آوریل 12, 2021

رويكردهاي ارزيابي عملكرد:پایان نامه در مورد ساختار سرمایه با سودآوری بانک

رويكردهاي ارزيابي عملكرد را با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده براي محاسبه اين معيارها مي‌توان به شرح زير (نمودار2-8) طبقه بندي كرد:

رويكرد حسابداري

هميشه عملكرد با هدف رابطه مستقيم داشته است اگر مديران شركتها سود يا ارزش شركت را افزايش دهند داراي عملكرد مطلوبي خواهند بود و به هدف خود رسيده‌اند ولي بايد ديد مقدار اين افزايش چقدر بايد باشد تا كافي يا مطلوب به نظر برسد براي رفع اين مشكل مي‌توان ارقام مشابه مربوط به سالهاي مختلف عملكرد واحد تجاري را با نتايج حاصل از فعاليت واحد تجاري را با نتايج مربوط به ساير واحدهايي كه در صنعت مورد نظر فعاليت مي‌كنند مورد مقايسه قرار داد. در ارزيابي عملكرد با استفاده از رويكرد حسابداري معمولاً از اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي شركتها استفاده مي‌شود. معيارهاي ارزيابي عملكرد در اين رويكرد عبارتند از فروش، مبلغ سود، نسبت بهاي‌تمام شده كالاي فروش به فروش، نسبت سود خالص به فروش، بازده دارایی‌ها، بازده سرمايه‌گذاري‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و‌و. ‌.‌‌.

 

2-2-10-2-رويكرد مديريت مالي

اين رويكرد برگرفته از دانش مديريت مالي مي‌باشد و مدعي است كه با استفاده از نظرات و تكنيك‌هاي مطرح شده در آن مي‌توان به مدل‌هاي مختلف قيمت‌گذاري اشاره كرد كه از طريق آن‌ها مي‌توان انواع دارايي‌ها مثل اوراق بهادار، زمين، اثاثيه و ساختمان را ارزش‌گذاري كرد و همچنين با استفاده از آن‌ها مي توان بازده سرمايه‌گذاريها را نيز تعين كرد.

يكي از مهم‌ترین مدلهاي ارزشگذاري در دانش مديريت مالي قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (CAPM) است. از طريق مقايسه بازده سرمايه‌گذاري‌ها با نرخ بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران، مي‌توان عملكرد واحدهاي تجاري را مورد ارزيابي قرار داد. همچنين با مقايسه نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده مورد درخواست سرمايه‌گذاران، مي‌توان عملكرد آينده مديران را مورد ارزيابي قرار داد. طبق اين رويكرد، در صورتيكه نرخ بازده تحقق يافته از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران بيشتر باشد مي‌توان گفت كه عملكرد مديران مطلوب بوده است و در صورتيكه نرخ بازده تحقق يافته از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران كمتر باشد مي توان اينگونه فرض كرد كه عملكرد مديران مطلوب نبوده است. در اين رويكرد بيشتر از تئوريهاي مديريت مالي و مفاهيم ريسك و بازده استفاده مي‌شود. معيارهاي ارزيابي در اين رويكرد عبارتند از بازده سهام و بازده اضافي هر سهم و. ‌.‌‌.

2-2-10-3-رويكرد اقتصادي

در اين رويكرد بيشتر از مفاهيم اقتصادي استفاده مي‌شود. عملكرد شركت در اين رويكرد با تأكيد بر قدرت سودآوري دارايي‌هاي شركت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه بكارگرفته شده ارزيابي مي‌شود. معيارهاي ارزيابي در اين رويكرد عبارتند از ارزش افزوده اقتصادي (EVA)‌، ارزش افزوده بازار (MVA)، ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده (REVA) و. ‌.‌‌.

 

2-2-10-4-رويكرد تلفيقي

در اين رويكرد سعي شده است كه علاوه بر استفاده از اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي، از اطلاعات و ارزشهاي بازار نيز استفاده شود تا ارزيابي‌هاي انجام شده مربوط‌تر باشند. معيارهاي ارزيابي در اين رويكرد عبارتند از نسبت قيمت به سود ( )، نسبت ارزش بازار به دفتري هر سهم ( ) و نسبت Q توبين و. ‌.‌‌.