آوریل 12, 2021

فرایند تحلیل شبکه ای:/پایان نامه درباره رتبه بندی شرکت های برتر

تعریف فرایند تحلیل شبکه ای

فرایند تحلیل شبکه ایANP یک شکل عمومی از فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP است که در تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره مورد استفاده قرار می گیرد.AHP مشکل تصمیم را به یک سلسله مراتب با یک هدف،معیار تصمیم و متغیرها ساختار بندی می نماید،در حالی کهANP آن مشکل را به عنوان یک شبکه ساختار بندی می کند.هر دوی آنها سپس از یک سیستم مقایسات زوجی برای اندازه گیری وزن اجزای ساختار،و در نهایت برای رتبه بندی متغیرها در تصمیم استفاده می کنند.

 

 

2-3-3-سلسله مراتب در مقابل شبکه

درAHP،هر عنصر در سلسله مراتب مستقل از سایرین در نظر گرفته می شود.معیارهای تصمیم نیز مستقل از یکدیگر در نظر گرفته می شوند.همچنین گزینه ها نیز مستقل از معیارهای تصمیم و از یکدیگر در نظر گرفته می شوند.اما در دنیای واقعی در بسیاری از موارد،وابستگی متقابل بین گزینه ها و معیارها وجود دارد.ANP نیاز به وابستگی متقابل بین عناصر ندارد،بنابراین می تواند به عنوان یک ابزار اثر بخش در این موارد مورد استفاده قرار بگیرد.

برای تشریح این موضوع،یک تصمیم تک بعدی را درباره خرید یک اتومبیل در نظر بگیرید.تصمیم گیرنده ممکن است از بین چندین سدان کامل با قیمت متوسط بخواهد تصمیم گیری کند.او ممکن است فقط بر اساس سه عامل تصمیم گیری کند:قیمت خرید،امنیت،و راحتی.همAHPو همANP چهارچوبی سودمند برای تصمیم گیری وی فراهم می کنند.

AHPفرض می کند که قیمت خرید،امنیت،و راحتی از یکدیگر مستقل هستند و هر سدان را بطور مستقل بر مبنای آن معیارها ارزیابی می نماید.

ANP وابستگی داخلی قیمت،امنیت ،و راحتی را مجاز می داند.اگر یکی بتواند امنیت یا راحتی بیشتر را بوسیله پرداخت بیشتر برای اتومبیل(یا کمتر بوسیله پرداخت کمتر)کسب نماید،ANP آن را به حساب می آورد.بطور مشابهANP می تواند معیارهای تصمیم را بوسیله ویژگی های ماشین تحت بررسی منعکس نماید.اگر برای مثال،همه ماشین ها ایمن هستند،اهمیت ایمنی به عنوان معیار تصمیم مجزا کاهش می یابد.

2-3-4- ادبیاتANP

فرایند تحلیل شبکه ای در سال 1971م. به وسیله ساعتی[1] توسعه داده شده.هدف آن نیز ساختارمند کردن فرایند تصمیم گیری با توجه به یک سناریو متاثر از فاکتورهای چندگانه مستقل از هم بود.این تکنیک فرایند تحلیل ساسله مراتبی(AHP) را به عنوان یک ابزار تصمیم گیری چند معیاره به وسیله جایگزینی”شبکه”[2] به جای “سلسله مراتب”[3] بهبود می بخشد.در این ساختار سلسله مراتبی بالاترین نقطه هدف مسئله می باشد و سطوح میانی شامل فاکتورهای نماینگر سطح بالاتر است.آخرین سطح شامل گزینه ها یا فعالیتهایی است که برای رسیدن به هدف باید به آنها توجه کرد.

ساختار سلسله مراتبی از بالا به پایین جوابگوی یک سیستم پیچیده نمی باشد.ANP نه تنها یک ساختار سلسله مراتبی صرف بر مساله تحمیل نمی کند بلکه مساله را با استفاده از یک سیستم با رویکرد بازخورد مدل سازی می کند.یک سیستم با بازخورد را می توان با شبکه ای که در آن گره ها[4] نشانگر سطوح یا اجزا می باشند، نشان داد.وقتی که اجزای ترکیب Y وابسته به ترکیب X است، این ارتباط به وسیله مقایسه های زوجی و یک سوپر ماتریس ارزیابی می شود.یک سوپر ماتریس، ماتریسی شامل تاثیرات میان عوامل است که با توجه به این بردارهای اولویت بدست می آید

[1] T.L.Saaty

[2] Network

[3] Hierarchy

[4] Nodes