می 8, 2021

رهبری تحول گرا و تعامل گرا-پایان نامه سبک رهبری در پذیرش تکنولوژی

تفاوت های رهبری تحول گرا و تعامل گرا:

به گفته دفت ، رهبری تحول گرا با رهبری عملگرا در چهار حوزه مهم متفاوت است (آغاز ،1387)

رهبران تحول گرا پیروان را توسعه داده و به انها آزادی بیشتری جهت کنترل های رفتارهای خودشان می دهند.

رهبران تحول گرا توجه پیروان را از سطح نیازهای فیزیکی (مانند امنیت ) به سطح نیازهای روانشناختی (مانند احترام به خود و خوشکوفایی ) ارتقا می دهند .

رهبران تحول گرا پیروان را تشویق به فراتر از منافع خود به نفع گروه می کنند .

رهبران تحول گرا چشم انداز وضع آینده مطلوب را تصویر می کنند و افراد را جهت تحقق این چشم انداز تشویق می کنند.

 

(جدول 2-3) مقایسه رهبری تحول گرا و عملگرا (کوثرنشان وهمکاران، 1388 : 2)

رهبری تحول گرا رهبری عملگرا
کاریزما: ارائه بینش رسالت، تزریق غرور و سربلندی ، کسب اعتماد و احترام پاداش مشروط : قرارداد پاداشها با تلاشها برای عملکرد خوب
الهام : منتقل کردن انتظارهای بالا ، استفاده از نمادها برای تمرکز بر تلاشها ، بیان هدفهای مهم در شیوه های ساده مدیریت بر مبنای استثنا(فعال): نگاه کردن و جستجوی انحرافها از قوانین و استانداردها ف اتخاذ عمل اصلاحی.
تحریک عقلایی: ارتقای هوش ، عقلانیت و حل مساله دقیق مدیریت بر مبنای استثناء(انفعالی): مداخله به شرطی که استانداردها براورده نشوند.
ملاحضات فردی : ارائه ی توجه فردی ، رفتار با کارکنان به شکل انفرادی ، مربیگری و توصیه بی بندوباری (آزاد): واگذاری و تفویض مسئولیتها ، دوری از اتخاذ تصمیم ها