آوریل 13, 2021

فرایند هوش سازمانی:/پایان نامه درباره ابعاد هوش سازمانی

مقایسه بهره هوشی و هوش سازمانی (Moghali et al , 2008 :2 ) , (Halal , 1998 :21 )

سازمان انسان عملکرد
هوش سازمانی بهره هوشی مقیاس اندازه گیری
سیستم فناوری سازمانی سیستم فناوری شخصی فناوری اطلاعات
شبکه واحدهای تجاری شبکه عصبی سلول ها ساختار
شبکه واحدهای تجاری ارزش ها باورهای شخصی فیلتر موضوعی
روابط بین سهامداران روابط اجتماعی پیوندهای خارجی
مدیریت دانش حافظه ذخیره دانش
روند استراتژیک حل مشکلات شکل گیری استراتژی
رهبری ضمیر مسیر
عملیات دیدگاه راهنمایی
استراتژی انتخاب تصمیم گیری
سازمان اطلاعات هویت سیستم گروهی
سیاست ها و روندها سیستم خودکار عصبی تصمیمات مداوم
آموزش و فعالیت تحصیلات و فعالیت دستیابی به اطلاعات یادگیری یکطرفه
تغییرات سازمانی تغییرات شغلی توسعه سیستم یادگیری دوطرفه

2-2-17. فرایند هوش سازمانی :

فرایند هوش علیرغم رسالت سازمان های هوشمند شامل مراحل زیر می باشد :

1) جمع آوری : شامل برنامه ریزی برای تلاش های جمعی ، توسعه هدایت ها و ارزیابی و تجزیه و تحلیل نتایج جمعی می باشد.  2) تولید : انباشت داده ها بطور مداوم و مستمر باعث بازنگری و تجزیه و تحلیل و ذخیره برای مراجعات آتی می شود . 3) توزیع: یک بخش حیاتی از فرایند هوش توزیع هوش خام و هوش نهایی شده است  (U.S Office,1960 :4-5).

در مدیریت منابع انسانی سرمایه های انسانی سازمان ها ممکن است که هم سو با  استراتژی های سازمان باشند. هوش سازمانی می گوید که توانایی ها و مزیت های سازمانی بطور سیستماتیکی مورد استفاده قرار می گیرند. مدیریت منابع انسانی و هوش سازمانی با هم یک ظرفیت سیستماتیکی که نیازمند دستیابی به اهداف استراتژیک می باشدرا  به وجود می آورند. (Kesti et al , 2011 :46)