می 16, 2021

سازمان تحقیقات بازاریابی-پایان نامه درباره بازاریابی زعفران

سازمان تحقیقات بازاریابی

شکل سازمان تحقیقات بازاریابی به طور عمده به عواملی مانند اندازه و ساختار سازمانی و نیز درجه تمرکز یا عدم تمرکز فعالیتهای واحدهای پژوهشی وابسته است . اگر چه شکلهای سازمانی گوناگونی وجود دارد ، سه گونه آن بیشتر رایج است که عبارتند از:

1.سازمان بر اساس ناحیه کاربرد ، مانند خط محصول ، نام محصول ، بخش بازار یا منطقه جغرافیایی.

2.سازمان براساس وظایف بازاریابی انجام شده ، مانند تجزیه و تحلیل ارقام فروش محلی  ، پژوهش در زمینه تبلیغات و طراحی محصول

3.سازمان براساس شیوه پژوهش ،مانند تحلیل ارقام فروش ، تحلیل های آماری یا ریاضی ، مصاحبه های محلی و طرح پرسش نامه . بسیاری از شرکتها با بخشهای تحقیقات بازاریابی بسیار بزرگ ، دو یا همه ساختار های سازمانی را با هم ترکیب می کنند. شکل سازمانی تابع تغییرات ناگهانی در زمانهای مختلف است . هنگامی که اندازه و موقعیت بازار تغییر می کند ، شکل سازمان تحقیقات بازاریابی نیز باید تغییر کند ، به طوری که پیوسته با نیازهای اطلاعاتی شرکت مطابقت داشته باشد .( روستا و همکاران ، 1374)

 

2-1-8-خطاهای احتمالی در تحقیقات بازاریابی

در هر مرحله از تحقیقات بازاریابی گاهی خطاهایی روی می دهد که موجب ارائه اطلاعات نادرست به مدیران می شود. اصولا دو نوع خطا در تحقیقات بازاریابی وجود دارد : 1) خطاهایی که به نمونه مربوط می شود 2) خطاهایی که به نمونه مربوط نمی شود .

1.خطاهایی که به نمونه مربوط می شود: در بیشتر تحقیقات بازاریابی ، از مردم ، کالاها یا مغازه ها نمونه گیری می کنند و پژوهشگر براساس نتایج به دست آمده از این نمونه ها ، درباره کل جمعیتی که نمونه از آن انتخاب شده است نتیجه گیریهایی می کند .از آنجا که از نمونه گیری ، برای برآورد ویژگیهای کل جمعیت  استفاده می شود ، بین نتایج به دست آمده از نمونه و کل جمعیت تفاوتهایی وجود دارد که ناشی از خطای مربوط به نمونه است .خطاهایی که به نمونه مربوط می شود دارای دو ویژگی است : الف) می توان آنها را اندازه گیری کرد ب) هر قدر تعداد نمونه افزایش یابد ، خطاها کاهش می یابد.

2.خطاهایی که به نمونه مربوط نمی شود : خطاهایی است که در فرآیند تحقیق رخ می دهد و خطاهای عمدی را نیز در بر میگیرد . متاسفانه این خطاها در تحقیقات بازاریابی زیاد است ، و نمیتوان آنها را به آساتی اندازه گیری کرد و با افزایش تعداد نمونه ها خطاها کاهش نمی یابد و حتی احتمال افزایش هم دارد . در واقع ممکن است این خطاها بهره وری از نتایج تحقیق را نا ممکن سازد. .( روستا و همکاران ، 1374)

 

2-2- بازارگرایی

2-2-1تعاریف بازارگرایی

تعاریف متعددی برای بازارگرایی آمده شده است که در زیر به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

(شاپیرو،[1] ۱۹۹۸ ) ادعا می کند که شرکتی بازارگرا است که اطلاعات مهم در دسترس همه واحدهای شرکت قرار گیرد٬ تصمیمات استراتژیک و تاکتیکی در همه واحدها و بخش ها اتخاذ می شود و واحدها و بخش های سازمان تصمیماتی هماهنگ اتخاذ می کنند . متعهدانه اجرا می کنند.

کالی وجاورسکی (۱۹۹۰)عنوان نمودند که بازارگرایی در مورد مسئولیت همه بخش ها نسبت به اطلاعات اکتسابی گمراه کننده است و بیشتر بر بازار تأکید می نماید که این امر نه تنها شامل مشتریان بلکه نیروهایی که ان ها را تحت تأثیر قرار می دهند را نیز شامل می شود .

کاتلر( ۲۰۰۰) به بازارگرایی به عنوان مرحله نهایی توسعه یک سازمان بازرگانی نگاه کرده و معتقد است که گرایش بازار در امتداد توسعه گرایشات مختلف بازرگانی به وجود امده است.

بازارگرایی عبارتست از میزانی که واحد بازرگانی ۱) اطلاعات مربوط به مشتری را کسب و استفاده می کند. ۲) استراتژی لازم جهت ارضا نیازهای مشتریان را توسعه می دهد. ۳) با پاسخگویی به نیازها و خواسته های مشتریان٬استراتژی را اجرا می کند (روکرت٬[2] ۱۹۹۲ ). بازارگرایی عبارت است از فرهنگ سازمانی که رفتارهای ضروری به منظور خلق ارزش برتر برای مشتریان راه با حداکثر اثربخش و کارایی ایجاد می کند و منجر به عملکرد همواره برتر شرکت می گردد.بازارگرایی از سه عامل رفتاری مشتری گرایی٬رقیب گرایی و هماهنگی بین وظیفه ای تشکیل یافته است.(نارور و استلانر، ۱۹۹۰ ).

بطور کلی اکثر مطالعات در زمینه بازارگرایی٬تعریف کالی وجاورسکی( ۱۹۹۰) و یا نارورواسلاتر ( ۱۹۹۰) را به کار برده اند.( ون راج و استولهورث[3]٬ ۲۰۰۰۷) .

[1] Shapiro

[2] Ruekert

[3] Van raaij and stoelharst