایه گذاری می کند و صاحبان واحدهای سرمایه گذاری به نسبت آورده خود، مالکان صندوق می باشند و در سود و زیان آن شریک می باشند.
۱۰-۱ ) خلاصه فصل اول
برای توسعه بازار سرمایه و تشویق مردم برای حضور در این بازار نسبت به ایجاد ابزارهای نوین و متنوع از جمله، صندوق سرمایه گذاری مشترک اقدام گردیده است. صندوق سرمایه گذاری با جمع آوری وجوه مردم، امکان سرمایه گذاری غیر مستقیم را در بازار سرمایه فراهم می کند. کمک به بهبود عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با جلب اعتماد سرمایه گذاران برای روی آوردن به آن ها موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور را فراهم می گرداند. در این فصل به بیان کلیاتی از تحقیق و دلایل و ضرورت انجام پژوهش پرداختیم.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۱-۲ ) مقدمه
صندوق های سرمایه گذاری مشترک ابزاری برای سرمایه گذاران بدون تخصص می باشند تا فرصتی را برای آنها ایجاد کنند، تا با مدیریت حرفه ای وجوه آنها و کنترل ریسک بهترین بازده ممکن را کسب نمایند. سازوکار صندوق طوری طراحی شده که افراد با سرمایه های خرد نیز امکان سرمایه گذاری در بازارهای مالی را داشته باشند(سرس[۳]،۲۰۰۱). صندوق ها با جمع آوری نقدینگی سرکردان مردم، آنها را در فعالیت های مولد سرمایه گذاری می کنند و زمینه رشد و شکوفایی پایدار اقتصاد را فراهم می نمایند(جنسن[۴]، ۱۹۶۸).
صندوق های سرمایه گذاری مشترک، یکی از انواع واسطه های مالی هستند که از طریق فروش پیوسته واحدهای سرمایه گذاری خود به عموم مردم، وجوهی را جمع آوری و آنها را در ترکیب متنوعی از انواع اوراق بهادار به طور حرفه ای و با توجه به هدف صندوق، سرمایه گذاری می کنند(چاوشی و صابر، ۹۲). مدیران سرمایه گذاری صندوق ها برای بهبود عملکرد آن ها باید از تخصص و مهارت لازم برخوردار باشند، آنها باید افراد حرفه ای در بازار سرمایه باشند تا صندوق های سرمایه گذاری به عملکرد دلخواه و سرمایه گذاران در صندوق ها نیز به حداکثر سود سرمایه گذاریشان دست یابند.
صندوق های سرمایه گذاری به شخص سرمایه گذار فرصتی می دهد تا سرمایه گذاری را متنوع سازد و مدیریت حرفه ای پول را با حداقل مقادیر سرمایه گذاری قابل توان فراهم نماید. صندوق سرمایه گذاری مکان امنی است که پول سرمایه گذاران را به منظور خرید سهام، اوراق قرضه یا دیگر اوراق بهادار برای ایجاد پرتفوی جذب می نماید، در نتیجه سرمایه گذاران می توانند مالک یک مجموعه از یک سبد سهام که شامل مقادیر بیشتری از سهام و اوراق قرضه که آنها می توانستند به طور فردی تأمین مالی نمایند، می شوند (کریشنامورتی و ویشوانف[۵]، ۲۰۰۹).
۲-۲ ) سرمایه گذاری
رشد و توسعه اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی، توجه همه جانبه به سرمایه گذاری را نیازمند است. بدون سرمایه گذاری درست و ایجاد شرایط مناسب آن، نمی توان شکوفایی اقتصادی پایدار را انتظار داشت.
سرمایه گذاری را در دید کلی می توان عدم بهره برداری از منافع در زمان حال به منظور بهره بردن از آن ها در زمان آینده، با این امید که منافع آینده بیشتر از منافع حال باشند، تعریف نمود. در واقع ما از مصرف فعلی به این امید که در آینده مصرف بیشتری داشته باشیم، صرفه نظر می کنیم، صندوق های بازنشستگی نمونه ای از سرمایه گذاری افراد می باشند، در صندوق های سرمایه گذاری افراد هر ماه مقداری از حقوق خود را سرمایه گذاری می کنند تا در آینده از منافع حاصل این سرمایه گذاری بهرهمند گردند، در واقع آنها به امید کسب ارزش بیشتر در زمان آینده از سود فعلی خود صرفه نظر می کنند.
دو عاملی که در سرمایه گذاری باید به آن توجه شود، زمان و ریسک می باشند؛ زیرا در سرمایه گذاری ما مصرف قطعی در زمان حال را با مصرف در زمان آینده که با عدم اطمینان همراه می باشد، تعویض می کنیم. بنابراین در سرمایه گذاری همواره این ریسک وجود دارد که منابع آینده برای ما تحقق پیدا نکند (شارپ، الکساندر و بیلی، ۱۹۹۵).
۱-۲-۲ ) روش های سرمایه گذاری در بورس
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار به دو روش انجام می گیرد، سرمایه گذاران بسته به فرصت و تخصص خود می توانند از یکی از این دو روش برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه استفاده نمایند.
۱-۱-۲-۲ )روش مستقیم
در این روش افراد خود به صورت مستقیم به خرید و فروش سهام و اوراق بهادار می پردازند، شرط موفقیت در این روش این است که فرد تخصص و آشنایی کافی با بازار سهام و بورس داشته باشد و البته وقت کافی نیز برای پیگیری بازار بورس را دارا باشد؛ در غیر این صورت خرید و فروش از این طریق ریسک بالایی برای سرمایه گذار خواهد داشت، به ویژه در بازارهای غیرکارا که اطلاعات به طور یکسان در اختیار همه افراد قرار نمی گیرد، این ریسک بالاتر نیز میرود؛ زیرا در بازارهای غیرکارا به دلیل وجود اطلاعات محرمانه قیمت سهام منعکس کننده تمام اطلاعات آنها نمیباشد، به همین دلیل است که افراد بدون تخصص بهتر است به صورت مستقیم به خرید و فروش اوراق در بازار سرمایه نپردازند.
۲-۱-۲-۲ )روش غیرمستقیم
در این روش سرمایه گذاری افراد با واسطه در بازارهای مالی حضور می یابند، بدین صورت که آن ها پول خود را دراختیار افراد حرفه ای و فعال در بازار سهام قرار می دهند و خود به طور مستقیم به خرید سهام نمی پردازند. واسطه های مختلفی مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک، شرکت های سرمایه گذاری و اداره کننده های طرح های بازنشستگی و امثال اینها، سرمایه گذاری را با سرمایه های جمع آوری شده از افراد انجام می دهند، این واسطه ها با تشکیل سبد سهام متنوع و استفاده ار افراد متخصص و آشنا با بازار بورس ریسک سرمایه گذاری را بسیار کاهش می دهند تا همه افراد از فرصت سرمایه گذاری برابر برخوردار گردند. این روش سرمایه گذاری برای افرادی که تخصص کافی و یا وقت لازم برای پیگیری بازار را ندارند و به ویژه در بازارهای غیرکارا، بسیار مفید می باشد.
۲-۲-۲ ) مشکلات سرمایه گذاری در بورس
برخی از مهمترین محدودیت های سرمایه گذاری در بورس ایران بدین شرح است:

  • بالا بودن ریسک سرمایه گذاری ها در ایران
  • پایین بودن نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار کشور
  • عدم برخورداری از خدمات کارشناسی مدیریت سرمایه
  • ریسک گریز بودن اکثر سرمایه گذاران ایرانی
  • عدم آشنایی اکثر صاحبان سرمایه با بورس و سرمایه گذاری در آن آن
  • گران بودن اطلاعات تخصصی

۳-۲ ) تعریف صندوقهای سرمایه گذاری مشترک
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار است که با دریافت مجوز تاسیس از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و تحت نظارت همین سازمان فعالیت می‌نماید.
بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر تعریف شده است:
“نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن، به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک اند”.
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکی از بزرگترین ابداعات در بازارهای مالی می باشد. صندوق سرمایه گذاری یکی از نهادهای واسطه مالی می باشد که وجوهی را که از فروش واحدهای سرمایه گذاری خود به سرمایه گذران دریافت می کند، با توجه به هدف و امیدنامه صندوق در ترکیب متنوعی از ابزارهای مالی قابل معامله و اوراق بهادار مانند: اوراق مشارکت، سهام، حق تقدم ها و دارائی های دیگر سرمایه گذاری می کند و صاحبان واحدهای سرمایه گذاری به نسبت سهم خود، مالکان صندوق می باشند و در سود و زیان آن شریک می باشند.
فلسفه وجودی صندوق های سرمایه گذاری مشترک فراهم نمودن تسهیلات سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران با نیازهای مختلف است. صندوقها بر پایه راهبردهای مختلف سرمایه گذاری که انتخاب می کنند، شکل های گوناگونی به خود می گیرند و طبعاً ریسک، نوسان و هزینه های سرمایه گذاری متفاوتی نیز دارند.. تقریباً تمام صندوق سرمایه گذاری مشترک، برای مدیریت صندوق، کارمزد مدیریت دریافت می کنند. همچنین تعدادی از آن ها برای توزیع سهام و دیگر خدمات ارائه شده نیز، کارمزد دریافت می کنند.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.