آوریل 13, 2021

مفهوم کیفیت سود،پایان نامه درمورد بازده سهام در داروسازی

مفهوم کیفیت سود:
براساس رویکردتعهدی،درصورت تحقق درآمدهاووقوع هزینه هامی توان سودراگزارش کرد.ازآنجاکه درمبنای تعهدی لزوماشناسایی درآمدهاوهزینه هاهمراه بادریافت وپرداخت وجه نقدنبوده ودرمحاسبه سودنیزازپیش بینی هاوبرآوردهااستفاده می شودازاین رواین پرسش مطرح می شودکه تاچه میزان
می توان به این رقم درهنگام اخذتصمیم اطمینان کرد(خواجوی وناظمی،1384)
وجودزمینه هایی برای درستکاری سودناشی ازتضادمنافع ونیزوجودپاره ای ازمحدودیتهای ذاتی حسابداری ازقبیل :1)نارسایی های موجوددرفرآیندبرآوردهاوپیش بینی های آتی و2)امکان استفاده ازروشهای متعددحسابداری،موجب شده است که سودواقعی یک بنگاه باسودگزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد.محققان ودست اندرکاران حرفه ای حسابداری به دلیل اهمیت سودبه عنوان یکی ازمهمترین معیارهای ارزیابی عملکردوتعیین ارزش بنگاه های اقتصادی ناگزیربه ارزیابی سودگزارش شده توسط بنگاه های اقتصادی می باشند.برای ارزیابی این سودازمفهومی به نام((کیفیت سود))استفاده می شود.کدخدایی وصابری تعریفی ازکیفیت سودرابدین شکل ارائه نمودند:ویژگی هایی که درکمیت سودخالص گزارش شده منعکس نمی شوند.(کدخدایی وناصری،نشریه بورس-34)
چنانچه درپاراگراف 63بیانیه مفهومی شماره 2آمده است،یکی ازنشانه های کیفیت سودگزارش شده، سودمندی آن درتصمیم گیری است.یعنی مفیدبودن اطلاعات سودبرای تصمیم گیری استفاده کنندگان مالی،بیانگرکیفیت بالای سودگزارش شده می باشد.برخی تحلیلگران مالی،سودباکیفیت بالاراســـود عــادی ومستمرتکـــرارپذیروایـــجادکننده جــــریان نقـــدی حاصـــل ازعملیـــات می دانند، آنهامعتقدند معیارنشان دهنده کیفیت سودرقمی بین سودخالص گزارش شده وجریان نقدی حاصل ازعملیات منهای ارقام غیرتکراری می باشد.(چان وهمکاران،2006)
درپژوهش آقای کردستانی مبناهایی که درجهت اندازه گیری کیفیت سودمورداستفاده قرارگرفته ،معیارهایی است ازقبیل:1)پایداری سودکه منظورآن تکرارپذیری سودجاری است.2)قابلیت پیش بینی سود.3)رابطه بین سودوجریان های نقدی عملیاتی(غلامرضاکردستانی،1383)
محققان تلاش نموده اندباانجام تعدیلات مناسب به محدوده ای که به شکلی قابل قبول نشانگرکیفیت سودنسبت به سودخالص گزارش شده باشد،دست یابند.بنابراین مفهوم کیفیت سود،یک امرتعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت،بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن بادید گاهها ونگرشهابستگی دارد.درادامــــه به برخی ازدیدگاههای گوناگونی که آقای ظریف فرددرموردارزیابی کیفیت سودتدوین نموده انداشاره می شود:
-درارزیابی کیفیت سوددوموردارزیابی می شود:یکی تناسب سودفعلی شرکت باسودهای گذشته ودیگری برداشت بازارازکیفیت سودشرکت که درنسبتP/Eظاهرمی شود.
-کیفیت سودرامی توان باشناسایی یاحذف اثرات تغییرروشهای حسابداری،اقلام غیرعادی وشرایط بازاریاهزینه های موقتی اندازه گیری نمود.
-کیفیت سودرامی توان ازطریق اندازه گیری ارزش بازیافتنی دارایی هاارزیابی کرد.
-کیفیت سودرامی توان ازطریق تفاضل سودتورمی وسودگزارش شده اندازه گیری کرد.
-سودی که بهتربتواندجریانات نقدی عملیاتی موسسه راپیش بینی کند،باکیفیت تراست.
اسلوان (1996)اثبات کردکه شرکتهای باسودگزارش شده بالاترازجریان وجوه نقدعملیاتی درسالهای آتی کاهشی رادرسودعملیاتی تجربه خواهندکردکه این بیانگرکیفیت پایین سودگزارش شده آنهااست.

درمطالعه آقای خواجوی (1384)عنوان شده است که کیفیت سودرامی توان به 3دسته تقسیم کرد:

1)پایداری[1] سود

2)سطوح اقلام تعهدی

3)سودی که منعکس کننده معاملات اقتصادی مربوط است.

بسیاری ازتحقیقات انجام شده درکشورهای توسعه یافته مویداین مطلب است که سودخالص گزارش شده توسط بنگاه های اقتصادی دارای محتوای اطلاعاتی است،ولی سوال اساسی این است که چگونه ایرادهای واردبرسودرا  مرتفع ساخت وبه عبارت دیگرسودی راگزارش نمودکه امکان ارزیابی رافراهم نموده وتوان سودآوری بنگاه  اقتصادی رانشان دهد؟

چنین سودی که اصطلاحاسودکیفی نامیده می شوددرتصمیمات اقتصادی نقش بسیارمهمی داردو استفاده ازآن درشرایط کنونی حائزاهمیت فراوان است.(خواجوی ونظامی،1384)

درجدول 2-1برخی چارچوب هاومعیارهای ارزیابی کیفیت سودکه درمقاله آقای خواجوی مورداشاره قرارگرفته،  نشان داده شده است.

 

 

 

 

معیـــارارزیابی اجـــزای مربوط
سری زمانی خصوصیات سود 1)پایداری سود

2)قابلیت پیش بینی

3)نوسان پذیری

روابط بین سود،اقلام تعهدی وجریان های نقدی 1)نسبت وجه نقدحاصل ازفعالیت های عملیاتی به سود

2)تغییردرکل اقلام تعهدی

3)پیش بینی اقلام تعهدی غیرعادی به کمک متغیرهای حسابداری

4)پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی وجریان های نقدی

ویژگی های کیفی چارچوب نظری (FASB) 1)مربوط بودن وقابلیت اتکا
تاثیرگذاری درتصمیم 1)روابط معکوس بین پیش بینی وقضاوت درگزارشگری وکیفیت سود

2)میزان منفعتی که تهیه کنندگان اطلاعات ازقضاوت وپیش بینی خواهندبرد.

Stability-[1]