آوریل 13, 2021

مؤلفه‌هاي کيفيت زندگي:/پایان نامه کيفيت کار و تعهد سازماني

مؤلفه‌هاي کيفيت زندگي زندگي کاري والتون

مؤلفه‌هاي کيفيت زندگي کاري از ديدگاه دانشمندان مختلف ارائه شده است، به دليل اينکه در اين تحقيق براي سنجش کيفيت زندگي کاري از الگوي والتون استفاده مي‌شود، در اين‌جا مؤلفه‌هاي الگوي والتون توضيح داده مي‌شود.

2-1-8-1- پرداخت منصفانه و کافي

مبلغي که کارمندان در مقابل کار فکري يا جسمي يا هر دو، متناسب با معيارهاي اجتماعي، حجم کار و مشاغل مشابه دريافت مي‌کنند.

در نگرش جديد به مديريت منابع انساني، جبران خدمات کارکنان تنها از طريق پرداخت حقوق و دستمزد و مزاياي پولي صورت نمي‌پذيرد، بلکه ميزان کيفيت زندگي کاري که شامل مزاياي غيرمستقيم و مزاياي غيرمالي است مورد توجه قرار مي‌گيرد (عباس‌پور، 235:1384).

مقاصد و اهميت نظام پرداخت: نظام پرداخت با اهميت شمرده مي‌شود زيرا مي‌تواند: 1- کار جميان بالقوه را جذب کند. نظام پرداخت مي‌تواند اين اطمينان را به وجود آورد که حقوق و دستمزد مؤسسه براي جذب افراد در زمان مناسب و براي مشاغل مناسب کافي است.

2- کارکنان خوب را نگهداري کند. اگر نظام پرداخت نتواند کارکنان خوب را متقاعد سازد که از لحاظ درون‌سازماني بر مبناي مساوات بوده و از لحاظ برون سازماني قابل رقابت است، آنان مؤسسه را ترک خواهند کرد.

3- کارکنان را برانگيزد. نظام پرداخت مي‌تواند با در نظر گرفتن عملکرد، يعني با در نظر گرفتن پاداش‌هايي براي بهره‌وري در کارکنان انگيزه به وجود آورد.

4- پرداخت را براساس مقررات قانوني انجام دهد. از آنجا که نظام پرداخت مشمول مقررات قانوني بسيار است، سازمان‌ها بايد هشيار باشند و در برنامه پرداخت از اين مقررات عدول نکنند.

5- هدف‌هاي استراتيژيکي سازمان را ساده و هزينه‌هاي نيروي کار را مهار کند. براي ايجاد جوي مطلوب و حمايتگر و براي جذب بهترين کارجويان، سازمان مي‌تواند نظام پرداخت جذابي طرح‌ريزي کند. در نتيجه هدف‌هاي سازماني مانند رشد سريع، ادامه خدمات و نوآوري را مي‌تواند در مدت کوتاهي به تحقق درآورد (دولان و شولر، 432:1376).