می 16, 2021

سایت مقالات فارسی – رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک- قسمت ۹

مدیر صندوق رکن اجرایی صندوق می باشد که توسط مجمع انتخاب می گردد و باید به تایید سازمان بورس اوراق بهادار برسد. بر طبق اساسنامه صندوق مدیر وظیفه دارد، اطلاعات و گزارش های لازم را در اختیار سازمان بورس، متولی و حسابرس قرار دهد، همچنین مدیر باید یک یا چند نفر متخصص و آشنا با بازار سرمایه را به عنوان مدیر یا مدیران سرمایه گذاری صندوق انتخاب کند تا وظایف خرید و فروش اوراق بهادار را انجام دهند.
۳-۵-۳-۲ ) متولی صندوق
متولی توسط مجمع صندوق انتخاب می گردد و رکن نظارتی صندوق ها می باشد. متولی وظیفه نظارت بر مدیر و ضامن صندوق و اجرای وظایف آن ها مطابق با اساسنامه صندوق را بر عهده دارد و نیز عزل و نصب حسابرس، افتتاح حساب بانکی از دیگر وظایف متولی می باشد، در حقیقت متولی حافظ حقوق و منافع سرمایه گذاران است.
۴-۵-۳-۲ ) ضامن صندوق
ضامن نیز توسط مجمع انتخاب می گردد و در واقع یکی از مزایای جذاب صندوق ها؛ یعنی، کاهش ریسک سرمایه گذاری را ایجاد می کند. ضامن وظیفه دارد در صورت کمبود وجه نقد صندوق، نقدینگی لازم برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران متقاضی ابطال را فراهم گرداند و نیز ضامن تضمین می نماید که در صورت انحلال صندوق و فروش نرفتن دارائی های آن، دارائی ها را از صندوق خریداری کرده و ارزش روز آنها را به صندوق پرداخت نماید.
۵-۵-۳-۲ ) حسابرس صندوق
یکی دیگر از ارکان نظارتی حسابرس می باشد که توسط متولی به مجمع معرفی می گردد. حسابرس باید گزارش ها و صورت های مالی صندوق را بررسی کرده و بر محاسبه قیمت روز، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و درستی ثبت حساب های صندوق اطمینان یابد.
۶-۵-۳-۲ ) کارگزار صندوق
کارگزار صندوق یک رکن اجرایی در صندوق ها است که توسط مدیر صندوق انتخاب می گردد و از میان کارگزاری های دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. صندوق خرید و فروش اوراق بهادار بورسی خود را به وسیله کارگزلر انجام می دهد.
۶-۳-۲ ) مدیر سرمایه گذاری صندوق
مدیر صندوق برای انتخاب دارائی های صندوق یک یا چند نفر خبره در زمینه سرمایه گذاری را به عنوان مدیر یا مدیران سرمایه گذاری مشخص می کند تا این افراد مدیریت دارائی ها و عملیات صندوق را بر عهده بگیرند. مدیر سرمایه گذاری وظیفه خرید و فروش و یا حفظ دارائی های صندوق را در چارچوب مقررات، اساسنامه و امیدنامه ی صندوق از طرف مدیر بر عهده دارد، همچنین تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق با رعایت دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب سبا برای محاسبه ارزش روز دارائی ها و یا قیمت های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری از وظایف مدیر یا تیم مدیریت سرمایه گذاری می باشد و نیز سایر وظایف و اختیارات تفویضی که از سوی مدیر صندوق برای مدیر سرمایه کذاری تعیین شده اند، بر عهده مدیر سرمایه گذاری صندوق می باشند.
مدیران سرمایه گذاری حداقل باید گواهینامه اصول مقدماتی کارگزاری و نیز حداقل یک سال سابقه کاری مرتبط با بازار سرمایه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار داشته باشند و سازمان بورس اوراق بهادار نیز آن ها را تایید کرده باشد.
۴-۲ ) ارزش خالص دارایی ها (NAV [۹] )
برای شرکت های سرمایه گذاری ارزش خالص دارائی ها با توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود اما در صندوق های سرمایه گذاری چنین نمی باشد و ارزش خالص روز دارائی های صندوق همان ارزش روز دارائی های صندوق در پایان یک روز منهای بدهی های آن تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری در دست سرمایه گذاران در پایان همان روز می باشد که به NAV معروف است.
ارزش روز دارائی های یک صندوق شامل ارزش وجوه نقد، اوراق بهادار، مطالبات صندوق از شرکتها و سایر دارائی های صندوق می باشد به دلیل متغیر بودن این دارائی ها و نیز اینکه قیمت جاری دارائی ها در حال نوسان می باشد و NAV به ارزش جاری محاسبه می شود NAV مدام در حال نوسان می باشد و مدیر سرمایه گذاری صندوق باید در پایان هر روز NAV جدید را اعلام نماید.
NAV ( 2-4-1 صدور
قیمت صدور یا فروش واحدهای سرمایه گذار، که بر مبنای خالص ارزش روز دارایی صدور NAV ) صدور( تعیین میشود، همواره اندکی بیش از خالص ارزش روز داراییهای صندوق به ازای هر واحد سرمایهگذاری است؛ زیرا وجه نقد حاصل از فرایند صدور واحد سرمایه گذاری باید توسط مدیر صندوق به خرید اوراق بهادار جدید اختصاص یابد که به طور طبیعی مستلزم پرداخت کارمزد خرید است. برای پرهیز از تحمیل هزینه معاملات و سایر هزینههای احتمالی ورود سرمایه گذار جدید به سرمایه گذاران قبلی در واقع به میزان خالص آورده سرمایه گذار جدید، واحدهای سرمایهگذاری در اختیار وی قرار می گیرد.
NAV ( 2-4-2 ابطال
قیمت بازخرید یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری بر پایه خالص ارزش روز دارایی ابطال ( NAV ابطال) و با فرض کسر هزینه های مربوط به معاملات از بهای فروش دارایی های سبد تعیین می شود و مبنای صندوق های سرمایه گذاری مشترک خالص پرداخت به شخص قرار می گیرد.
در واقع، در صورت تمایل سرمایه گذار به خروج از صندوق، این اطمینان برای او وجود دارد که پول خود را با کسر هزینه های متعارف معاملات دریافت میکند(شاوکی[۱۰]،۱۹۹۱).
NAV ( 2-4-3 آماری
به دلایلی ممکن است در برخی مقاطع زمانی تعدادی از سهام بورسی موجود در سبد اوراق بهادار صندوق قابلیت
نقدشوندگی نداشته باشند. در نتیجه، آخرین قیمت اعلام شده در تابلوی معاملاتی نمی تواند ارائه کننده واقعیات موجود و قیمت واقعی و منصفانه این نوع سهام باشد. به همین دلیل، به مدیر صندوق این اختیار داده شده است که در چارچوب دستورالعمل مربوط، بتواند در شرایط مشخص شده قیمت برخی سهام موجود در سبد سرمایه گذاری را تا حدودی تعدیل کند. NAV آماری تنها یک مبنای مقایسه ای است و در آن آخرین قیمت بسته شدن سهام )بدون اعمال تعدیل مدیر) منظور شده است. بنابراین، در شرایطی که مدیر هیچ یک از قیمت های سهام موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق را تعدیل نکرده باشد، NAV های آماری صدور و ابطال اعداد واحدی را نشان می دهند (گروه نوسندگان، ۱۳۸۹)
۵-۲ ) بازده
به منفعت و سودی که از یک سرمایه گذاری حاصل میشود، بازده میگویند. مردم زمانی به سرمایه گذاری تمایل پیدا می کنند که در مقابل خودداری از مصرفشان در زمان حال، پاداشی در زمان آینده دریافت کنند؛ در غیر این صورت، آن ها مصرف در زمان حال را به آینده ترجیح می دهند؛ به این علت که، مصرف حال برای آنها مطلوبیت بیشتری دارد. در واقع آنچه موجب می گردد که افراد از مصرف فعلی خود صرفه نظر کنند و به سرمایه گذاری روی آورند بازده یا پاداش سرمایه گذاری و سودی که بابت تاخیر در مصرفشان دریافت میکنند، میباشد.
۱-۵-۲ ) بازده صندوق
صندوق های سرمایه گذاری تمام خالص عایدات خود را باید بین خریداران واحدهای سرمایه گذاری خود تقسیم کنند، این عایدات مانند عایدات سهام شامل دو نوع بازده می باشد که یکی سودهای نقدی دریافتی و دیگری بازده سرمایه ای ناشی از افزایش قیمت می باشد، در مورد صندوق بازده سرمایه ای، خود به دو نوع تقسیم می گردد و در کل عایدات صندوق ها را می توان به سه جزء تقسیم کرد.

  1. سودهای نقدی: درآمدهای که ناشی از سود سهام و نیز سود اوراق مشارکت می باشد که این درآمدها به صاحبان واحدهای سرمایه گذاری پرداخت می شود.
  2. عایدات سرمایه ای ناشی از دارائی های فروخته شده: این عایدات زمانی حاصل می گردد که اوراق بهادار صندوق به قیمت بالاتری از بهای تمام شده فروخته شوند.
  3. عایدات سرمایه ای دارائی های موجود: این عایدات به خاطر افزایش قیمت اوراق بهادار موجود در سبد سهام صندوقهای سرمایه گذاری می باشد که موجب می شود، قیمت واحدهای سرمایه گذاری صندوق افزایش یابد و بدین طریق عایداتی را به سرمایه گذاران منتقل می نماید.

۶-۲ ) ریسک
همواره در تمام تصمیماتی که ما در زندگی می گیریم، با ریسک مواجه هستیم. تعاریف مختلفی در مورد ریسک بیان گردیده شده است که بی شباهت با هم نیستند و از بازگو کردن همهی آن ها در این تحقیق خودداری کردهایم. در زبان عرف ریسک عدم اطمینانی می باشد که از نتیجه یک رویداد داریم و خطری که این عدم اطمینان ما را تهدید می کند. میزان ریسک با افزایش عدم اطمینان افزایش می یابد و هرچه اطمینان ما از نتایج آینده بیشتر باشد، ریسک کمتر خواهد بود.
به احتمال بوجود آمدن آسیب و صدمه از یک خطر معین، ریسک گویند. در واقع به شانس یا احتمال اینکه کسی از خطر آسیب ببنند یا اموالی دچار صدمه گردد، ریسک اطلاق می‌شود. رانندگی در جاده یا راه رفتن روی زمین روغنی، ریسک است. آسیب دیدن کمر در اثر بلند کردن بار، ریسک است. کارکردن روی یک داربست در ارتفاع یک ریسک محسوب می گردد (حبیبی،۱۳۹۱).
در چین ریسک را تلفیقی از خطر و فرصت تعریف می کنند؛ زیرا، هر جا که فرصت وجود دارد ریسکی نیز به همراه دارد و برای استفاده از این فرصت ها باید تهدیدها و خطرهای همراه با آن را نیز بپذیریم، در زندگی نیز همیشه فرصت ها و خطرها در کنار یکدیگر قرار می گیرند ( راعی و سعیدی، ۱۳۸۸).
در سرمایه گذاری نیز همواره مفهوم بازده در کنار ریسک آمده است، ریسک در سرمایه گذاری را می توان نوسان بازده سرمایه گذاری دانست؛ در حقیقت، همواره این خطر وجود دارد که بازده تحقق یافته دارائی با بازده مورد انتظار آن تفاوت داشته باشد. میزان ریسک یک دارائی مالی به میزان نوسان پذیری آن بستگی دارد و هر چه نوسان پذیری بیشتر باشد، ریسک نیز بیشتر می باشد؛ به خاطر اینکه، همواره این خطر وجود دارد که بازده مورد انتظار ما محقق نشود، توجه تنها به بازده نتیجه مطلوب را به بار نمی آورد، نمی توان صرف بالا بودن بازده یک سرمایه گذاری آن را انتخاب کرد و ریسک جزء جدائی ناپذیر سرمایه گذاری می باشد؛ بنابراین، تصمیمات ما باید براساس هر دو معیار بازده و ریسک گرفته گردند.
۱-۶-۲ ) ریسک صندوق
با تمام تمهیداتی که برای سود آور بودن صندوق ها از جمله وجود ضامن و متولی در نظر گرفته شده اما این صندوق ها باز هم خالی از ریسک نمی باشند و نمی توان احتمال زیان را در صندوق ها نادیده انگاشت، از جمله ریسک هایی که صندوق ها را تهدید می کند ،می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. ریسک نوسان بازده بدون ریسک: افزایش بازده بدون ریسک موجب میگردد قیمت اوراق بهادار با بازده حداقلی معین کاهش یابد و اگر صندوق در اینگونه از اوراق سرمایه گذاری کرده باشد با زیان رو به رو میشود.
  2. ریسک نکول: در رابطه با اوراق مشارکت این احتمال وجود دارد که ناشر از پرداخت بدهی خود ناتوان باشد و نکول کند؛ چون، قسمتی از دارائی های صندوق را اوراق مشارکت تشکیل می دهد، صندوق ها همواره با ریسک نکول ناشران اوراق مشارکت روبرو می باشند.
  3. دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir