آوریل 13, 2021

نقش سازماندهی مشاغل کاذب (دستفروشی) در امنیت اجتماعی شهری- قسمت ۱۷

 • نظارت: مکانهایی که حس مالکیت، احترام، مسئولیت و جزئی از جمع بودن را بر میانگیزند.
 • حمایت فیزیکی: مکانهایی که دارای اشکالی به خوبی طراحی شده برای حفظ امنیت هستند.
 • فعالیت: مکانهایی که سطح فعالیت انسانی در آنها متناسب با مکان است و موجب کاهش ریسک جرمخیزی میشوند و در همه ساعات حس امنیت در آنها برقرار است.
 • مدیریت و نگهداری: مکانهایی که همراه با مدنظر قرار دادن شیوه مدیریت و نگهداری از آنها طراحی شدهاند تا جرمخیزی را در حال و آیندهشان کاهش دهد.
 • مقررات مسیرهای پیاده و سواره در منچستر
  یکی از فضاهای عمومی با اهمیت مسیرها و دسترسیهای سواره و پیاده هستند. در شهر منچستر انگلستان قوانین لازمالاجرایی در ارتباط با طراحی این فضاها، به منظور افزایش کارایی و بالا بردن ایمنی آنها وجود دارد. در این مورد که با دقت و جزئیات تمام تدوین شدهاند موارد مرتبط با بحث این مطالعه بدین شرحاند:

  • تمام دسترسیهای پیاده باید دارای علائم مشخصکننده جهتها باشند، به خوبی روشن شده باشند و به طرز مطلوبی از مسیرهای سواره جدا شوند.
  • بایستی دقت شود که مکان قرارگیری و جهت روشناییها به گونهای نباشد که ایجاد سایه نماید.
  • مسیرهای دسترسی باید سطحی صاف و مقاوم داشته باشند.
  • مسیرهای دسترسی باید یا مسطح باشند و یا کمترین شیب ممکن را داشته باشند.
  • محل اتصال بین واحدهای کفسازی همسطح باشند.
  • نردههای زهکشیها باید خارج از مرز مسیرهای دسترسی باشد. در غیر این صورت باید همسطح با سطح پیرامونی خود باشند.
  • لبههای جداول و برجستگیهای ۱۰ سانتیمتر و بلندتر از آن باید با رنگ و تضاد نور مشخص شوند.
  • عرض مسیرهای دسترسی در مواردی که مانعی وجود ندارند باید حداقل ۲ متر باشد و در مواردی که مانعی مثل یک درخت وجود دارد، در مسیری کوتاه میتواند به ۱۸۰ سانتیمتر برسد.
  • در مناطقی که فروشگاهها قرار دارند و در مراکز شهر، مسیرهای دسترسی باید حداقل ۳۵۰ سانت عرض داشته باشند که در صورت وجود مانع برای فاصله کوتاهی میتواند به ۱۸۰ سانت برسد.
  • عرض مسیرهای پیاده در ایستگاههای اتوبوس باید حداقل ۳ متر و در صورت وجود مانع ۱۸۰ سانت باشد.
  • علائم خیابان باید از متنهای روشن با زمینه متضاد برخورد باشند.

  احیای مرکز قدیم شهر نیوکستل
  مرکز شهر نیوکستل ناحیهای فشرده از خیابانهای جورجیایی و ویکتوریایی است که محیط شهری بسیار با کیفیتی را با معماریهای متفاوت درون خود ایجاد کرده است. میدان خرید الدون (Eldon Square Shopping Center) بزرگترین مرکز خرید در کشور است. برنامه احیای این مرکز در ناحیه شهر قدیم اقدام به فعالیتهایی کرد که موجب تأمین ایمنی این منطقه نیز شد. فرآیند انجام این اقدامات برای بهبود شهر قدیم به شرح زیر است:

  • احیای نماهای ساختمانی ـ قرار دادن کاربریهای مسکونی در بالای مغازهها ـ به کارگیری اولویت پیاده در برخی خیابانها ـ تعویض و بهسازی کفپوشها در برخی خیابانها ـ نوررسانی به خیابانهای دارای ساختمانهای یادمانی حذف بینظمیهای موجود (تابلوها، چراغهای راهنمایی و علامات اضافی خیابانها) ـ ارتقای سیستمهای دوربینهای پلیس و نظارت ۲۴ ساعته کارکنان آن ـ تداوم در نظافت و حفاظت ـ سرمایهگذاری در فضاها و قلمروهای عمومی، افزایش اولویت پیاده (صالحی، ۱۳۸۷، ۲۷۵-۲۶۳)

  ه )کانادا
  به منظور کاهش جرمخیزی در کانادا راهبردی ملی تحت عنوان “راهبرد ملی ایمنی جوامع و پیشگیری از جرم” (National Strategy on Community Safety and Crime Prevention) وجود دارد که در دو فاز تعریف شده است. فاز اول که در سال ۱۹۹۴ اجرایی شد، چارچوبی را برای تلاشهای دولت فدرال به منظور حمایت از ایمنی جامعه و پیشگیری از جرم پدید آورد. همچنین موجبات همکاری میان دولت مرکزی و مقامات محلی را فراهم کرده و فعالیتها را در سطح محلی برای پیشگیری از وقوع جرم پویاتر نمود. در نتیجه فاز اول این راهبرد دولت فدرال “شورای ملی پیشگیری از جرم” (National Crime Prevention Council) را تأسیس نمود که متشکل از ۲۵ نفر با مهارتهای مختلف و مرتبط است. این شورا به منظور ارتقای پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی، بر ایجاد مدلهای رفتاری برای کودکان و جوانان تأکید دارد و مطالعات بسیاری را از بدو تأسیس (۱۹۹۷- ۱۹۹۴) در این خصوص انجام داده است.
  هدف فاز دوم راهبرد مذکور افزایش ایمنی فردی و اجتماعی از طریق مجهز نمودن کاناداییها به دانش، مهارتها و منابعی است که برای این منظور لازماند. اهداف عینی این راهبرد ملی عبارتند از:

  • ارتقای کنش یکپارچه شرکای دولتی و غیردولتی اصلی برای کاهش جرمخیزی؛
  • کمک به جوامع برای ایجاد و اجرای راهحلهای اجتماعگرا؛
  • افزایش آگاهی عمومی و حمایت از رهیافتهای مؤثر در کاهش جرمخیزی.

  در عین حال توجه به اصول CPTED در این کشور نیز از نکاتی است که در پیشگیری از جرم مورد توجه بسیاری از مقامات محلی و مسئولان اداره شهرهای بزرگی چون ونکوور قرار گرفته است. نتیجه بهرهگیری از این نهضت تدوین اصول و خطمشیهایی در طراحی است که باید مدنظر طراحان و برنامهریزان شهری قرار گیرد.
  به عنوان مثال اصول طراحی مبتنی بر کاهش جرمخیزی در ونکوور عبارتند از:

   1. تست جیکوبز: به این معنی که رویکردی کلنگر کاهش فرصتهای جرم را با سایر اهداف ناشی از طراحی خوب، متوازن میکند، و محیط ساخته شده را ارتقاء میبخشد.
   2. برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.