آوریل 12, 2021

مدیریت دانش:/پایان نامه درباره دانش و وفاداری مشتری

مدیریت دانش

با توجه به توسعه خدمات و تنوع محصولات ارائه شده از سوی سازمان، رقابت میان اهالی بازار شدت بیشتری گرفته است. در نتیجه موفقیت و بقای سازمان ها دچار چالش های عدیده ای شده است. در این میان، توانایی سازمان ها در جذب و به کارگیری دانش های درون وبرون سازمانی، راه حلی ساده اما کاربردی، برای ایجاد برتری رقابتی است. سازمان ها با مدیریت مناسب دانش پنهان و آشکار خود، توانسته اند به گونه ای شایسته، مزیت رقابتی خلق کند (عارف نژاد، امیرخانی و سبحانی، 1391). در این مسیر، تلاش به وقفه برای کسب، تولید، تسهیم، اشتراک و به کارگیری انواع دانش، مشابه یک منبع کلیدی برای موفقیت سازمان به شمار می رود. بنابراین آگاهی سازمان ها از عوامل اصلی مدیریت دانش، موجب هموار شدن مسیر پیشرفت آنها می شود. مدیریت دانش را می توان استفاده خلاق، مؤثر و کارآمد از انواع دانش در راستای جذب و حفظ مشتری و ارتقاء سازمان دانست. به بیان دیگر، مدیریت دانش استفاده از دانش فردی و جمعی افراد سازمان در جهت دستیابی به اهداف سازمان تعریف می شود. به کارگیری سرمایه های فکری سازمان، برای توفیق در رقابت و ایجاد پاسخ خای نوآورانه مؤثر است. در اکثر فرایندها، مدیریت دانش نقش یک میانجی را در ارتقای توان رقابتی سازمان بازی می کند. از آنجا که مدیریت دانش با ابزارهای فنی و ارزش های انسانی چندگانه سر و کار دارد، هماهنگ سازی آن با سایر فرایندهای سازمان نیازمند زمان و هزینه بالایی است (رضایی ملک، رادفر،1392).

 

جدول (2-2): تعاریف مدیریت دانش ( آتشک و ماه زاده،1386)

مؤلف تعریف مدیریت دانش
داونپورت[2] رویکردی منظم است که رویه هایی را برای شناسایی، ارزیابی، سازماندهی، ذخیره و به کارگیری دانش به منظور تأمین نیازها و اهداف سازمان برقرار می سازد.
بورک[3] مدیرتی که کمک می کند تا اطلاعات مناسب در زمان مناسب برای تصمیم گیری های درست در اختیار افراد مناسب قرار بگیرد.
پروست[4] یکسری مداخلات منسجم که از فرصت ها به نحو احسن استفاده می کند و پایگاه دانش را شکل می دهد. پایگاه دانش سازمانی، دارایی دانش فردی و گروهی را شامل می شود که سازمان در انجام فعالیت های خود می تواند از آنها استفاده کند.
دراکر[5] یادگیری و آگاهی نسبت به آنچه که می دانیم.
روب[6] یک مدل کسب و کار نظام یافته داخلی است که به تازگی در حیطه علوم و سازمانها پدیدار شده و یک طیف ویسع علمی را با تمات منظره های آن مورد بررسی قرار می دهد. این طیف وسیع می تواند تولید دانش، تدوین قوانین علمی و مشارکت علمی را شامل شده و نهایتاً منجر به ارتقای فراگیری و نوآوری شود.
سنگه[7] مجموعه ای است از فرایند ها برای فهم و به کارگیری منبع استراتژیک دانش در سازمان.
لیبوویتز[8] فرایند ایجاد ارزش برای سرمایه نامحسوس یک سازمان است. سرمایه نامحسوس که از آن به سرمایه معنوی نیز تعبیر می شود، سرمایه انسانی، ساختاری و سرمایه مشتریان و روابط را در بر می گیرد.
یونگهاگن[9] روشی نظامند برای تشخیص، سازماندهی و به اشتراک گذاری دانش در سازمان است که می تواند در نهایت به تولید دانش بیشتر در سازمان منجر گردد.

[1] – Knowledge Management

[2]– Davenport

[3] – Burk

[4]– Probst

[5]– Druker

[6] – Raub

[7] – Senge

[8] – Liebowitz

[9] – Junghagen