آوریل 12, 2021

نقش سازماندهی مشاغل کاذب (دستفروشی) در امنیت اجتماعی شهری- قسمت ۱۶

 • احساس مسئولیت ساکنین نسبت به محیط خودشان را تقویت و افزایش داده و بوسیله تقسیمبندی فضاهای عمومی مشترک بین بلوکها این فضاها در کنترل خانوادههای همان قسمتها باشد و در قسمتهای خودشان بتوانند به طور سمبلیک فضاهایی را شخصیسازی بکنند.
 • کاهش تعداد پیادهروهایی که دسترسی را به تمامی نقاط شهرک محدود کند و قسمتهای اصلی را تشویق به تعمیر و استفاده زیاد توسط ساکنین نماید و فقط کسانیکه پیادهرو در جلوی منازلشان قرار دارد از آن استفاده نمایند. استفاده از این فضاها و بازی بچهها و نشستن اطراف آن مخصوص ساکنین همان بلوک باشد.
 • به منظور افزایش مراقبت و کنترل فضاهای کنار خیابانها برای قدم زدن در اوقات عصر باید نورپردازی تقویت گردد.
 • ساکنین و مستأجرین طبقه اول با احساس مسئولیت و حساسیتهای بیشتری اطراف بلوک را مراقبت نمایند.
 • برای پیشرفت تصویر ذهنی ساکنین و مردم شهر قسمتهای خارجی و اطراف پروژه را بعد از انجام تغییرات داخلی با مصالح مختلف و نو اعم از مصالح و موانع فیزیکی و رنگآمیزی و پوشش گیاهی تغییر داده و مرمت نمایند.
 • برای کاهش برخوردهای عمومی بین ساکنان درون پروژه سطوح مخصوصی را برای هر یک از گروههای سنی اختصاص و مورد استفاده آنان قرار دهد. (حشمتی، ۱۳۸۲،۸۰-۸۲)
 • از دیگر پروژههایی که در آمریکا توسط اسکارنیومن ساماندهی و اجرا گردیده و بسیار مؤفق عمل نموده، ساماندهی محله پنج بلوط شهر دیتون میباشد. این محله منطقهای مسکونی به وسعت نیم مایل مربع است که در یک مایلی شمال مرکز شهر قرار گرفته است. این منطقه شامل ۲۰۰۰ خانوار یا ۵۰۰۰ نفر جمعیت است که در خانههای یک یا دو خانواری و یا ساختمانهای آپارتمانی زندگی میکنند. دیتون نیز به مانند بیشتر شهرهای آمریکا، با گسترش حومهنشینی پس از جنگ جهانی دوم مواجه بوده است. خروج جمعیت متوسط از شهر با جایگیری مجدد تجهیزات تجاری، صنعتی و ساختمانهای دفتری همراه بوده است. این جمعیت در آغاز متشکل از خانوارهای مالک کارگر بود، اما بعداً با اجارهنشینان کم درآمد که اغلب آمریکاییهای آفریقایی تبار بودند ـ جایگزین شد. از جمله مسائلی که محله با آن مواجه بوده میتوان به این موراد اشاره نمود: ترافیک سنگین، افزایش جرم و جنایت، حضور فروشندگان مواد مخدر و خانههای تک خانواری که تبدیل به استفاده چند منظوره میشوند و ادامه جایگزینی مالکان از قشر متوسط با اقلیت مستأجر کم درآمد.
  اسکارنیومن برای حل این معضلات ایده مجموعه همسایگی را پیشنهاد داد و پلان جدید محله را با مشارکت مردم در طی جلساتی ارائه نمود. وی اصول خاصی را برای تعریف مجموعه همسایگی به کار بست که عبارت بودند از:

  • کوچک بودن شرط لازم برای هویت بخشیدن است. بنابراین مجموعه همسایگی نباید دارای بیشتر از سه تا شش خیابان باشد. ترکیببندی بهینه برای یک مجموعه همسایگی شامل تقاطع یک عنصر عمودی با دو عنصر افقی است. فقط یک نقطه تقاطع باز است و بر پنج تای بقیه دروازههایی بسته میشود.
  • دوربرگردان نباید بیش از اندازه بزرگ باشد. بزرگ بودن آن ساکنان را از مسیر خود دور میکند و ترافیک شلوغ داخلی را سبب میشود.
  • مجموعه همسایگی باید از یک گروه از خیابانهایی که دارای هویتهای مشابه خانهسازیاند تشکیل گردد به عنوان مثال، نوع بنا (به هم پیوسته، نیم پیوسته، خطی)، اندازه ساختمان، اندازه قطعه، عقبنشینی از خیابان، مصالح بنا، نوع معماری و تراکم.
  • برای تسهیل دسترسی وسایل نقلیه اضطراری، دسترسی به دروازه ورودی از هر مجموعه همسایگی باید از خیابانهای شریانی باشد. تا آنجا که امکان دارد، این دروازهها باید در حاشیه همسایگی محله پنج بلوط بوده، تا افراد از بیرون به راحتی بتوانند راهشان را پیدا کنند.
  • دسترسی به شریانهای اصلی باید به نحوی طراحی شود که در عین سهولت، ترافیک را به درون محله هدایت نکند.

  با اعمال این اصول و اجرای پروژه واحدهای همسایگی مطابق اظهار دپارتمان پلیس کل جرائم ۲۶% و جرائم شدید تا ۵۰% کاهش یافته است. (همان منبع ،۸۷)
  ج) انگلستان
  انگلستان یکی از کشورهای پیشرو در نظاممند کردن طراحی و برنامهریزی شهری است. در این زمینه اسناد بسیاری وجود دارد که عمدتاً مصوب هیئت دولت و به تائید نخست وزیراند. در این کشور طراحی به منظور حذف جرایم و برای ایمنی جامعه باید مبنای اصلی برنامهریزی و توسعههای جدید باشد. در همین ارتباط در بخش ۱۷ قانون جرایم و بینظمی سال ۱۹۹۸ از مسئولان محلی خواسته شده است که عملیات خود را با مدنظر قرار دادن تأثیر آن بر جرمخیزی و بینظمی و با در نظر گرفتن نکاتی برای کاهش این موارد، به انجام برسانند.
  مهمترین سندی که ارتباط با کاهش جرایم از طریق طراحی و برنامهریزی شهری در دولت مورد تائید قرار گرفته است تحت عنوان “مکانهایی امن، سیستم برنامهریزی و پیشگیری از جرم” است که به تفصیل به آن میپردازیم. اما از جمله سایر مواردی که میتوان ضوابط مربوط به طراحی و برنامهریزی به منظور کاهش جرم را از آن استخراج کرد، “راهنمای طراحی و ابزار اجرایی برنامهریزی در مراکز شهری است. اهداف ارائه این راهنما همانطور که از نام آن پیداست، پرداختن به موضوع طراحی شهری در مراکز شهری انگلستان است؛ همچنین سیاستهای دولت برای برنامهریزی مراکز شهری آینده در آن نمایان است. در بخشی از این راهنما تحت عنوان طراحی و قلمرو عمومی (Design and Public realm) به مواردی اشاره شده است که در راستای توسعه پایدار جامعه به فراهم آوردن محیطی با کیفت بالا و ایمن در مراکز شهری کمک میکند. اصول طراحی مرتبط با بحث ما برای توسعه مراکز شهری در این سند به شرح زیر است:
  توسعه باید:

  • به طور معمول در جهتی باشد که رو به خیابان داشته باشد.
  • حداکثر فعالیت را در بر خیابان ایجاد کند.
  • دسترسی هم سطح از قلمرو عمومی را فراهم کند.
  • در مواردی که توسعه در لبه مرکز صورت میگیرد دسترسی پیاده مناسبی را به مرکز ایجاد کند.
  • توسعههایی که با چیدمانی ابتکاری استفاده از سایت را به حداکثر میرسانند باید تشویق شوند.
  • منظر سخت و نرم باید از همان ابتدا در تطابق و هماهنگی با سایر عناصر طراحی و در همان فرآیند دیده شوند.
  • پارکینگهای چند طبقه باید به دقت طراحی شوند و با محیط پیرامون آنها یکپارچه باشند.
  • دسترسی پیاده، امنیت، نوررسانی، نشانهگذاری، مدیریت و نگهداری همه جزء ملاحظات مهم طراحی هستند.
  • برنامهریزی محلی و طراحی اثاثیه خیابان، نشانهها و کفپوشها باید به منظور ارتقای چشمانداز خیابان و ایجاد مسیرهای پیاده با کیفیت بالا و در دسترس صورت بگیرد.
  • مسئولان محلی باید در پی بهبود کیفیت، مطلوبیت و ایمنی دسترسیهای پیاده، دوچرخه و وسایل نقلیه عمومی باشند.
  • راهنمای “مکانهای امن، سیستم برنامهریزی و پیشگیری از جرم

  هدف از ارائه این راهنما که پیشگفتاری از وزیر مسکن و شهرسازی انگلستان دارد، ارائه ایدهها و راهکارهایی برای کمک به برنامهریزان و طراحان به منظور ایجاد فضایی با کیفیت مطلوب و ایمن در توسعههای آتی عنوان شده است. راهنما متشکل از سه فصل و شش ضمیمه است که فصول اصلی آن عبارتند از: جوامع امن و پایدار، ویژگیهای مکانهای ایمن و پایدار و راهکارهای برنامهریزی و پیشگیری از جرم. جالب اینکه این راهنما براساس نمونههای مؤفق طراحی و برنامهریزی در این زمینه در انگلستان تهیه شده و کاملاً کاربردی است.
  در فصل اول راهنما ابتدا کلیات و تعاریف عنوان شدهاند، ضمن آنکه رابطه برنامهریزی و طراحی در کاهش جرایم به صورت نظری مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم هفت ویژگی اصلی برای جوامع پایدار تعریف شده است که ارتباط مستقیم با پیشگیری از جرم دارند این موارد عبارتند از:

  • دسترسی و حرکت: مکانهایی با مسیرها، فضاها و ورودیهای به خوبی تعریف شده که امکان حرکتی مطلوب و ایمن را فراهم میکنند.
  • ساختار: مکانهایی که ساختار آنها مانع برخورد کاربریهای مختلف میشود.
  • برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.