آوریل 12, 2021

مشخصات تامين مالي//پایان نامه مشارکت عمومي و توسعه اقتصاد

مشخصات يک تامين مالي پروژه محور

ايجاد يک شرکت مجري پروژه و قابليت پيش بيني جريانات نقدي آتي آن به عنوان مشخصه هاي اصلي يک تامين مالي پروژه محور محسوب مي شود. از جمله مشخصات ديگر مي توان به موارد زير اشاره نمود:

  • ضرورت وجود حامي مالي پروژه
  • ضرورت وجود هدف و موضوع مشخص
  • تشکيل نهاد حقوقي مستقل مخصوص پروژه
  • بازپرداخت منابع مالي از محل درآمد پروژه
  • عدم رجوع به حاميان مالي براي بازپرداخت وام ها در حالت بدون حق مراجعه
  • ضرورت انجام مطالعات همه جانبه و ريشه اي
  • وجود تعداد زياد قرارداد و توافقنامه

اين روش تامين مالي در پروژه هايي مورد استفاده قرار مي گيرد که داراي دارايي هاي مشهود و جريانات نقد قابل پيش بيني به نحوي مي باشند که اهداف ساخت و اجرا به راحتي در قراردادهاي مشخصي قابل دستيابي باشد. علت اين است که مي توان تشخيص داد که آيا کارها با موفقيت و در محدوده مشخص شده در ابتداي برنامه اجرا شده يا نه.

پيش بيني دقيق جريانات نقد پروژه به عنوان عاملي کليدي در موفقيت روش تامين مالي پروژه محور محسوب مي شود. در حقيقت احتمال برآورد جريانات نقد در سطح قابل قبولي از عدم اطمينان به تخصيص ريسک ميان ذينفعان بر مبناي مزيت نسبي هر يک مي باشد. قطعيت بالاي جريانات نقد بيانگر سطح بالاي تامين مالي از محل بدهي بوده و دارايي هاي پروژه را از شرکت ها و حاميان آن تفکيک مي کند.

تفکيک کسب و کار از طريق ايجاد يک شرکت مجري پروژه[1] محقق مي شود. اين موجوديت قانوني داراي عمر مستقل و محدود شده اي بوده و در تمامي مستندات وام به عنوام وام گيرنده رسمي محسوب مي شود لذا در زمان نکول(و يا ورشکستگي)،حاميان مالي مسئوليت مستقيم نمي پذيرند. از اين رو ادعاهاي قانوني در زمينه دارايي هاي شرکت مجري پروژه ( مانند تامين مالي بدون حق مراجعه[2]) مي باشد. اين حقيقت که تمامي تعهدات مالي غير ترازنامه اي مي باشند، باعث مي شود که در زمان مواجهه با درماندگي مالي دارايي هاي حاميان مالي مصون بمانند. با اين وجود، حاميان مالي بر اساس نوع خاصي از تعهدات قراردادي( تحت اسناد تجاري، مالي و ساخت) که دوره فعاليت را در سراسر دوره عمر پروژه تعريف مي کند، دسته بندي مي شوند. مثلا ارائه تضمين تکميل پروژه توسط حاميان مالي در بازارهاي در حال توسعه امري معمول مي باشد.

 2-2-1-7- طرفين حاضر در تامين مالي پروژه محور

نمودار زير روابط ميان طرفين اصلي در يک تامين مالي پروژه محور رانشان داده و به توافقات حاکم بر روابطشان اشاره مي کند. در صورتي که يک مرجع اختيار عمومي از بخش خصوصي بخواهد تا خدمتي عمومي را ارائه نموده و منابع مالي سرمايه گذاري را تامين نمايد، مي تواند وارد يک مشارکت عمومي خصوصي با بخش خصوصي شود. در پروژه هاي مشارکت عمومي خصوصي بزرگ از جمله ساخت بزرگراه، شرکت مجري پروژه مي تواند به ساخت، تملک و عمليات پروژه زيرساختي پرداخته و با استفاده از يک ساختار تامين مالي پروژه محور منابع مالي مورد نياز سرمايه گذاري را تامين کند. منابع بخش خصوصي مي تواند از طريق بودجه دولتي يا عوارض جمع آوري شده از استفاده کنندگان يا ترکيبي از اين دو روش جبران شود.

[1] Special Purpose Vehicle (SPV)

[2] Non Recourse Financing