آوریل 12, 2021

مديريت راهبردي:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

  • مديريت راهبردي

ساده ترين توضيحي که مي توان بر شفاف سازی شناخت مديريت راهبردي ارائه کرد، اداره کردن وکنترل فرايند اتحاذ تصميم هاي راهبردي است. اولين نکته ايي که مي بايست در شناخت مديريت راهبردي توجه کرد، ماهيت متفاوت  آن با ديگر جنبه هاي مديريت است. معمولا از بيشتر مديران خواسته مي شود که کارايي توليد را افزايش دهند و از منابع مالي بهترين استفاده را نمايند و يا با بهره گيري از روش هاي جديد، کارايي عمليات را بالا برند. بدون ترديد مديريت عمليات از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. در مديريت عمليات مديران بيشتر وقت خود را براي کنترل عمليات  و اداره بخشي از امور سازمان صرف مي کنند. برخي ار تفاوت هاي ميان مديريت راهبردي و مديريت عملياتي در نمایشگر 2.1 ذکر شده است.البته بايد توجه داشت که مديريت راهبردي را تنها نمي توان تصميم گيري در مورد مهمترين امور سازمان دانست، زيرا اين مديريت به عملي ساختن راهبرد ها نيز مربوط است. بنابراين مي توان گفت که مديريت راهبردي با پيش بيني نياز به تغيير يا اصلاح راهبرد فعلي، تمهيد وگزينش راهبرد مناسب وبالاخره عملي ساختن يا اجراي راهبرد مربوط است.         (رحمان سرشت، 1384)