آوریل 17, 2021

رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک- قسمت ۱۱

حمید آذربخش(۱۳۹۰) در پایان نامه خود با عنوان “بررسی عوامل موثر بر بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک”، تاثیر سه عامل بازده بازار، نسبت شارپ و نرخ تورم بر بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق صندوقهای سرمایه گذاری فعال در بازه زمانی ابتدا تا انتهای سال۱۳۸۹ با استفاده از ساختار داده های ترکیبی مورد پژوهش قرار گرفتهاند و محقق به این نتییجه دست یافته است که بین بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک با بازده بازار و نسبت شارپ ارتباط وجود دارد، اما ارتباطی میان نسبت شارپ و نرخ تورم وجود ندارد.
ملیحه کردی (۱۳۹۱) در پایان نامه خود با نام “بررسی ارتباط فرااعتمادی مدیران با ریسک، بازده و تنوع پرتفوی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک” به بررسی رابطه بین فرااعتمادی مدیران سرمایه‌گذاری و عملکرد صندوق‌ها پرداخته است. بدین منظور او، نمونه‌ای شامل مدیران سرمایه‌گذاری ۳۷ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک را مورد بررسی قرار داده است نتایج تحلیل داده‌ها با مدل همبستگی پیرسون نشان از رابطه مستقیم بین فرااعتمادی مدیران سرمایه‌گذاری با ریسک و نسبت فعالیت معاملاتی صندوقها و رابطه معنادار معکوس بین فرااعتمادی مدیران سرمایه‌گذاری با بازده و تنوع پرتفوی دارد. هچنین، نتایج پژوهش نشان از این دارد که فرا اعتمادی مدیران مرد بیشتر از مدیران زن می باشد و با افزایش تجربه، تحصیلات و سن، فرااعتمادی افراد کاهش مییابد.
حسینی و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان “بررسی ارتباط جریانهای نقدی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران” با استفاده از تغییرات روزانه مجموع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک و همچنین تغییرات روزانه ارزش مجموع واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، به منزله معیاری برای خالص جریان های نقدی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک ارتباط جریانهای نقدی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند و پس از بررسی آزمون علیت گرانجر، به این نتیجه دست یافتند که میان تغییرات مجموع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تغییرات ارزش مجموع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس، رابطه علیت دوطرفه وجود دارد.
معصومه کاشف (۱۳۹۲) در پایان نامه خود با عنوان “بررسی تاثیر ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها” تاثیر عوامل مختلف و ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها را مورد بررسی قرار داده است. اندازه صندوق، نسبت هزینه های صندوق، نسبت گردش صندوق، نوع موسس صندوق و تعداد صندوق های تحت مدیریت صندوق از جمله ویژگی هایی می باشد که رابطه آن ها با عملکرد در این پژوهش بررسی شده است. بدین منظور از اطلاعات ۴۳ صندوق سرمایه گذاری فعال و ثبت شده نزد سازمان بورس و اورق بهادار در بازه زمانی ابتدای تیرماه ۱۳۹۰ تا انتهای شهریور ماه ۱۳۹۲ استفاده شده است. نتایج حاکی از اثرگذاری دو متغیر عملکرد گذشته صندوق و همچنین نوع موسس صندوق بر عمکرد صندوق سرمایه گذاری می باشد.
نازیلا پوردانش مهربانی(۱۳۹۲) در پایان نامه خود با نام “بررسی رابطه بین ریسک‌گریزی مدیران و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک” به دنبال جواب این سوال است که آیا ریسک گریزی مدیران صندوق ها بر عملکرد صندوق ها تاثیر میگذارد یا خیر؟ بدین منظور میان مدیران ۳۷ صندوق سرمایهگذاری که شرایط لازم را داشتند پرسشنامه توزیع گشت. نتایج بدست آمده نشان از وجود رابطه معنادار و معکوس بین ریسک‌گریزی مدیران و عملکرد (ریسک، بازده، حجم مبادلات و تنوع پرتفوی) صندوق‌ها و نیز بین ریسک‌گریزی مدیران و ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارد. همچنین در سطح اطمینان ۹۵ درصد بین درآمد فرد و ریسک‌گریزی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.
۱۱-۲ ) خلاصه فصل دوم
ادبیات تحقیق خلاصه مدونی از موضوع پژوهش میباشد که وضعیت گذشته و حال اطلاعات در رابطه با موضوع مورد مطالعه را توصیف و تشریح میکند در واقع ادبیات تحقیق به تمام منابعی گفته میشود که با موضوع مورد بررسی و هدفهای آن، ارتباط دارند و محقق به آن ها مراجعه میکند تا شرایط لازم برای تدوین چارچوب مفهومی تحقیق فراهم شود و بینش عمیقی نسبت به جنبه های مختلف موضوع تحقیق ایجاد شود. در این فصل به بیان مبانی نظری پژوهش در رابطه با سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری، تاریخچه تشکیل صندوق ها در جهان و ایران، ویژگیها و سایر خصوصیات صندوقهای سرمایه گذاری پرداخته شد، سپس به تعریف نظری ارزش خالص دارایی ها، ریسک، بازده، خبرگی و ارزیابی عملکرد پرداختیم همچنین اطلاعاتی در مورد سایر مفاهیم آورده شده در پژوهش به صورت مختصر بیان گردید، در آخر نیز با ذکر چند مورد از پژوهش های مرتبط و مشابه با موضوع مورد مطالعه فصل را به پایان رساندیم.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۱-۳ ) مقدمه
به طور کلی تحقیقات در جهت حل مسائل متعدد و یا در تایید فرضیات محققان صورت میگیرد. با توجه به این مطلب که اطلاعات گردآوری شده و تجزیه و تحلیل آنهاست که نتیجه کار را مشخص میکند، بنابراین، نحوه جمعآوری اطلاعات و تحلیل درست آن نقش بسیار مهمی در تعیین سرنوشت پژوهش خواهد داشت. در این فصل سعی میشود که با تبیین مراحل و روش اجرای تحقیق و مبانی انتخاب این روش تحقیق، زمینه لازم برای انجام تحقیق و دستیابی به نتایج درست ایجاد شود.
۲-۳ ) روش تحقیق
انسان همیشه برای رسیدن به اهداف خود با روش های مختلفی روبرو میگردد و سعی در انتخاب بهترین روش برای نیل به مقصود خود دارد. “پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار میرود. روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راهحل مشکلات است (عزتی، ۱۳۷۶)”.
تحقیقات را از جنبههای مختلفی مانند: هدف، روش و غیره طبقه بند میکنند که تحقیق حاضر از حیث هدف تحقیق یک تحقیق کاربردی میباشد، لازم به توضیح است، تحقیق کاربردی تحقیقی است که اصول و قوائدی که در تحقیقات پایه تدوین میگردند را برای حل مسائل واقعی و عملی بکار میگیرد و هدف این نوع تحقیق توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص و بهبود ابزارها، روشها، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی میباشد (سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۸۶).
همچنین این پژوهش را از حیث روش تحقیق میتوان از جمله تحقیقات همبستگی بشمار آورد، تحقیق همبستگی تحقیقی است که به تحلیل رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق میپردازد.
۳-۳ ) جامعه آماری تحقیق
به مجموعهای از افراد و واحدها که حداقل در یک صفت مشترک باشند، جامعه آماری گویند که میخواهیم یک یا چند ویژگی را درباره آن مطالعه کنیم.
جامعه آماری که در این پژوهش به بررسی آن پرداختهایم کلیه صندوق های سرمایهگذاری مشترک در بازار سرمایه ایران میباشند که البته به دلیل نوپا بودن آغاز به فعالیت این صندوقها در کشور تعداد آنها زیاد نمیباشد.
۴-۳ ) نمونه گیری
نمونه عبارت است از مجموعهای از نشانهها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعهای بزرگتر انتخاب میشود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد(خاکی،۱۳۷۸). نمونه با یک روش از پیش تعیین شده تعیین میشود و نتایجی را که از طریق تحقیق بر روی آن بدست میآوریم میتوان به کل جامعه آماری منصوب کرد در واقع نمونه نماینده جامعه میباشد به همین جهت است که باید در انتخاب آن دقت لازم به عمل آید تا خطا در نتیجهگیری به حداقل ممکن کاهش یابد.
محقق به دو شکل ممکن است نمونه را انتخاب کند.
یک شکل آن این است که شانس انتخاب شدن را به تمامی افراد جامعه بدهد؛ یعنی، تمام افراد جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن داشته باشند، که به آن روش انتخاب احتمالی یا اتفاقی میگویند.
روش دیگر روش وضعی و غیر احتمالی است؛ یعنی، تمام افراد جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن نداشته باشند و در انتخاب افراد برای نمونه محقق نظریات خود را دخالت میدهد. این نمونه گیری را نمونه های وضعی میگویند.
به دلیل محدود بودن جامعه آماری در این تحقیق از نمونه گیری هدفند استفاده شده است و تمامی صندوقهای سرمایهگذاری مشترکی که دو شرط زیر را دارا باشند بررسی میکنیم:

  1. قبل از سال ۱۳۸۹ شروع به فعالیت کرده باشند و تا پایان سال ۱۳۹۱ فعالیت آنها ادامه داشته باشد.
  2. این صندوقها از نوع سرمایه گذاری مشترک در سهام یا مختلط باشند (این شرط برای یکسان سازی شرایط ریسک صندوقها میباشد).

۲۴ صندوق سرمایهگذاری مشترک واجد شرایط بالا هستند که این صندوق ها عبارتند از:
جدول (۱-۳) فهرست صندوقهای سرمایه گذاری

شماره صندوق نام صندوق تاریخ تاسیس صندوق مدیر صندوق
۱ آرین ۱۳/۳/۱۳۸۷
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir