آوریل 13, 2021

ماهیت مدیریت منابع انسانی،پایان نامه درباره مدیریت منابع انسانی

ماهیت مدیریت منابع انسانی:

همانطور که گفته شد، مدیریت منابع انسانی را شناسایی ، انتخاب ، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان  تعریف کرده اند. منظور از منابع انسانی یک سازمان ، تمام افرادی است که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کارند و منظور از سازمان، تشکیلات بزرگ یا کوچکی است که به قصد و نیتی خاص و برای نیل به اهداف مشخصی به وجود آمده است سازمان ممکن است شرکت صنعتی و تولیدی ، شرکت تجاری خصوصی، وزارتخانه دولتی، باشگاه ورزشی و تفریحی، موسسه عالم المنفعه و غیر انتفاعی ، دانشگاه و یا واحدی از ارتش باشد. در تقسیم بندی سازمان، مدیریت منابع انسانی در ردیف مدیریت تولید، مدیریت مالی و غیره قرار گرفته و انجام امور مربوط به آن به عهده حوزه ای معین واگذار گردیده است. این حوزه ممکن است مستقیما تحت نظر ریاست سازمان باشد یا اینکه با واسطه هایی تحت نظر وی قرار  گیرد و دارای وظایفی کاملا تخصصی است که نقش مهمی در موفقیت نهایی سازمان دارد. اما از آنجا که سازمان به دست انسان طراحی  و اداره می شود و انسانهای شاغل در کل سازمان موضوع اصلی مدیریت منابع انسانی هستند، مسائل نیروی انسانی نمی تواند فقط به یک حوزه تخصصی محدود شود و در نتیجه تصمیمات و عملکرد مسئولان امور پرسنلی، در کلیه سطوح سازمانی و به تبع آن در عملکرد کلی سازمان تأثیر می گذارد، با وجود اهمیت آشکار مدیریت منابع انسانی همیشه ابهامات و سوء تعبیرهایی درباره ماهیت واقعی ، نقش و وظیفه دقیق آن وجود داشته است. یکی از دلایل این امر جدید بودن این وظیفه نسبت به سایر وظایف در سازمان است. زیرا تا چندی پیش نیازی به جدا کردن مدیریت منابع انسانی و اختصاص واحد یا اداره ای بخصوص با مجموعه ای از وظایف تخصصی به این منظور احساس نمی شد و در واقع مدیریت منابع انسانی جزء وظایف عمومی مدیریت به شمار می آمد  دلیل دوم و مهمتر اینکه انسان موجودی زنده است که قادر به تفکر ، قضاوت و تصمیم گیری است و ماده ای بی جان نیست که به راحتی در دست دیگران شکل گیرد به همین جهت خواسته ها، اهداف و آمال نیروهای شاغل همیشه موافق یا همسو با اهداف سازمان نیست. مقاومت کارکنان در مقابل تصمیماتی  که درباره آنها گرفته می شود منشا دشواری ها و تنش هایی است که در امر اداره و کنترل انسانها وجود دارد. به همین دلیل دانشمندان علوم انسانی هرگز نتوانسته اند. واکنش ها و رفتارهای انسان را طبق فرمول یا مدل خاصی، به طور دقیق پیش بینی کنند علاوه بر ویژگیهای فردی و شخصیتی انسان، مسائلی که تجمع انسانها، پیدایش گروهها و در نتیجه، رفتار گروهی به وجود می آورد بر پیچیدگی موضوع افزوده، اداره و کنترل انسانها را در سازمان به مراتب دشوارتر می سازد( سعادت، 1391)