می 8, 2021

نشانه هاي توانمند سازي:(پایان نامه اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان)

نشانه هاي توانمند سازي

از آنجا كه فرايند توانمند سازي به مدت زمان زيادي نياز دارد و مديران ارشد نمي توانند آثار مثبت آن را بلافاصله ببينند، بنابراين آنان به شيوه هايي نياز دارند تا براساس آنها ارزيابي كنند آيا برنامه هاي توانمندسازي در مسير صحيح خود حركت مي كنند يا نه؟يكي از شيوه هاي بررسي، رفتاري است كه افراد توانمندشده در مقايسه با افراد توانمند نشده از خود به نمايش مي گذارند .در جدول(2-1)به اين ويژگي هاي رفتاري اشاره مي شود (گوپتا،1385،43).

 

ويژگي هاي كاركنان توانمند ويژگي هاي كاركنان توانمند نشده
در موقعيتهاي مبهم داراي ابتكار عمل هستند و مشكلات را به شيوه اي تعريف مي كنند كه قادر به تجزيه و تحليل بهتر و دستيابي به تصميمات بهتر باشند.

قادرند در موقعيتهاي مهم از قبيل زماني كه شكايات مشتريان يا تهديدهاي رقابتي افزايش مي يابند ، فرصت ها را تشخيص دهند.

قادر به كارگيري مهارتهاي فكري مهم از قبيل آشكار ساختن ، آزمون مفروضات و ارزيابي دلايل ارائه شده هستند .همچنين قادرند در مورد اينكه تصميمات و اقداماتشان در چهارچوب اهداف مشترك است ، دلايل محكمي بياورند.

بر روي فرصت ها كار مي كنند و آنها را مورد شناسايي قرار مي دهند تا بتوانند بدين طريق فعاليتها ، مستندات ، نظام هاي ارتباطي و اطلاعاتي را نظامند و مشكلات را شناسايي و رفع كنند و در نهايت نظامهايي را كه قادر نيستند چيزي به ارزش مشتري بيفزايند اصلاح يا از رده خارج كنند .

در تلاش اند از طريق كاهش هزينه ها و يافتن فرصت هايي براي سرمايه گذاري در زمينه هاي جديد از قبيل فرايند بهبود و فناوري پيشرفته منابع را بهينه كنند .

داراي اعتماد به نفس هستند و فكر مي كنند كه مستعد ، خلاق و مورد اعتمادند.

احساس مي كنند كه خودشان به خوبي قادرند در خصوص زمان و چگونگي انجام دادن وظايفشان تصميم گيري كنند .

هم در گروه هاي وظيفه اي و هم در گروه هاي چند وظيفه اي قادر به اجماع براي تصميمات و اقدامات هستند .

منتظرند تا مافوق تصميم بگيرد كه چه كسي داراي اختيار رسيدگي به مشكل است و در برابر آن مسئول است و به عبارتي همواره منتظر كسب تكليفند .

قادرند با مشكلات به طور موثر برخورد كنند؛ اما نمي توانند فرصت هاي احتمالي را تشخيص دهند.

اطلاعات ادله و نتيجه گيري هاي ديگران به ويژه افراد صاحب نفوذ را به سرعت و بدون بررسي هاي لازم مي پذيرند .در مورد اطلاعاتي كه در اختيار دارند ، بحث مي كنند ؛ اما هرگز قادر نيستند از اين اطلاعات در راستاي اهداف مشترك استفاده كنند.

بر بهبود فردي يا اثربخشي تيمي تمركز دارند ، اما قادر به درك مشكلات نيستند. قادر به دادن راه حلهاي يكبار مصرف هستند ؛ اما براي نظام مند كردن آنها با مشكل مواجه مي شوند . به شدت به نظام هاي موجود متكي اند حتي اگر اين نظام ها كارايي خود را از دست داده باشند .

تنها زماني توجه خود را به مسئله منافع معطوف مي كنند كه افراد صاحب اختيار آنان را موظف به انجام دادن آن كنند.

فاقد اعتماد به نفس هستند و فكر مي كنند از استعدادها و خلاقيتهاي لازم برخوردار نيستند و ديگران به آنان اعتمادي ندارند.

احساس مي كنند در انتخاب چگونگي انجام دادن كارهايشان ناتوان اند.

انتظار دارند تلاشهايي در جهت دستيابي به اجماع نظر صورت گيرد ؛ اما اگر در اين خصوص با شكست مواجه شوند، به اختيارات سلسله مراتبي متوسل مي شوند.

جدول (2- 1) نشانه هاي توانمند سازي(محمدزاده،1390)