می 16, 2021

فرهنگ مالیاتی:پایان نامه درباره مسئولیت اجتماعی

     فرهنگ مالیاتی

به هنگام بحث پیرامون میزان شناخت مودیان مالیاتی از قانون مالیات‌ها، غالبا این امر در قالب متغیری به نام فرهنگ مالیاتی بیان می‌شود.

فرهنگ، مفهومی ساده و در عین حال پیچیده است، ساده از آن نظر که هر شخصی در نزد خود فکر می‌کند که معنی دقیق آن را می‌داند و پیچیده از آن جهت که تا به حال تعریف دقیق و جامع و مانعی که مورد قبول اندیشمندان و صاحب نظران باشد، ارایه نشده است. تعریف تایلر از فرهنگ در سال ۱۸۷۱ به عنوان تعریفی که مورد قبول بسیاری از اندیشمندان می‌باشد بدین صورت بیان گردیده است: فرهنگ، مجموعه پیچیده ای است که شامل معارف، اعتقادات، هنرها، صنایع، فنون، اخلاق، قوانین، سنن، آداب و رسوم و بالاخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی است که فرد به عنوان عضو جامعه از جامعه خود فرا می‌گیرد (قاروئیآهنگر و علیجانی روشن، 51:1389).

با ترکیب مفهوم فرهنگ و مالیات می‌توانیم به سایه روشنی از تعریف فرهنگ مالیاتی برسیم، مالیات مبلغی است که دولت از اشخاص، شرکت ها و موسسات بر اساس قانون برای تقویت عمومی حکومت، تامین مخارج عامه، حفظ منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و ارایه خدمات عمومی دریافت می‌کند. عناصر کلیدی در تعریف فرهنگ عبارت بوده‌اند از: باورها، اعتقادات، اخلاق، قوانین و نگرش ها و در تعریف مالیات گفته شد که مالیات برای مصارف زیر از مردم دریافت می‌شود:

۱) تقویت عمومی حکومت

۲) تامین مخارج عامه و هزینه های عمومی

۳) حفظ منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

4)ارایه خدمات عمومی (برد و میکا،103:1375).

عوامل مؤثر در ایجاد فرهنگ مطلوب مالیاتی عبارتند از:

که این عوامل را می‌توان به دو دسته درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم نمود:

الف) عوامل درون سازمانی:

عوامل موثر درون سازمانی جهت ایجاد و توسعه فرهنگ مالیاتی عبارتند از:

 1. نگرش مدیران ارشد مالیاتی نسبت به فرهنگ مالیاتی
 2. قوانین و مقررات (ساده‌سازی قوانین و مقررات مالیاتی در ابعاد شفافیت تعاریف و شیوه اجرا)
 3. نرخ‌ها و ضرایب مالیاتی
 4. آموزش نیروی انسانی
 5. مکانیزه کردن امور
 6. واحدهای مشاوره
 7. طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور
 8. تبلیغات و اطلاع‌رسانی
 9. معرفی مودیان نمونه
 10. ایجاد انگیزه و رضایت کارمندان

ب) عوامل برون‌سازمانی:

عوامل موثر برون‌سازمانی جهت ایجاد و توسعه فرهنگ مالیاتی عبارتنداز:

 1. آموزش و پرورش
 2. خانواده
 3. وسایل ارتباط جمعی
 4. مراکز مذهبی و دینی
 5. اتحادیه‌ها و مجامع صنفی
 6. دستگاه‌ها و موسسات دولتی

بین متغیرهای درون‌سازمانی، برون‌سازمانی و فرهنگ و رفتار مالیاتی مودیانیک رابطه ارگانیک برقرار است (قامتی آرانی، 49:1384).

لذا فرهنگ مالیاتی هنگامی کارا است که افراد جامعه را ملزم به رعایت موارد ذیل نمایند:

1- نسبت به کلیه درآمدها و دارایی‌هایی که مشمول مالیات می‌شوند مالیات خود را پرداخت نمایند.

2- هرگاه شروع به فعالیت کسبی می‌نمایند به اداره مالیات گزارش بدهند.

3- وظایف خود را در قبال نظام مالیاتی به نحو احسن انجام دهند.

4- کتمان درآمد نکنند.

5- در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس درآمدها و هزینه‌های واقعی تنظیم و به حوزه مالیاتی تحویل دهند.