می 8, 2021

سود توزيع‌نشدة شركت:/پایان نامه درمورد سودانباشته و انتشار سهام

سودهاي توزيع‌نشدة شركت

شركت هاي مختلف به دلايل گوناگون مي‌توانند بخشي از سود خود و يا تمامي آن را بدون آن كه بين سهامداران تقسيم كنند به استفاده‌هايي برسانند. این کاربرد در موارد زیر مشهور است:

  • خريد تجهيزات جديد
  • تعويض ماشين‌آلات فرسوده با جديد
  • پرداخت ديون
  • ارتقاء سطح تكنولوژي توليد

زماني كه سود تقسيم نشده به عنوان يك منبع مالي مورد استفاده قرار مي گيرد  تأمين مالي از درون شركت صورت گرفته و يا خود تأمين مالي انجام شده است. ميزان استفاده از آن اولاً به سودآور بودن شركت بستگي دارد كه شرايط اوليه است ودر ثاني ميزان سودي كه شركت در يك دورة معين به دست آورده عامل مهم ديگري در زمينة استفاده از تأمين مالي داخل شركت است. نحوه استفاده از سود توزيع نشده در داخل شركت از طريق مقايسة زمينه‌هاي كاربردي آن انجام مي شود. به عبارت ديگر مديريت شركت سودهاي توزيع‌نشده را در زمينه‌هايي مورد استفاده قرار مي دهد كه منافع بيشتري براي شركت فراهم كنند مثلاً پرداخت ديون شركت بوسيله سودهاي تقسيم نشده و يا خريد دارائي هاي جديد به وسيله اين سودها از طريق نتايج حاصله براي شركت بررسي مي‌گردد. در صورتي كه سودتقسيم‌نشده صرف پرداخت ديون شركت گردد سبب كاهش هزينه‌هاي بهرة‌شركت خواهد شد و در صورتي كه صرف خريد ماشين آلات و دارائي هاي جديد گردد باعث افزايش درآمدهاي شركت خواهد شد. مقايسة اين دو وضعيت از طريق مقابله  ورود و خروج ساليانة پول هاي صرف شده در يك زمينه قابل بررسي و برآورد است مگرآن كه اختصاص سود تقسيم نشده در يك زمينة معين الزام قانوني داشته‌ باشد.

از نظر تئوري هدف از باقي گذاشتن سود در داخل شركت كاهش نسبت بدهي به سرمايه است تا آن كه شركت در وضعيت بهتري قرار گيرد و نسبت ياد شده تا حدالمقدور كاهش يافته و امكان گرفتن وام جديد فراهم آيد و يا آن كه شركت از نظر پرداخت ديون خود در موقعيت بهتري واقع شود. رويه متعارف در بازار مالي نپرداختن وام از سوي بانك ها و مؤسسات مالي به شركت هايي است كه نسبت بدهي به سرماية آن ها در سطح بالائي قرار گرفته‌است. چنان چه در شرايط ويژه‌اي به شركت هاي داراي اين ويژگي، يعني دارا بودن نسبت بدهي به سرماية با بهره وامي هم داده‌شود بهرة اين وام نسبت به بهرة جاري در بازار زيادتر خواهد بود چون كه ريسك عدم پرداخت وام از سوي شركت زيادتر است. به طور كلي در آن دسته از شركت هاي توليدي كه فعاليت آنان در حال گسترش است، باقي گذاشتن سود در درون شركت و تقسيم نشدن آن بين سهامداران يا شركاء در وضعيت‌هاي زير مورد استقبال قرار مي گيرد:

  • در شرايطي كه انتشار سهام جديد ميسر نباشد و يا اوراق قرضه به دلايل گوناگون نتوانند منتشر شوند ويا آنكه سهامداران موجود با انتشار سهام جديد و يا اوراق قرضه موافقت ننمايند در اين صورت باقي گذاشتن سود در شركت به عنوان يك راه‌حل منطقي پذيرفته مي شود.
  • در بعضي موارد سودآوري سرماية شركت درحدبالا و مطلوبي قرار دارد به عبارت ديگر بهره‌وري سرماية‌ شركت بسيار مطلوب است بنابراين باقي گذاشتن سود در شركت و تأمين توسعة فعاليت از طريق سود تقسيم نشده كاملاً سودآور و مورد ترجيح است در اين حالت معمولاً سود حاصله هم داراي حجم قابل توجيهي است و مي تواند در توسعة فعاليت شركت نقش مهمي ايفا نمايد.
  • گاهي سهامداران شركت علاقه ندارند كه سهامداران جديد به شركت اضافه شوند و كنترل آن ها برروي شركت محدود نمايند و يا حق رأي آن ها را تقليل دهند در اين صورت باقي گذاشتن سود در شركت يك راه‌حل مطلوب به شمار خواهد آمد.
  • بر اثر وجود شرايط ركورد اقتصادي کاهش قيمت بازار سهام شركت ها بطور موقت كاهش مي‌يابد و انتظار شركت آن است كه در دوره‌هاي آينده قيمت سهام شركت دوباره افزايش پيداخواهد كرد. در دوره‌هايي كه قيمت بازار سهام يك شركت کاهش مي‌يابد هزينة آن سهام براي صاحبان سهام زيادتر مي شود و اگر سهام جديد انتشار يابد ميزان هزينة سهام قبلي گسترده‌تر وبيشتر خواهد شد براي جلوگيري از اين عارضه، سود شركت مي تواند بين سهامداران تقسيم نگردد و به عنوان يك منبع مالي مورد استفاده قرار گيرد.
  • در صورتي كه سود حاصله در يك دوره بين سهامداران و يا شركاء شركت توزيع شود طبق قانون كار بايد هر سهم از سود متعلق به خود ماليات پرداخت كند اين ماليات كه از صاحبان سهام گرفته‌ مي شود در بعضي كشورها و يا در بعضي شرايط اقتصادي زياد است به طوري كه سهامداران تمايل ندارند ماليات زيادي پرداخت كنند ولي در مقابل اگر اين سود در شركت باقی بماند درآمدهاي آن براي سهامداران منافع مهمي را ايجاد مي‌كند كه يكي از اين منافع درآمد مطلوب است و ديگري نرخ ماليات كمتري است كه به عوايد اين درآمد مطلوب نسبت به سهم سودها تعلق مي‌گيرد. سود انباشته از سودهاي باقي مانده در واحد انتفاعي پس از پرداخت سود سهام تشكيل مي شود.