آوریل 13, 2021

رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک- قسمت ۱۸

مبنای انتخاب رشتههای مرتبط و غیرمرتبط واحدهای درسی رشتهها میباشد، رشتههایی که چند واحد درسی مربوط به بازار سرمایه و سرمایهگذاری داشته باشند، در گروه رشته های مرتبط قرار می گیرند.
۳-۱-۷-۳ ) میزان تجربه کاری
منظور از تجربه کاری در این تحقیق سوابق کاری مدیران در بازار سرمایه قبل از شروع به کار در صندوق میباشد. میزان تجربه کاری مدیران سرمایهگذاری را از طریق مصاحبه و یا مراجعه به سایت صندوقها بدست آوردهایم. لازم به ذکر است که سوابق کاری نامرتبط با بازار سرمایه نادیده گرفته شدهاند. میزان تجربه کاری یک متغیر مستقل و کمی باشد که به دنبال کشف رابطه و اثر آن بر متغیرهای وابسته تحقیق هستیم.
۴-۱-۷-۳ ) گواهینامه های بورس
سازمان بورس اوراق بهادار هر ساله در نه دوره آزمونهایی را برگزار میکند که به کسانی که نمره لازم را در هر دوره کسب کنند، گواهینامههایی را اعطا میکند. برای قبول برخی از سمتها در کارگزاریها و نیز صندوقها داشتن حداقل یکی از گواهینامه ها الزامی میباشد، البته لازم به ذکر است که، حتی در صورت نبودن الزام برای داشتن گواهینامههای اعطایی سازمان بورس و اوراق بهادر، دارا بودن این مدارک امتیاز مهمی را برای صاحبان آن به همراه دارد، به عنوان نمونه، صندوق ها افرادی را که مدرک تحلیلگری دارند، زودتر و سریع تر جذب می کنند.
در این تحقیق رابطه دو گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه و معاملهگری ابزار مشتقه که نسبت به سایر مدارک رواج بیشتری در بین مدیران داشته را با متغیرهای وابسته بررسی می کنیم، لازم است در اینجا بیان کنیم که، مدرک اصول بازار سرمایه تقریبا در بین تمام مدیران سرمایه گذاری مشترک می باشد، به همین دلیل از بررسی رابطه آن با متغیرهای وابسته خودداری کرده ایم.
۲-۷-۳ ) متغیرهای وابسته
۱-۲-۷-۳ ) بازده
بازده صندوق بیانگر نسبت مجموع تغییرات ارزش خالص دارائیها و سودهای پرداخت شده سرمایه گذاران به سرمایه گذاری اولیه میباشد.
RNAVt = (NAVt – NAVt-1 ) / NAVt1
RNAVt = بازده صندوق در زمان t
NAVt = خالص ارزش داراییهای صندوق در پایان دوره زمانی t
NAVt-1 = خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان دوره زمانی t-1
۱-۱-۲-۷-۳ ) بازده هر فصل
برای محاسبه بازده برای هر فصل در صندوق از بازده متوسط استفاده میکنیم، برای این کار بعد از محاسبه بازدههای روزانه به طریق بالا، بازده متوسط بازدههای روزانه را برای هر فصل محاسبه میکنیم.
TRi =(۱/n)
TR = بازده متوسط صندوق در فصلi
RNAVt = بازده روزانه صندوق در زمان t در فصل i
اطلاعات مرتبط با بازده را از طریق سایت فیپ ایران و همچنین سایت اختصاصی هر صندوق بدست آوردهایم.
۲-۲-۷-۳ ) ریسک
همانطور که قبلا گفتیم در سرمایه گذاری ریسک را میتوان نوسان بازده سرمایهگذاری دانست، در حقیقت همواره این خطر وجود دارد که بازده تحقق یافته دارائی با بازده مورد انتظار آن تفاوت داشته باشد و هر چه مقدار این تفاوت بیشتر باشد، ریسک نیز بیشتر خواهد بود.
در این پژوهش برای محاسبه ریسک صندوق از انحراف معیار استفاده میکنیم.
۱-۲-۲-۷-۳) انحراف معیار[۱۹]
نوعی سنجش پراکندگی برای یک توزیع احتمالی یا متغیر تصادفی است و نماینده پراکندگی مقادیر آن حول مقدار میانگین است( آذر و مومنی، ۱۳۸۳). در این تحقیق از انحراف معیار برای ریسک استفاده می کنیم. انحراف معیار از رابطه زیر بدست می آید:
Sx =
x میانگین متغیر :
n : تعداد دادهها
S: انحراف معیار متغیر x
برای محاسبه ریسک صندوق های سرمایه گذاری در هر فصل از رابطه زیر استفاده می گردد:
SNAV =
NAV : بازده روزانه هر صندوق
میانگین بازده روزانه هر صندوق سرمایه گذاری در هر فصل :
SNAV: انحراف معیار بازده
لازم به ذکر است با توجه به محدودیت دسترسی به ترکیب پرتفوی سهام صندوق های سرمایه گذاری، برای محاسبه ریسک این صندوق ها، از رابطه بالا استفاده شده است.
۳-۲-۷-۳ ) نسبت شارپ
یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شاخص شارپ می باشد که پرفسور شارپ زمانی که در حال ارزیابی عملکرد ۳۴ صندوق سرمایهگذاری مشترک بود، بدان دست یافت. این شاخص نشان دهنده مقدار بازده مازادی است که صندوق در ازای پذیرش ریسک نسبت به دارائی بدون ریسک کسب کرده است(شارپ[۲۰]، ۱۹۶۴). .هر مقدار شاخص عدد بزرگتری را نشان دهد مطلوبتر است زیرا نشان میدهد که بازده بیشتری نسبت به هر واحد ریسک بدست آمده است.
ریسک/ بازده اضافیRVAR=( TR– RF )/ SDP =
TRp = متوسط بازدهی کل پرتفوی طی یک دوره زمانی
Rf = متوسط نرخ بازدهی بدون ریسک طی یک دوره زمانی
SDp = انحراف معیار بازدهی پرتفوی طی یک دوره زمانی
RVAR = شاخص شارپ پرتفوی طی یک دوره زمانی

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir