آوریل 12, 2021

عوامل موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی،پایان نامه عوامل موثر در استفاده از آموزش الکترونیکی

عوامل موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی

قرن بیست و یکم، قرن خرد و دانایی است. قرنی که جوامع به سمت دانایی محوری در حرکت هستند، قرن تغییر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی. جوامع بشری در حال پشت سر گذاشتم تحولات عمیقی که فقط در فناوری، ابزار و محیط خلاصه نمی شوند، هستند. این تحولات گریبان معناها و محورهای زندگی را گرفته است که نه تنها شیوه ها بلکه مفاهیم بنیادین را نیز دچار تغییر کرده است. به طوری که اکنون در حوزه آموزش یافتن یک نهاد آموزشی را که از فواید فناوری از هر راهی بهره نگیر دشوار است و برای همراه شدن با این تحولات، استفاده از شیوه نوین آموزش جهت بقا در این عرصه رقابت توصیه مناسبی می باشد. زیرا که آموزش الکترونیکی، آموزش آینده جهان خواهد بود و مراکز سنتی آموزش را به موزه های آموزشی تبدیل خواهد کرد. (راد 1391)

با توجه به ظرفیت اندک سیستم های آموزش سنتی که تنها قشر محدودی از کارکنان آن طور که باید فرصت یادگیری و بهره وری از این نوع آموزش ها را دارا می باشند و نیز عدم توزیع عادلانه امکانات آموزشی در دنیا و یا حتی سازمان های یک ارگان در یک کشور، تحولات اساسی در نظام آموزش کارکنان ایجاد شد که بدین سان نظام آموزش الکترونیکی یا آموزش از راه دور پدیدار شد. عواملی منجر به دگرگونی و پیشرفت این نظام آموزشی در سطح جهانی و افزایش انتظارات افراد و جوامع از آن شده است.

یکی از آن عوامل فن آوری اطلاعات است که انتقال داده ها را سرعت بخشیده و پل ارتباطی محکمی میان افراد مختلف شده است که انواع مشکلات موجود در راه ارتباطات را برچیده و ایده های غیرممکن را ممکن ساخته است.

عاملی دیگر پدیده ای بنام انفجار اطلاعات است که سیل عظیمی از اطلاعات را به یاری فناوری اطلاعات از کلاس های حضوری به مکان دلخواه و دلچسب فراگیران اعم از محل کار و یا منزل گسیل داشت که خود انقلاب عظیمی را در شیوه ارسال و وجوب تغییر جدی در عالم مدیریت، گزینش اطلاعات و استفاده بهینه از آن را موجب شده است.

مشغله های فکری فراوان جوامع امروز که ره آورد رواج زندگی شهرنشینی و پدیدار شدن جوامع صنعتی است، عاملی قابل ذکر دیگر می تواند باشد. کارکنان باید فعالیتهای روزمره شان را طوری تنظیم کنند تا از یک سو پاسخگوی مراجعان باشند، روابط اجتماعی خود را حفظ کنند، در زمینه تخصص خود تحقیق کنند و از سوی دیگر با قافله پیشرفت زمان هماهنگ بوده و زمانی را به اعتلای سطح علمی و رفع نیازهایشان در این راستا اختصاص دهند.

رواج نشر الکترونیکی به عنوان پدیده ای اجتناب ناپذیر رشد فناوری اطلاعات، عاملی دیگر از این دگرگونی نظام آموزش می تواند باشد. با توجه به مواردی که ذکر شده، جایگزینی نشر الکترونیکی با نشر سنتی یعنی بصورت مکتوب بیش از پیش احساس می شود که هم از لحاظ اقتصادی، ارتباطی و تسهیلاتی دسترسی، ذخیره، ارجاع، توزیع و اشاعه و هم از نظر تولید و انتشار به مراتب آسان تر و در دسترس تر از شیوه های سنتی است.

اهمیت یافتن ارتباطات دوجانبه و چند جانبه عاملی مهم دیگر به شمار می رود و حتی سنگ بنای تفکر ایجاد شبکه های ارتباطی و اطلاع رسانی به تبع آن نوع جدیدی از موسسات آموزشی است که به تدریج جایگزین آموزش سنتی می شود که تمام عوامل مذکور بیانگر تحولی بنیادین و اساسی در روند تکامل نگرش های تربیتی، الگوهای آموزش و ابزارهای ارتباطی شده که وافق جدیدی بنام آموزش الکترونیکی را بروی آموزش گشوده است.(علیزاده 1391)

موفقیت جایگاه آموزش الکترونیکی در سازمان ها به عوامل متعدد داخلی و خارجی ارتباط دارد. عواملی خارجی که عوامل محیطی بوده و بستر، فرهنگ و تکنولوژی از اهم آنها هست و عوامل داخلی که عواملی سازمانی و مدیریتی می باشند. نقش هر دو عامل در این رویداد بسیار مهم می باشد. تکنولوژی، استاد و سابقه استفاده فراگیر از تکنولوژی از جمله عوامل داخلی هستند که در میزان پذیرش آموزش های آنلاین مورد بررسی و تاکید عده ای از پژوهشگران قرار گرفته است. عده ای دیگر نیز حمایت مدیریت، مشارکت کاربر و میزان پیچیدگی کار با رایانه و اینترنت و یا محتوای آموزشی را مورد بررسی قرار دادند و به همین گونه بسیاری متغیرهای متفاوت از منظر صاحبنظران امر آموزش مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفتند         تا جملگی عوامل مهم پذیرش و موفقیت را پیدا کرده و در آن راستا برنامه ریزی نمایند تا در جهان پرشتاب امروزی آموزش الکترونیکی بتوانند با روش های علمی و منطقی پروژه های آموزشی را از منظر برنامه ریزی و اجرا، مدیریت نمایند چرا که بررسی تجربه گذشته یکی از راه های دستیابی به موفقیت هست. (راد 1391)

لزوم دستیابی به این موفقیت و مسیر اجتناب ناپذیر از نیازهای آموزشی جدید مشاغل نیز بوجود می آید که تنها تحصیلات رسمی و دانشگاهی پاسخگوی نیازهای کارکنان سازمان ها در راستای نیل به اهداف سازمانی، نبوده و به انواع آموزش های بروز شده در نظام آموزش های ضمن خدمت نیاز می باشد چه بسا که این نیاز با شیوه های نوین و همگام با تکنولوژی که چاره ای جز همگام شدن با آن نیست در سبد آموزش های قبلی کارکنان سازمان ها قرار می گیرد. از آنجا که گرایش به سوی سیستم آموزش مجازی در سازمان ها امری قطعی است، تاخیر در شناخت و اجرای آن می تواند خسارت جبران ناپذیری داشته باشد. چرا که در راستای اهداف آموزش های ضمن خدمت از قبیل ایفای نقش موثر در روابط شغلی و بطور کلی روابط اجتماعی کارکنان، یکی از مهمترین دلایل موفقیت سیستم آموزش مجازی در مقایسه با سیستم سنتی و روی آوردن سریع سازمان ها به این سیستم، مزایای آن به عنوان نمونه، ادغام منابع، تاثیرات متقابل، افزایش عملکرد و انواع فعالیتهای ساخت یافته آموزش می باشند.