می 16, 2021

صادرات محصولات کشاورزی-پایان نامه درباره اعتبار اعطایی بانک کشاورزی

ارزش افزوده، محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار، خالص مالیات بر واردات در بخش کشاورزی استان گیلان

  1380 1381 1382 1383
ارزش افزوده سهم ارزش افزوده سهم ارزش افزوده سهم ارزش افزوده سهم
کشاورزی، شکار و جنگلداری 2739428  14.8 2839310    13.2    2172027  13.7  4703276   13.8
جمع 18408102 81350030 57652552.5 33955075
خالص مالیات بر واردات 85685 382490 222709 199954
محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار 18493787 81732520 44793778 34155029
  1384 1385 1386 1387
  ارزش افزوده سهم ارزش افزوده سهم ارزش افزوده سهم ارزش افزوده سهم
کشاورزی، شکار و جنگلداری 5787648    14.0 6114803   12.3  7750304      11.8 12037656   14.7
جمع 41548447 49682058 65011820 81350030
خالص مالیات بر واردات 95079- 75577- 706562 382490
محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار 41453369 49606481 65718382 81732520

 

2-3-2سهم بخش کشاورزی از صادرات:

اهمیت دیگر بخش کشاورزی در اقتصاد ملی، نقش و جایگاه کالاهای کشاورزی در صادرات و ارز آوری آنها است. به دلیل تجاری شدن بخش کشاورزی و وجود مزیت نسبی در برخی محصولات سبب شده که کالاهای کشاورزی نقش مهمی در صادرات غیر نفتی کشور داشته باشند(عزیزی، 1386، 25).

 

جدول(2-3):صادرات محصولات کشاورزی (میلیون ریال)

سال صادرات کشاورزی سهم کالاهای کشاورزی از کل صادرات غیرنفتی
1388 4411 20.1
1389 5326 20.1
1381 1253636 27.20
1382 1663086 27.84
1383 1435616 20.97
1384 2379.6 22.8
1385 3056.7 23.7
1386 3660.9 23.9
1387 3518.2 19.2
1388 4529.5 20.7