آوریل 12, 2021

موفقیت مدیریت دانش:پایان نامه درمورد ابعاد مدیریت دانش

عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش:

 

برای پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت دانش، درست مثل هر تلاش دیگری، حوزه های محدودی وجود دارند که نتایج معقول در آن ها عملکرد موفقیت آمیز را تضمین می نماید. این حوزه ها به عنوان عوامل حیاتی موفقیت تعریف می شوند.عوامل حیاتی موفقیت برای تحلیل محیطی مفید می باشند؛ زیرا ارتباط مهمی بین تحلیل محیطی و عواملی که منجر به موفقیت سازمان می شوند، وجود دارد. تحلیل و ارزیابی عوامل موفقیت از طریق شناسایی حوزه هایی محوری که برای پیاده سازی مدیریت دانش حیاتی هستند بینش مهمی را فراهم می آورد.(حسینی،سجادی،شفقت،1386،ص10)

 

آلازمی وزئیری از جمله پژوهشگرانی هستندکه آرای صاحبنظران مختلف رادراین خصوص مورد بررسی قرارداده اند و نتایج این بررسی به صورت خلاصه درجدول زیر نمایش داده شده است.(ابطحی،صلواتی،1390،ص58)

 

 

نویسنده عوامل حیاتی موفقیت نویسنده عوامل حیاتی موفقیت
 

باسی

1-یادگیری افراد

2-اجرای افراد

3- اشتراک گذاری

 

ماکسل

1-دانش ساختارمند

2-دانش سازمان دهی شده

 

مائاسکو

1-گروه های دانش

2- نظارت برمحتوای دانش

3-حمایت های ساختاری وفناوری

4-بهسازی فرایندهای ایجادوتوزیع دانش

 

مری

1-دردسترس بودن دانش

2- دقیق بودن بازیابی

3-موثربودن دانش

4-بهنگام بودن دانش

 

 

داونپورت و

پروساک

1-فناوری

2-ایجاد دانش

3-انتقال دانش

4-مخازن الکترونیکی دانش

5-آموزش

6-فرهنگ ورهبری

7-اعتماد

 

 

ترسلر

1-تعهد مدیریت

2-ایجادانگیزه برای توزیع دانش

3-فرهنگ

4- فناوری

5-آموزش

6- یادگیری

 

 

لیبوتیز

1-راهبردمدیریت دانش

2-حمایت مدیریت عالی

3-فرهنگ حمایت ازمدیریت دانش

4-تشویق کارکنان به توزیع دانش

5-مخازن دانش

6-فناوری

 

 

فینران

1-      فرهنگ مناسب

2-      توزیع اطلاعات ودانش

3-      ایجاد دانش

 

 

 

 

اسکپرمی

1-حمایت مدیریت ارشد

2-پیوندهای روشن وصریح بااستراتژی تجاری

3-دانش مداربودن

4-داشتن بینش

5-رهبردانشی

6-فرایندهای نظام منددانش

7-زیرساخت های مناسب دانش

8-ایجادفرهنگی که ازنوآوری،یادگیری ودانش پشتیبانی کند

9-زیرساخت های فنی که ازکاردانشی حمایت کند

 

 

 

 

چوی

1-آموزش

2-مشارکت کارکنان در فرایندهای مدیریت دانش

3-تیم سازی

4-توانمندسازی کارکنان

5-حمایت مدیریت عالی

6-اجبارسازمانی

7-ساختار دانش

 

 

داون پورت

دی لانگ و

بیوز

1-حمایت مدیریت ارشد

2-کانال های جداگانه برای انتقال دانش

3-تغییردر شیوه های انگیزش

4-هدف وزمان روشن

5-فرهنگ دانش مداری

6-ساختاردانشی استانداردوانعطاف پذیر

7-زیرساخت سازمانی یا فنی

8-ارتباط عملکرداقتصادی باارزش صنعت

 

 

اسکپرمی

و

آمیدن

1-داشتن یک چشم انداز الزام آور

2-رهبری دانش

3-فرهنگ توزیع دانش

4-یادگیری هوشمندانه

5-زیرساختهای فنی

 

 

استیل

1-حمایت مدیریت

2-به روز رسانی دانش

3-خطوط ارتباطی باید بازباشد

4-اشتراک گذاری اطلاعات

5-کارکنان می بایست درمدلهای جدیدمشارکت داشته باشند

 

 

ویگ

1-فرآیندهای مدیریت دانش؛ ایجاد،سازماندهی، انتقال، تبدیل، نگهداری وبکارگیری دانش

 

 

 

جدول2-1-4): عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش(ابطحی صلواتی،1390،ص58)