آوریل 12, 2021

مدل دیکسون//پایان نامه درمورد یادگیری استراتژیک

مدل دیکسون

بر اساس مدل دیکسون یادگیری سازمانی شامل فرآیندهایی در سطح فردی، گروهی و سیستمی است که به طور مداوم، در جهت افزایش رضایت سهامداران می باشد که این مدل به صورت زیراست:

1-تولید: تولید گسترده اطّلاعات، که شامل مجموعه ای از داده های خارجی و توسعه ایده های جدید می باشد.

2-ادغام: یک پارچه سازی اطّلاعات جدید در چارچوب سازمانی فرایند کلیدی انتشاراطّلاعات می باشد.

3- تفسیر: تفسیراطّلاعات به صورت گروهی، یک ساختار مفهومی جدیدی است که بر اساس مشارکت ایجاد شده است.

4- عمل: داشتن قدرت و اطّلاعات لازم برای انجام مسئولیّت کارها بر اساس مفهوم قسمت تفسیر می باشد (هولگارد، 2007، 7).

2-1-8-1-3-مدل هابر

چهار مرحله یادگیری سازمانی مطابق مدل هابر ارائه شده است که عبارتنداز: کسب دانش، توزیع دانش، تفسیر دانش و حافظه ی سازمانی و زیر مجموعه های هر یک به تفکیک می توان این مراحل را به شرح زیر توضیح داد:

کسب دانش:

برای سازمان های امروزی دانش مهم ترین منبع محسوب می شود و مدیریّت کردن آن هم برای ایجاد عملکرد مناسب در سازمان حیاتی می باشد(آیدین و همکاران، 2008، 294). دانش به عنوان دارایی می تواند در دراز مدّت مزیّت رقابتی برای شرکت ایجاد نماید، به طور کلی تمامی منابع ملموس سازمان به گونه ای تابعی از دانش موجود در شرکت ها هستند(نلسون و همکاران، 2012، 2). یادگیری زمانی اتفّاق می افتد که سازمان دانش لازم را کسب کند. کسب دانش یا حقایق و اطّلاعات از طریق کنترل محیط، استفاده از سیستم های اطّلاعاتی برای ذخیره کردن اطّلاعات، بازیافت اطّلاعات، انجام تحقیقات، آموزش و… صورت می گیرد.

توزیع  اطّلاعات:

به فرایندی اشاره دارد که از طریق آن سازمان مشترکاً با واحدها و اعضای خود در اطّلاعات کسب شده شریک می شود و از این طریق یادگیری ارتقا پیدا می کند.

تفسیراطّلاعات: برای آنکه اطّلاعات به طور مشترک مورد استفاده قرار گیرد، باید تحلیل و تفسیر شوند. تفسیر اطّلاعات فرایندی است که از طریق آن اطّلاعات توزیع شده معنای قابل فهم مشترکی پیدا می کند.

حافظه سازمانی: حاقظه سازمانی به مخزنی اشاره می کند که در آن دانش برای استفاده در آینده ذخیره می شود.