آوریل 17, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک- قسمت ۱۷

کارگزاری تامین سرمایه نوین

۵-۳ ) ابزارها و روشهای گردآوری دادهها
یکی از اصلی ترین بخشها در یک کار تحقیقی جمع آوری اطلاعات میباشد چناچه این بخش از تحقیق به درستی و آگاهانه انجام شود فرایند تجزیه و تحلیل با سرعت و دقت بالاتری انجام میشود در نتیجه تحقیق معتبرتر و دقیقتر خواهد بود.
ابزارهای گردآوری دادهها ابزاری هستند که محقق به وسیله آنها اطلاعات و دادهها لازم را از جامعه آماری جمعآوری کرده و همچنین متغیرها را اندازه گیری میکند تا با تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده به آزمون فرضیه ها بپردازد، برای جمعآوری اطلاعات از ابزارهای مختلفی استفاده میشود که این ابزارها بر اساس هدف و ماهیت تحقیق تعیین میگردند، ابزارهای جمعآوری داده هرکدام معایب و مزایایی دارند که محقق با توجه به این معایب و مزایا و در جهت بالا بردن اعتبار تحقیق این ابزار را مورد استفاده قرار میدهد (خاکی، ۱۳۷۸).
در این تحقیق برای جمعآوری اطلاعات چارچوب و ادبیات تحقیق، از مطالعات کتابخانهای با مراجعه به کتابخانه و سایتها استفاده شده است.
اطلاعات نیروی کار هر صندوق از طریق مصاحبه حضوری و تلفنی به هر صندوق و نیز مراجعه حضوری به سازمان بورس و اوراق بهادار جمع آوری شدهاند.
سایر اطلاعات مورد نیاز این تحقیق نیز از سایت شرکت بورس، سایت فیپ ایران، سایت اختصاصی هر صندوق و … جمع آوری شدهاند.
۶-۳ ) فرضیه
بنا بر تعریف مهدی ساده، فرضیه در واقع، بیان حدسی و فرضی در مورد روابط احتمالی بین دو یا چند متغیر است، پس در درجه اول، فرضیه بیانی است مبتنی بر احتمال و نه یقین، در درجه دوم، فرضیه ها ، معمولا به شکل جملات تفسیری یا اخباری بیان میشوند و طبعا به طور اعم یا اخص متغیری را به متغیر دیگری مرتبط میسازد، فرضیه را میتوان در حکم پاسخ محقق به سوال مربوط به مساله علمی تلقی کرد ( ساده، ۱۳۷۵).
یا به صورت ساده تر میتوان افزود که فرضیه حدسی مبتنی بر یک سوال علمی است که در دست آزمون می باشد و محقق به دنبال کشف درستی یا نادرستی آن است.
فرضیه هایی که در این تحقیق در پی کشف درستی آنها هستیم به این صورت می باشند:

 1. بین گواهینامههای مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
 2. بین سطح تحصیلات مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
 3. بین رشته تحصیلی مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
 4. بین میزان تجربه مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
 5. بین گواهینامههای بورس مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
 6. بین سطح تحصیلات مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
 7. بین رشته تحصیلی مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
 8. بین میزان تجربه مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
 9. بین گواهینامههای بورس مدیران سرمایهگذاری و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
 10. بین سطح تحصیلات مدیران سرمایهگذاری و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
 11. بین رشته تحصیلی مدیران سرمایهگذاری و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
 12. بین میزان تجربه مدیران سرمایهگذاری و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.

۷-۳ ) متغیرهای تحقیق
متغیر مفهوم یا چیزی است که میتوانیم مقادیر و ارزشهای مختلفی را به آن نسبت دهیم، در واقع متغیر فاکتورهای قابل اندازه گیری میباشند که با مقادیر یا ارزشهای مختلف جایگذاری میگردند. متغیرها را به صورتهای متعددی میتوان دستهبندی نمود که به یک شکل میتوان متغیرها را به دو گروه متغیرهای مستقل و وابسته تقسیم نمود.
۱-۷-۳ ) متغیرهای مستقل
۱-۱-۷-۳ ) سطح تحصیلات
سطح تحصیلات، مدرک تحصیلی کسب شده از مراکز علمی معتبر میباشد. در این تحقیق سطح تحصیلات سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را شامل میشود و برای بدست آوردن آن از ابزار مصاحبه استفاده شده است. سطح تحصیلات متغیر مستقل و کیفی می باشد که به دنبال رابطه و اثر آن با متغیرهای وابسته تحقیق میباشیم.
۲-۱-۷-۳ ) رشته تحصیلی
منظور از رشته تحصیلی در این پژوهش مدرک تحصیلی کسب شده از موسسات علمی معتبر در داخل و خارج کشور میباشد.
برای بدست آوردن رشته تحصیلی افراد از ابزار مصاحبه استفاده شده است. این متغیر از متغیرها مستقلی و کیفی میباشد که به دنبال رابطه آن با متغیرهای مستقل تحقیق هستیم. در اینجا رشته های تحصیلی را به پنج گروه به شرح زیر تقسیم می کنیم

 1. رشته مدیریت مالی
 2. رشته حسابداری
 3. رشته MBA
 4. سایر رشتههای مرتبط که شامل این رشتهها می باشند: رشته مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت بانکی و اقتصاد
 5. رشته های غیر مرتبط
 6. برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.