آوریل 14, 2021

نقش سازماندهی مشاغل کاذب (دستفروشی) در امنیت اجتماعی شهری- قسمت ۲۱

۲- طبقه بندی بر اساس ماهیت کار که مطابق تقسیم بندی مشاغل رسمی به تولید توزیع، خدمت منقسم می شود. مثلاً مواردی مانند فروش نان خشکه، لبوئی و یا تولید کننده فرفره های کاغذی (و صنایع دستی) باستناد اینکه شاغ گندم (یا آرد) را خرید پس از طر مراحلی تغییرایت رد آن داده آن را تبدیل به نان قابل مصرف نموده یا لبوئی چغندر را خریدای و پس از دخالتها و مراحلی به صورت خوراک قابل مصرف درآورده … به عنوان تولید مشخص شود و مواردی مثل دست فروشف پارچه فروش، سیگار فروش که کالای آماده را بدون دخل و تصرفی صرفاً در مقابل دریافت بهاء در اختیار دیگران می گذارد به عنوان توزیع مشخص نمائیم و مواردی مانند واکسی و پینه دوز، مسافر کش شخصی، ماشین شویی که تسهیلاتی فراهم کرده نوعی سرویس و یاری به دیگر بخشها می دهند به عنوان خدمت تلقی نمائیم.
اشکال: در مورد این تقسیم بندی با وجود مقاربت و مناسبت بیشتر با موارد رسمی ولی در همان قسمت خاص مانند : دزدی ، قاچاق ، فالگیری، گدایی … باز دچار محظور می شویم بطوری که این موارد و امثال آن را براحیت نمی توانیم در بخشهای تولیدف توزیع و خدمت جای دهیم. چنانچه در مورد نان خشکه فروش یا لبوئی و تهیه کننده فرفره کاغذی و غیره نیز این ابهام وجود دارد که آیا اینها واقعاً تولیدی یا در مسیر تولید بحساب می آیند؟ از آن گذشته در این تقسیم بندی ما مواجه با انبوه مشاغل غیر رسمی در بخش توزیع بوده ولی در موارد تولید و سپس خدمت با مصادیق محدودی روبرو هستیم.
۳- طبقه بندی بر اساس مقوله و موضوع کار یا مواد مربط به آن مانند : خوراک، پوشاک، تعمیرات، جابجائی، امور فرهنگی …
اشکال : ایراد عمده این تعریف یکی نامشخص بودن دامنه تقسیم بندی آنست چنانکه می توان تقسیم بندی فوق را بمراتب ریزتر و ریزتر کرد. مثلاً خوراک را به خوردنیها، آشامیدنیها و حتی نوشیدنیهای سرد و نوشیدنیهای گرم، یا جابجائی با ابزار (گاری، دوچرخه، اتومبیل) جابجایی بدون ابزار (نیروی بدنی …)، جابجائی انسان (مسافر کشی …) غیر انسان (بار، حیوان …) دیگری تنوع زیاد موارد و دامنه وسیع طبقات که جمع بندی و نتیجه گیری را مشکل نموده، خود مغایر اصل سیاست طبقه بندی می‌باشد. ضمناً همانند موارد ۱ و ۲ مشاغل کاذب و آلوده گدایی، دزدی، روسپیگری … به راحتی در این تقسیم بندیها نمی گنجد.
۴- طبقه بندی بر اساس اندازه سرمایه، در یان صورت مشاغل غیر رسمی از اینل حاظ به صورت زر طبقه بندی مش ود.
بدون سرمایه مانند گدایی ، معلم سرخانه، سرمایه کم مانند سیگارفروشی، واکسی …» سرمایه متوسط مانند پینه دوزی، میوه فروشی با گاری، سرمایه زیاد مانند مسافرکشی شخصی، رباخواری … این تقسیم بندی دارای محاسن متعددی بوده از جمله دربر گرفتن اکثریت این مشاغل و داشتن نوعی وجه اشتراک در بین همه موارد و امکان ارزیابی آنها برای برنامه ریزی و کاریابی آنها ، ضمناً تکیه روی سرمایه می تواند در تحلیل‌های مربوطه کارساز باشد.
اشکال : اشکالات خاص این تقسیم بندی عبارت از :
الف) عمدتاً ناظر به ابعاد اقتصادی این مشاغل است تا ابعاد مهم و مختلف دیگر
ب) کمی یا زیادی سرمایه امری نسبی بوده محدوده مشخصی ندارد لذا مرزبندی دقیق آنها مشکل می نماید.
ج) مواردی را به عنوان مشاغل غیر رسمی بدون سرمایه برشمرده که نمی تواند واقعیت داشته باشد. مثلاً یکی از موارد بدون سرمایه را گدایی دانسته در حالی که آن هم لباس کهنه، عصا و کاسه و بعضاً کودک خود یا دیگری را به عنوان سرمایه بکار می گیرد و یا معلم سرخانه بالاخره دفتر و قلم و وسیله نقلیه ای را به کار گرفته گذشته از آن گدا یا روسپی و … آبرو، حیثیت و ناموس خود را به سرمایه گذارده و معلم فکر و مغز و آموزش و تخصص خود را ضمناً گنجاندن این مقولات متباین تحت عنوان واحد نمی تواند مقبولیت تام داشته باشد.
۵- طبقه بندی بر اساس درجه مقبولیت که به موارد زیر تقسیم می شود:
– عدم مقبولیت : دزدی، روسپیگری، جاسوسی، …
– مقبولیتکم : گدایی، فالگیریی، ….
– مقبولیت متوسط : سیگار فروشی، ماشین شوئی، …
– مقبولیت زیاد : ناطوری، معلم سرخانه، …
این طبه بندی ابتکاری که بیشتر تکیه بر قضاوت مردم دارد می تواند مبنای مطالعات این مشاغل بوده عملاً در حذف مواردی از آنها که دارای درجه مقبولیت کمتری هستند – یا فاقد مقبولیتند – موثر باشد. همچنین در برنامه ریزیها و اجرائیات دولتی و قضائی با توجه به درجه مقبولیت آن می توان اقدامات تنبیهی یا تشویقی خاصی را بر آن مترتب نمود.
اشکال : این طبقه بندی دارای نارسائیهای متعددی است:
الف) مقبولیت یک امر نسبی بوده در زمانها و مکانهای مختلف متفاوت می باشد و بیشتر بستگی به فکر و فرهنگ و مذهب و دیگر باورهای مردم داشته نمی تواند شاخصی صحیح برای یک امر جدی، اقتصادی، سیاسی باشد.
ب) با مواردی مثل رباخواری، لواط و غیره … در جوامع مختلف برخوردهای متفاوتی می شود، مثلاً در کشورهای سرمایه داری غرب لواط و مخصوصاً ربا محکومیت کشورهای اسلامی را ندارد، بر عکس مواردی مثل روضه خومانی و دعانویسی … در یکجا مقبولیت تام داشته امتیاز بحساب می آید در جائی دیگر به مسخره و استهزاء کشیده می شود.
ج) درجه بندی یک امر کیفی به کمیات (کم، متوسط، زیاد) ان هم برای راه و کارهای مهم برنامه ریزی مشکل عمده و مانع بزرگی است.
۶- طبقه بندی بر اساس درجه قرابت با مشاغل رسمی: در این نوع طبقه بندی شاخص اصلی مشاغل رسمی خواهد بود در این صورت مشاغل غیر رسمی هر چه از این شاخص خود فاصله بگیرد در طبقه دیگری قرار خواهد گرفت.
در این مورد می توان فواصل از رسمی به غیررسمی را مثلاً در ابعاد نزدیک، میانه، دور و خیلی دور درجه بندی کرد. مانند مغازه‌های کوچک (غیر رسمی) که از لحاظ نوع مشغله و یا درامد و غیره نزدیک مغازه های عادی (رسمی) قرار گرفته با آن قرابت فراوانی دارد. یا مسافر کشی شخصی (غیر رسمی) که نزدیک تاکسی (رسمی) قرار می گیرد و نیز دست فروشی فاصله متوسطی با مغازه‌های رسمی، دعانویسی و سرکتاب (غیر رسمی) فاصله دور با طبابت (رسمی) فالگیری (غیر رسمی) فاصله دور با تدریس خصوصی (غیررسمی) و گدایی و دزدی (غیر رسمی) از هر جهت، فاصله خیلی دور با کشاورز و کارگر صنایع (رسمی) دراد. این طبقه بندی ضمن ارزشی که به عنوان پایه و شاخص به بخش رسمی می دهد در برنامه ریزی ها می تواند ملاک طرح ها قرار گیرد. یعنی هر چه فاصله نزدیک تر باشد این مشاغل سالمتر و بیشتر قابل دفاع و حمایت است بر عکس هر چه دورتر و دورتر باشد خطر آنی و آتی آن بیشتر و عمیق تر خواهد بود و در رفع و حذف آن باید برنامه ریزی کرد.
اشکال : طبقه بندی فوق بدلیل نداشتن معیار دقیقی برای تعیین فواصل و یا اختلاف نظر در تطبیق مصادیق با میزان تعیین شده و نیز مشکل نمایش کیفیات از طریق کمیات نمی تواند طبقه بندی دقیق و مناسبی باشد. از طرف دیگر همانند مورد قبل تعابیر متفاوت و ارزش گذاری جوراجوری که از این مشاغل و مصادیق آن در جوامع مختلف می شود نمی تواند طبقه بندی قابل دفاعی باشد.
۷- طبقه بندی بر اساس وضعیت پراکندگی و مکان یابی آنها : این طبقه بندی بر مبنای چگونگی پخش و پراکندگی این مشاغل در سطح شهر بوده محقق نحوه توزیع و تراکم انها را در مکانهای مختلف شهر، محلات، خیابانها، مرکز و حاشیه شهر مطالعه و بررسی کرده آنها را دریف می نماید چنانکه مشاغی مانند دعانویسی، فالگییر، فروش عطر و مهر و تسبیح … اکثراً حول و حوش مراکز مذهبی و عبادی بنیان می گیرند یا بادبادکی و بلالی در پارکها و مراکز تفریحی و بساط کتابفروشی و عرصه کیف و مداد و خودکار حدود مدارس و آموزشگاه‌ها و دانشگاه، عکاسی سیار و درشکه چی … نزدیک آثار باستانی یا گدایان در محل تجمع و عبور انسانها سر گذرها چهارراه ها، داخل بازار ترمینال و مساجد یا سیگار فروشی در سر چهار راه ها ، پل ها و پارک ها … و مکان هایی که سرعت اتومبیلها کم شده و توجه انسان بیشتر است مشاهده می شود.
این طبقه بندی محاسن متعددی دارد از جمله بعد ارزشمند جغرافیایی آن و ارتباطی که بین انسان و محیط دارد و خلق پدیده‌های ناشی ازاین تقابل و ارتباط را می رساند. به همین دلیل ما کوشش کردیم در جای جای این تحقیق آن را به عنوان یک اصل مدنظر داشته عامل موثر مکان را در آفرینش و تضعیف و تقویت این مشاغل بررسی نمائیم. اصولاً مکان ها و موقعیت‌ها با ویژگی‌های خود ملاک عمده ای برای پیدایش و گسترش پدیده‌های انسانی هستند.
اشکال : با تمام اهمیتی که پراکندگی مکانی، این عارضه حساس و سازنده و ارتباطی که بافت و ساخت شه رو شکل خیابانها و پیاده روها و میادین و فضاهای مربوطه، با یان مشاغل گسترده دارد، برای مورد طبقه بندی و ردیف کردن این مشاغل نمی تواند مبنای صحیح و دقیقی باشد. در ادامه سعی شده است یک جدول طبقه بندی مشاغل غیر رسمی ارائه گردد:
جدول شماره ۲-۱: طبقه بندی مشاغل غیر رسمی

انواع طبقه بندی تقسیمات مثال‌ها
۱
بر اساس
مشاغل رسمی
کشاورزی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.