می 8, 2021

عناصر زنجیره تامین چابک//پایان نامه درباره زنجیره تامین چابک

یک زنجیره ی تأمین چابک باید در هر دو گسترده در حالت حداکثر قرار داشته باشد . در این حالت جریان عملیات داخلی برای مشتریان و تأمین کنندگان کاملاً شفاف و روشن خواهد بود. همچنین تیم‌های جزیره‌ای کارکنان قادر خواهند بود جهانی بیاندیشند .

بعلاوه با نگرش دوبعدی وسعت و دامنه ،چابکی و قابلیت زنجیره ی تأمین را می‌توان با مراحل دستیابی به سه بعد وابسته از بلوغ زنجیره تأمین تشخیص داد. ونکاترامان[1] در جدول 2-3 ، سه بعد تحت عناوین تعامل با مشتری ،پیکره بندی دارایی و اهرم دانش نشان داده شده است.یکی از چالش‌های زنجیره تامین چابک بهبود و اطمینان برقراری توازن بین سه بعد اشاره شده است.جدول زیر همچنین سه مرحله‌ای که برای ارزیابی پیشرفت هر یک از سه بعد بلوغ زنجیره تأمین  می‌تواند به کار رود را نشان می‌دهد .

جدول2-3 سه بعد و مرحله در بلوغ زنجیره تأمین

مرحله 3 مرحله  2  

مرحله 1

 

ابعاد زنجیره تامین چابک
انجمن و اجتماع انطباق پویا تجربه کنترل از راه دور محصولات تعامل با مشتری
ائتلاف و پیوستگی منابع همبستگی فرآیندها برون سپاری پیکره بندی دارایی
اجتماع خبرگان حرفه ای دارایی های سازمان تجربه واحد کار اهرم دانش

 

2-6-7- عناصر یک زنجیره تامین چابک

برای اینکه زنجیره تامین واقعا چابک باشد، باید مشخصات زیر را دارا باشد که در شکل 2-8 نیز نشان داده شده است:

  1. زنجیره تامین چابک حساس به بازار است و این بدان معنی است که زنجیره تامین قادر است تقاضای واقعی را تشخیص داده و به آن پاسخ دهد.در یک زنجیره تامین چابک اغلب سازمان ها تقاضا محور هستند زیرا آنها پیش خورد اندکی از بازار دارند.در گذشته سازمان ها با بررسی اسناد و مدارک مربوط به سالها و دهه های گذشته و بررسی نقطه فروش و … تقاضای بازار را پیش بینی می کردند، اما امروزه این موضوع تغییر شکل داده است.در یک زنجیره تامین چابک سازمان ها قادر هستند به صدای بازار گوش دهند و بلافاصله به آن پاسخ دهند.
  2. مجازی بودن : استفاده از تکنولوژی اطلاعات و سیستم اطلاعات بین خریداران و تامین کنندگان باعث ایجاد یک زنجیره تامین مجازی می شود.زنجیره تامین چابک بیشتر مبتنی بر اطلاعات است تا موجودی.
  3. ادغام فرایندها : سیستم اطلاعات بین شرکا در زنجیره تامین باعث یکپارچگی کامل فرایندها می شود.ادغام فرایندها به معنی کار مشارکتی بین خریداران و تامین کنندگان، توسعه مشترک محصولات و سیستم اطلاعات می باشد.این شکل از همکاری در زنجیره تامین روز به روز در حال متداول تر شدن است.

[1] Venkatraman