آوریل 17, 2021

نظريه اسکات کاتليپ:پایان نامه درباره کارایی روابط عمومی

  • نظريه الگوي چهار قاعده اسکات کاتليپ:[1]

چهار الگو از نقش هاي کارشناسان روابط عمومي که توسط آنها شناسايي شده است عبارتند از:

متخصص اجرايي :

به دست اندرکاران در اين نقش همانند متخصصان روابط عمومي نگريسته مي شود که قادرند به خوبي با مسائل روابط عمومي برخورد و آنها را شناسايي کنند و راه حل هاي مناسب را بيابند.

تسهيل گر ارتباطات:

دست اندرکاران روابط عمومي در اين نقش همانند شنوندگان حساس و دلالان اطلاعات عمل مي کنند و ايجاد ارتباط را آسان مي سازند.

تسهيل گر تصميم گيري :

دست اندرکاران،در اين جا ساير مديران براي شناسايي مشکلات ناشي از ارتباطات سازماني وصل آنها همکاري مي کنند.درحالي که متخصصان روابط عمومي به هنگام ايفاي نقش به عنوان متخصصان در روند شناسايي ورفع مشکل از نقش غير فعالي برخوردار بوده اند،در اين جا همگام با مديران،فعالانه در رفع مشکلاتي که سازمان با آنها مواجه است،شرکت مي کنند.

 

تکنسين ارتباطي:

دست اندرکاران در اين نقش خود خدمات تکنيکي ارتباطي را مانند تهيه گزارش و مقالات ويژه براي رسانه هاي گروهي،تهيه و تدوين خبرنامه ها و ارتباط با رسانه هاي گروهي ارائه مي دهند.تمامي تصميمات استراتژيک توسط هيأت مديره و دست اندرکاران روابط عمومي که نقش در اين مورد ندارند و. تنها وظيفه ايجاد ارتباط در خصوص تصميماتي که توسط هيأت رئيسه اتخاذ شده است به آنها محول مي شود(کاتليپ و همکاران،1984 به نقل از حبيب زاده 1381 ، 71-70).

  • نقش و جايگاه روابط عمومي در نظريه هاي مديريت:

همان گونه که هر انساني براي استمرار حيات خويش نياز به همکاري،ارتباط و جلب پشتيباني انسان هااي ديگر دارد.سازمان ها و موسسات نيز مجبورند براي ادامه زندگي به برقراريرابطه با ديگران- وجلب پشتيباني و تبليغ آنان بپردازند تا شرايط ناهموار حرکت خود را به سوي اهدافشان هموار کنند.روابط عمومي به مشابه زبان موسسات و آن اندامي است که سازمان ها براي ترغيب ،تشويق و جلب حمايت ديگران به آن نياز دارند(اقتداري،1370 ، 51).

جدول شماره2 : نقش هاي روابط عمومي وکابرد هاي استراتژيک آنها

کاربرد استراتژيک نقش استراتژيک
در اينجا وقتي که راهبرد هاي رفع مشکلات را تشريح مي کنند راه حل هاي مناسب را انتخاب مي کنند نمود ندارند.کارشناسان و دست اندرکارن روابط عمومي زمينه هاي ارتباطات را فراهم کرده و برنامه هاي مربوطه را اجرا مي کنند بدون آنکه از اهدف اصلي و نتايج مورد نظر آگاهي داشته باشند. 1- تکنسين ارتباطات : ايجاد زمينه هاي ارتباطي سازمان در موضوعات مرتبط
هدف کلي ارائه، اطلاعات مناسب به مديريت و گروه هاي مخاطب است تا بر اساس آن در خصوص منافع طرفين تصميم گيري مي کنند 2-تسهيل کننده ارتباطات:ايفاي نقش مرتبط مضر و ميانجي بين سازمان و گروه هاي اجتماعي مرتبط با سازمان با اتخاذ سيستم ارتباط دوجانبه تسهيل
به دست اندرکاران روابط عمومي به عنوان بخشي از سازماني از گروه مديرت استراتژيک نگريسته مي شود که در تنظيم و کنترل سياست هاي استراتژيک دخالت دارند. اينجا نقش کارشناساني که در حوزه ارتباطي بين سازمان و محيط فعاليت مي کنند شکل مي گيرد 3- تسهيل کننده تصميم گيري:همکاري با ساير مديران و تشريح و رفع مشکلات سازمان
روابط عمومي عمومي ممکن است به شکل بخش مستقل جداي از جريان،اصل عمل کند.کارشناسان روابط عمومي ممکن است گاهي با مديران ارشد سازمان همکاري کنند(به عنوان مثال در موقعيت بحراني) 4- متخصص اجرايي: به مشکلات و راه حل هايي روابط عمومي همانند مقام عالي سازمان نگاه مي کنند. کارشناسان مشکلات روابط عمومي را تشريح کرده برنامه هاي مرتبط را تدوين و اجرا مي کنند مديران ارشد ممکن است در اينجا نقش غير اجرايي داشته باشد.

(کاتليپ ، 1984 به نقل از حبيب زاده ، 1381 ، 72 -71).

  • نظريه سيستم ها:

در سيستم باز يک بخش موثر مديريت که به سازمان کمک مي کند تا با عوامل خارجي وداخلي هماهنگ و همسويي پيدا کند،تلاش هاي تطبيقي و ارتباطي سازمان يعني روابط عمومي آن است فلسفه پيدايش روابط عمومي در مديريت جديد در حقيقت بر چنين برداشتي از مديريت استوار است.مديري که وسعت ديد داشته و و مجموعه نگر است و سازمان را به عنوان يک واحد مستقل،کلي ويکپارچه نگاه مي کند که متاثر از عوامل خارجي و داخلي است سعي مي کند با ارتباط با اين عوامل متغير سازمان را به پيش ببرد.سازمان هر قدر مستقل به نظر برسد در حقيقت در يک رشته ارتباطات مرئي و نامرئي که داراي تاثيرات متقابل بر يکديگر هستند درگيراست.

[1] .Scot Cutlip