آوریل 12, 2021

مزیت رقابتی پایدار:/پایان نامه توسعه صادرات کنسرو ماهی

  واژه دقیق مزيت رقابتی پایدار در سال 1985 به وجود آمد وقتی که پورتر انواع اصلی استراتژی های رقابتی را که یک شرکت بايد به كارگيرد (رهبری هزینه یا تمایز) تا به مزیت رقابتی پایدار در درازمدت دست پیدا کند مورد بحث و بررسی قرار دارد.  ولی تعریف قابل درک رسمی از این واژه ارائه نکرد. موسوندا برای اولین بار تعریف صحیحی از این واژه را به این ترتیب مطرح کرد:« زمانی می توان گفت یک شرکت مزیت رقابتی پایدار (SCA) را بدست آورده است که استراتژی خلق ارزشی را به کار گیرد که به طور همزمان توسط رقبای فعلی یا بالقوه مورد استفاده نباشد و وقتی که دیگر شرکت ها قادر به کپی کردن این استراتژی و استفاده از مزایای حاصل از آن نباشند» (2001، Musonda)

براساس تعریف موسوندا و تعاریفی که در کتاب فرهنگ لغت در خصوص واژه مزیت رقابتی پایدار ارائه شده است، مي توان تعریف رسمی و قابل درکي از این واژه به صورت زير بیان کرد:« مزیت رقابتی پایدار یک مزیت با دوام است که در نتیجه به کارگیری یک استراتژی منحصر به فرد خلق ارزش می شود که به طور همزمان توسط رقبای بالفعل و بالقوه به کار گرفته نشود و در عین حال امکان تقلید و کپی کردن منافع حاصل از این استراتژی توسط رقبا وجود نداشته باشد»( 2000، Hoffman)

  منابع مزیت رقابتی پایدار

مزیت رقابتی پایدار در گرو آن است كه رقبا قادر به تقلید استراتژی شرکت و در نتیجه بهره مندی از منافع حاصل از آن نباشند. چه منابعی می توانند چنین خصوصیتی داشته باشد؟ در پاسخ به این سؤال دی و وینزلی در سال 1988 به دو گروه از منابع که می توانند مزیت رقابتی ایجاد کنند اشاره کردند:

  • مهارت های برتر[1]: توانایی های ویژه کارمندان که آنها را از پرسنل شرکت های رقبا متمایز می سازد.
  • منابع برتر[2]: منابع ویژه ای که شرکت در اختیار دارد و به وسیله آنها توانمندی های خود را اعمال می کند.( 2004، Kurien)

نویسندگان دیگری روی مهارت ها و منابع خاصی که به ایجاد مزیت رقابتی پایدار کمک می کنند، بحث کردند.

برای مثال، موسوندا معتقد بود که شرکت ها برای دستیابی به منابع برتر باید منابع منحصر به فرد در اختیار داشته باشند. وی 4 ویژگی برای چنین منابعی برمی شمرد، ارزشمند، کمیاب، غیر قابل تقلید، غیر قابل جانشینی[3]:  (2001 Musonda,)

  • ارزشمند: یک منبع ارزشمند شرکت را قادر می سازد که از فرصت های محیطی استفاده کند و تهدیدات موجود در محیط را خنثی نماید.
  • کمیاب: رقبا نباید مانند منابع شرکت را داشته باشند.
  • غیر قابل تقلید: کپی کردن آنچه شرکت در اختیار دارد باید برای رقبا غیر ممکن یا دشوار باشد. برای مثال فرهنگ سازمانی یا روابطی که شرکت با سهامداران و دیگر شرکت ها و افراد ذی نفع دارد.
  • غیر قابل جانشینی: رقبا قادر نباشند منابع جانشینی برای آن منابع پیدا کنند.

پاراهالاد و هنسون در سال 2000 پیشنهاد کردند که شرکت ها منابع و مهارت های خود را در جهت دستیابی به شایستگی های هسته ای[4] (آنچه شرکت بهتر از رقبای خود انجام می دهد) با هم ترکیب کنند.

بنابراین، شرکت ها می توانند از طریق ترکیب منحصر به فرد مهارت ها و منابعی که در اختیار دارند به مزیت رقابتی پایدار دست یابند. (Henson,2004)

جف[5] در سال 1997، چارچوب جدیدی را برای بررسی منابع عمومی مزیت رقابتی در سازمانی ها مطرح کرد. وی در این مدل بیان کرد که مزیت رقابتی از سه منبع حاصل می شود: (Jaffee,2004)

  • مالکیت ([6])
  • تخصص ([7])
  • دسترسی ([8])

 

شرکت ها از طریق مالکیت دارایی ها و عوامل تولید با ارزش (مالکیت) و یا به کمک دانش، شایستگی و قابلیت هدایت و مدیریت صحیح فرایندهای سازمانی(تخصص) و یا به دلیل دسترسی به بازارها، اطلاعات، منابع و مواد اولیه (دسترسی) مي توانند به مزیت رقابتی دست یابند.

[1] – Superior skills

[2] -Superior resources

[3] – Valuable, Rare,imitable,substituability

[4] – core competencies

[5]  Jaffee

[6] ownership

[7] proficiency

[8] Accessibility