می 8, 2021

مدل کسب وکار-پایان نامه درباره الگو های کسب وکار

تعریف مدل کسب وکار

با آنکه طی سالیا ن مختلف مفهوم مدل کسب و کار توسط محققان متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است ، برای مدل کسب و کار یک تعریف استاندارد وجود ندارد . با نگاهی به تعاریف مدل کسب وکار می بینیم که نقطه شروع هر یک از تعریف ارائه شده ، اشاره به مفاهیمی نظیر منطق ، درک ، سیستم ، الگو ، شرح و مواردی از این دست داشته است . آفوا و تاچی (2001) مدل کسب و کار را روشی که یک شرکت به ساخت و استفاده از منابع خود می پردازد تا از آن طریق بتواند ارزشی بهتر نسبت به رقبای خود را به مشتریانش ارائه دهد .زات و آمیت (2008) مدل کسب وکار را به عنوان ساختار ، محتوی و کنترل معاملات میان شرکت مرکزی و شرکای معامله که نشان دهنده درک الگوی پیوند های معاملاتی بین شرکت و شرکای معامله می باشد . لمبرت (2003) اذعان می دارد که تمام توصیفات مختلف محققان ، تعریف مدل کسب را ، راهی که کسب و کار انجام می پذیرد و توصیفی از این که چگونه شرکت منتظر ایجاد سود است و چگونه با سایر نهادها در یک شبکه ارزش در ارتباط می باشد در نظر گرفته است ( منطقی ، 1392،ص42) . با مروری بر ادبیات موضوعی ارائه شده در خصوص مدل های کسب وکار، مشاهده می شود که تعاریف بسیار زیادی در خصوص این مفهوم ارائه شده است. چسبر و گور و سنبل و منیز معتقدند مدلهاي کسب وکار موفق ،  با ايجاد منطق هاي ابتکاري  ،  قابليتهاي فني را با ارزشهاي واقعي اقتصادي مرتبط مي نمايند (نوردلند[1] ، 2007) . تسی [2]مدل کسب وکار را منعکس کننده فرضیه مدیریت در مورد آنچه مشتریان می خواهند ، چگونه آنها آن را می خواهند و چگونه یک شركت می تواند به بهترین نحو این نیازها را برآورده كند و برای ارائه ي آنچه پرداختي بايد انجام دهند ، مي داند ( تسی ، 2009، ص 201) .

 

2-3-1 ) ابعاد مدل کسب و کار

طبقه بندی مدل های کسب وکار ، پیش درآمدی بر دیگر پژوهش ها در حوزه مدل کسب و کار می باشد . طبقه بندی مدل های کسب و کار ، راه های جدید تقسیم جمعیت شرکت به گروه های همگنی که موضوع دیگر مطالعات مدیریتی از قبیل تحقیق درباره روابط بین مدل های کسب و کار و عملکرد شرکت و نوآوری مدل کسب و کار می باشد را فراهم می کند . از آنجا که مطالعات پژوهشی ، وجود رابطه بین نوع مدل کسب و کار و موفقیت شرکت را تایید نموده اند . طبقه های مختلف مدل کسب و کار ، پیش بینی کننده ای برای عملکرد انواع مدل های کسب و کار می باشند . همچنین حاصل از تحقیقات نشان می دهد که مدل های کسب و کار به طور بالقوه قابلیت مقایسه پذیری در میان صنایع را دارا هستند و پیش بینی کننده بهتری از عملکرد مالی نسبت به طبقه بندی صنعت هستند .نتایج حاصل از مطالعات زات و آمیت (2008) نشان می دهد که عکس العمل متقابل بین مدل کسب و کار و راهکار کسب و کار ، به بهبود کارایی یک شرکت می انجامد . همچنین عملکرد شرکت ارتباطی مثبت با مدل های کسب و کار نوگرا داشته و اگر این نوع از مدل های کسب و کار ، از یک راهبرد بازاریابی مناسب تبعیت نمایند ، این ارتباط مثبت تقویت می شود .

 

 

 

 

 

 

جدول شماره( 2-1) ابعاد مدل کسب و کار

بعد اجزا گروه
ارزش پیشنهادی محصول یا خدمت اصلی  
بسته محصول و خدمات  
سیستم ارزش کنشگران نقش عملکردی هر یک از کنشگران
نقش راهبردی هر یک از کنشگران
 

پیکر بندی شبکه کسب و کار

منافع و مزایای هر یک از کنشگران
میزان وابستگی کنشگران
ساز و کار هماهنگی و اداره امور
مزیت رقابتی حاصل از منابع و ارتباطات بین سازمانی
طرح بازار نوع بازار مشتریان هدف
جایگاه مشتری در زنجیره تامین
محیط فعالیت پویایی رقابتی
فرصت بازار
گزینه های راهبردی
قوانین ، زمان و سایر عوامل تاثبر گذار
تعامل با مشتری ارتباط با مشتری  
 

کانال ها

ارتباطی
توزیع
فروش
فرایند ارزش افزاینده نوع سازمان  
استراتژی رقابتی راهبرد اصلی
ماموریت کسب و کار
چشم انداز
اهداف
مزیت رقابتی در مرزهای شرکت قابلیت های مبتنی بر منابع /شایستگی های محوری/قابلیت های پویا
فرایندهای کلیدی فعالیت ها و فرایندهای اصلی
فعالیت ها و فرایند های پشتیبانی
منابع کلیدی دارایی های کلیدی
قابلیت ها
پیکر بندی پیکر بندی فعالیت ها
دانش دانش سازمان
کسب ارزش عملکرد مالی سرمایه
هزینه
قیمت گذاری
درآمد
سود آوری
اهرم های مالی و عملکردی
عملکرد غیر مالی شهرت نام تجاری
سهم بازار
سایر

[1] Nordlund

[2] Teece