آوریل 12, 2021

سرمايه فكري://پایان نامه درباره سرمایه فکری

سرمايه فكري:

سرمایه فکری از جمله مسائلی در علم مدیریت است که تعاریف مختلف دارد و همین تعاریف و برداشت های مختلف موجب شده است که در رسیدن به یک تعریف جامع دچار مشکل شویم تنها نکته ای که در اکثر این تعاریف مشترک است این مطلب می باشد که سرمایه فکری جزئی از دارایی های نامشهود است که در هر شرکتی که دارای سرمایه فکری قوی تری باشد نسبت به سایر رقبا موفق تر خواهد بود.جعفری(2013) در تعریف خود از سرمایه فکری اشاره می کند که: تمام دارایی ها که ترازنامه شرکت نشان داده نشده است و آن شامل کسانی که دارایی های نامشهود مانند علائم تجاری، ثبت اختراعات و مزایای انسانی، ساختار و محیط ارتباط است و به عقیده ادوينسون و سوليوان(1996) تفاوت بين ارزش بازار و ارزش دفتري می باشد.

.پابلوس( 2004 ) سرمایه فکري را شامل تمام منابع دانش محوري می داند که براي سازمان ارزش تولید می کنند ولی در صورتهاي مالی وارد نمی شوند.

ماوریدس ( 2005 ) سرمایه فکري را یک دارائی ناملموس با پتانسیل خلق ارزش براي سازمان و کل جامعه می داند. .

مارتینز( 2005 ) سرمایه فکري را دانش، اطلاعات، دارایی فکري و تجربه اي که می تواند در خلق ثروت مورد استفاده قرار گیرد، تعریف می کند. .( همتی و همکاران،2013،6)

1-2-2) اجزای سرمایه فکری:

1-1-2-2) سرمايه انساني:

سرمايه انساني موجودي دانش افراد يك سازمان است. كاركنان، سرمايه فكري را از طريق شايستگي، نگرش و چالاكي فكريشان ايجاد مي كنند.مهمترين عناصر تشكيل دهنده سرمايه انساني سازمان، مجموعه مهارت هاي نيروي كار، عمق و وسعت تجربه آن هاست . منابع انساني مي توانند به منزله روح و فكر منابع سرمايه فكري باشند. اين سرمايه در پايان روز كاري، با ترك سازمان از سوي كاركنان از شركت خارج مي شود، اما سرمايه ساختاري و سرمايه رابطه هاي حتي با ترك سازمان هم، بدون تغيير باقي مي مانند . سرمايه انساني شامل :

  • مهارتها و شايستگي هاي نيروي كار ؛
  • دانش آنها در زمينه رشته هايي كه براي موفقيت سازمان مهم و ضروري هستند ؛
  • استعدادها و اخلاق و رفتار آنهاست .(دستگیر و محمدی، 1388،31)

 

 

 

2-1-2-2) سرمايه ساختاري:

سرمايه ساختاري شامل همه ذخاير غير انساني دانش در سازمان مي شود كه در برگيرنده پايگاه هاي داده، نمودارهاي سازماني، دستورالعملهاي اجرايي فرايندها، استراتژي ها، برنامه هاي اجرايي و به طور كلي هر آنچه كه ارزش آن براي سازمان بالاتر از ارزش مادی اش باشد، است. سرمايه ي ساختاري را در دستورالعمل ها، راهبردها، خط مشي ها و هرآن چه ارزش سازمان را بيشتر از ارزش فيزيكي آن مي سازد معرفي ميشود . طبق يافته ها در سازماني با اسلوب و شيوه هاي ضعيف، سرمايه فكر ي به تمامي پتانسيل خود نمي رسد. سرمايه ساختاري، دامنه گسترده اي از عناصر ضروري را پوشش مي دهد . مهمترين آنها معمولاً شامل :

  • فرايندهاي مهم اجرايي سازمان ؛
  • چگونگي ساختاربندي آنها ؛
  • سياست ها، جريان هاي اطلاعاتي و عناصر پايگاه هاي داده؛
  • رهبري و سبك مديريت آن ؛

سرمايه ساختاري مي تواند به گروههاي فرعي فرهنگ، عمليات و عادات كاري، و اموال فكري تقسيم شود.(همان منبع)

3-1-2-2) سرمايه رابطه اي:

سرمايه رابطه اي، شامل همه روابطي است كه بين سازمان با هر فرد يا سازمان ديگري وجود دارد . اين افراد و سازمانها مي توانند شامل مشتريان، واسطه ها، كاركنان، تأمين كنندگان، مقامات قانوني، جوامع، اعتباردهندگان، سرمايه گذاران و . .. باشند .سرمايه مشتري به عنوان يك پل و سازمان دهنده عمليات سرمايه فكري تلقي مي شود و يك عامل تعيين كننده در تبديل سرمايه فكري به ارزش بازار است . اين سرمايه، شامل استحكام و وفاداري مناسبات و روابط مشتري است

تعاريف جديد، مفهوم سرمايه مشتري را كه قبلاً وجود داشت، به سرمايه رابطه هاي توسعه داده اند كه شامل دانش موجود در همه روابطي است كه سازمان با مشتريان و رقبا، تأمين كنندگان، انجمن هاي تجاري و دولت برقرار مي كند..به طور كلي، مي توان گفت كه مهمترين جزء اصلي و اساسي سرمايه فكري، سرمايه انساني است و دو سرمايه ديگر تابعي ازسرمايه انساني هستند . در واقع بدون سرمايه انساني امكان رشد و توسعه آن ها محدود است .(همان منبع)