آوریل 12, 2021

فرآيند مديريت استراتژيک:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

فرآيند مديريت استراتژيک:

فرآيند مديريت استراتژيک عبارت است از حلقه ي بازخورد ارتباطي ميان مراحل تجزيه و تحليل و شناخت، انتخاب و اقدام. (استيسي[1] ،1381)

چنانچه نمایشگر 2.5 نشان مي دهد، تجزيه و تحليل راهبردي، مستقيما با اجراي راهبرد و اين عنصر خود با گزينش راهبردي به طور مستقيم در ارتباط است. علت آن است که تجزيه و تحليل راهبردي يک روند است و هنگامي که راهبرد در حال اجرا است، متوقف نمي شود. بنابراين چنان چه در هنگام اجراي راهبرد دريافت شود که شرايط در حال تغيير است و يا برآوردهاي قبلي واقع بينانه نبوده است، تصميم گيرندگان دوباره بايد به گزينش راهبردي و انتخاب راه حل هاي جديد بپردازند. (رحمان سرشت،1384)

[1] Stac