می 16, 2021

رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک- قسمت ۲۱

هنگامی که جهت تغییر یک متغیر با جهت تغییر متغیر دیگر همسو باشد، بدین گونه که با افزایش یک متغیر دیگری نیز افزایش یابد و اگر یک متغیر کاهش یافت متغیر دیگر نیز کاهش یابد، در این صورت میگوییم بین دومتغیر همبستگی مثبت وجود دارد.
زمانی که ضریب همبستگی بین صفر تا یک باشد جهت همبستگی مثبت است و هر چه این ضریب به یک نزدیکتر باشد همبستگی مثبت شدیدتر و دو متغیر با یکدیگر همسوتر میباشند و نیز این عدد هر چه به صفر نزدیکتر باشد همبستگی مثبت ضعیفتر است.
۲-۸-۳ ) تحقیقات همبستگى منفى
اگر جهت تغییر یک متغیر با جهت تغییر متغیر دیگر ناهمسو باشد و با افزایش یک متغیر دیگری کاهش یابد و بالعکس در این صورت میگوییم بین دو متغیر همبستگی منفی وجود دارد.
هنگامی که ضریب همبستگی بین صفر تا منفی یک باشد، همبستگی منفی است و هر چه مقدار این ضریب به یک نزدیکتر باشد، همبستگی منفی شدیدتر میباشد و در صورتی که این عدد به صفر نزدیک شود، همبستگی منفی ضعیفتر است.
اگر ضریب همبستگی صفر شود؛ یعنی، دو متغیر با یکدیگر رابطهای ندارند و مستقل از یکدیگر می باشند. اگر مقدار ضریب همبستگی یک باشد، نشان دهنده همبستگی کامل مثبت دو متغیر است و درصورتی که مقدار این ضریب منفی یک گردد می گوییم، دو متغییر همبستگی کامل منفی دارند.
۹-۳ ) ضریب همبستگی پیرسون[۲۱]
ضریب همبستگی گشتاوری یا مرتبه صفر که توسط سرکارل پیرسون[۲۲] معرفی شده، روشی به منظور تعیین میزان و جهت رابطه میان دو متغیر می باشد. این روش همبستگی یک روش پارامتری است که مبتنی برکوواریانس و انحراف معیارهای دو متغیر است. ضریب همبستگی پیرسون عددی بین منفی یک تا یک را شامل می شود، صفر نشان دهنده عدم ارتباط دو متغیر و همبستگی یک نشان دهنده ارتباط کامل و همسوی دو متغیر و همبستگی منفی یک گواه ارتباط کامل ولی در جهت مخالف دو متغیر می باشد. برای محاسبه این ضریب از فرمولی که در زیر آمده استفاده میشود:
R =
x میانگین متغیر :
y میانگین متغیر :
R : ضریب همبستگی پیرسون
۱۰-۳ ) ضریب همبستگی اسپیرمن[۲۳]
چارلز اسپیرمن[۲۴](۱۹۴۵-۱۸۶۳) روانشناس و آماردان انگلیسی در سال ۱۹۰۴ ضریب همبستگی اسپرمن را معرفی کرد. در صورتی که تعداد داده‌ها کم و فرض نرمال بودن آنها معقول نباشد، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می‌شود. در واقع این ضریب روشی ناپارامتری ضریب همبستگی پیرسون است که همبستگی را بر اساس دادههای رتبهای مورد محاسبه قرار می دهد. در این ضریب همبستگی به جای استفاده از خود مقادیر متغیرها از رتبه های آنان استفاده میشود(مومنی، ۱۳۷۸). رابطهی مربوط به ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن به صورت زیر تعریف می شود:
R= ۱-
D : تفاوت بین رتبه های اعضای متناظر دو گروه مورد بررسی
n: حجم هر گروه
R: ضرییب همبستگی اسپرمن
۱۱-۳ ) آزمون کلموگوروف – اسمیرانف[۲۵]
این آزمون توسط دو آماردان روس به نام های کلموگوروف[۲۶] و اسمیرانف[۲۷] در سال ۱۹۳۳ معرفی شده است و به عنوان یک آزمون تطابق توزیع برای دادههای کمی میباشد. با استفاده از این آزمون میتوانید، تعیین کنید که آیا دادههای نمونه از یک توزیع خاص نظری، مانند نرمال پیروی می کنند یا نه. فرض صفر در آزمون یک نمونهای کلموگوروف این است که بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار تفاوتی وجود ندارد یا به عبارتی توزیع نرمال است آماره این آزمون به شکل زیر است:
H0 : توزیع داده‌های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال است.
H1 : توزیع داده‌های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیست.
در صورت نرمال بودن دادهها از روشهای پارامتری برای آزمون استفاده میشود، اما چنانچه نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرانف نرمال بودن دادهها را تایید نکرد، باید از آزمون های ناپارامتریک استفاده نماییم.
۱۲-۳ ) خلاصه فصل سوم
در این فصل به توصیف روشهای جمعآوری دادهها و اطلاعات برای آزمونهای آماری و نیز توضیحاتی در ازتباط با آزمونهای آماری که در فصل بعد از آنها استفاده میشود، پرداختیم.
مراحل تحقیق حاضر به این شرح می باشند:

  1. جمعآوری ادبیات موضوعی با بهره گیری از کتاب ها، مقالات، سایتهای اطلاع رسانی و غیره
  2. تدوین ادبیات تحقیق
  3. جمعآوری دادههای مورد نیاز تحقیق
  4. تجزیه تحلیل دادههای آماری
  5. نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات لازم

جامعه آماری این پژوهشس ۲۴ صندوق سرمایه گذای فعال از ابتدای سال ۸۹ تا پایان ۹۱ هستند، این صندوق ها از نوع سرمایه گذاری مشترک در سهام یا مختلط میباشند.
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای تحقیق از روش همبستگی استفاده خواهیم نمود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
۱-۴ ) مقدمه
پس از اینکه پژوهشگر روش تحقیق و گردآوری اطلاعات خود را مشخص کرد و نیز با استفاده از ابزار مناسب دادههای مورد نیاز پژوهش خود را برای آزمون فرضیههای تحقیق جمعآوری نمود، در این فصل نوبت آن است که با استفاده از تکنیکها و روشهای آماری که متناسب با روش تحقیق، نوع متغیرها و … میباشند به تجزیه و تحلیل دادهها جمعآوری شده بپردازیم و فرضیههای پژوهش در مرحله آزمایش قرار گیرند، در این فرایند تکنیکهای گوناگون آماری در استنتاج نتایج نقش به سزائی دارند، دادههای خام گردآوری شده با استفاده از نرم افزار excel تبدیل، تنظیم و طبقه بندی گردید و سپس به منظور آزمون فرضیهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت در این مرحله برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار spss استفاده گردیده است.
۲-۴ ) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
منظور از آمار توصیفی یعنی تخلیص اطلاعات متغیرها در قالب نمودارها، جداول و پارامترهای آماری، به عبارت ساده تر شناخت یک بعدی متغیرهای جامعه ی مورد بررسی را آمار توصیفی گویند (خاکی،۱۳۷۶).
نتایج آمار توصیفی متغیرهای خبرگی این پژوهش در جداول ۱-۴ تا ۵-۴ و نمودارهای ۱-۴ تا ۵-۴ آورده شده است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir