آوریل 13, 2021

پژوهش دانشگاهی – نقش سازماندهی مشاغل کاذب (دستفروشی) در امنیت اجتماعی شهری- قسمت ۳۰

۳-۳-۲- حجم نمونه
نمونه ، معمولا گروهی از افراد جامعه است که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی های افراد جامعه را داراست.
برای محاسبه حجم نمونه در هر تحقیق با توجه به امکانات محقق و نوع تحقیق می‌توان اقدام نمود. در این پژوهش به منظور تعیین تعداد مناسب افراد نمونه که بتوانند معرف جامعه‌ آماری باشند از روش زیر استفاده می‌شود.
برای محاسبه حجم نمونه می‌توانیم از فرمول زیر (فرمول کوکران) استفاده کنیم.
 
که در این فرمول
N = حجم جامعه آماری (چند نفر)= ۳۰۰ نفر کل تعداد دستفروش بازارچه جنت اباد
T=Z= اندازه متغیر در توزیع طبیعی که برابر با ۹۶/۱ است.
P= درصد توزیع صفت در جامعه که برابر با ۵% در نظر گرفته می شود
q= درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند که برابر با ۵% در نظر گر فته می شود.
d= تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه که برابر با ۵% در نظر گرفته می شود.
لذا با قرار دادن اعداد فوق در این فرمول تعداد نمونه مورد نیاز در این پژوهش به روش زیر محاسبه می‌گردد.
 
تعداد ۸۴ نفر از دستفروشان و صاحبان مشاغل کاذب به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.
۳-۴- ابزار جمع اوری اطلاعات :
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته ای است که از دو بخش تشکیل شده است . در بخش نخست تحقیق ویژگیهای دموگرافیک پاسخگویان نظیر سن ، تحصیلات ، میزان درامد ، سابقه دستفروشی، نوع دستفروشی ونظایر ان را مورد سنجش قرار می دهد. در بخش دوم پرسش نامه به طرح سوالات اصلی تحقیق اختصاص دارد که به بررسی نقش سازماندهی مشاغل کاذب در امنیت اجتماعی شهری می پردازد.
۳-۴-۱- روایی پرسش نامه:
مراد از روایی آن است که اندازه گیری برای هدف مورد نظر یعنی اندازه گیری متغیر تحقیق از کارایی لازم برخوردار باشد. به عبارت دیگر روایی مستلزم آن است که ابزار پژوهش همان متغیری را اندازه گیری کند که پژوهشگر قصد اندازه گیری آن را دارد.
در این پژوهش به منظور اطمینان از روایی ابزار اندازه گیری از روش روایی محتوا استفاده می گردد. در روایی محتوا، تاکید زیاد بر قضاوت شخصی سازندگان ابزار می باشد.
لذا پرسش نامه های مذکور پس از تدوین در اختیار صاحب نظران قرار خواهدگرفت و اساتید و کارشناسان سئوالات آن را از نظر روا بودن تایید خواهند نمود.
۳-۴-۲- اعتبار[۱۴] پرسش نامه:
اعتبار به معنای قابلیت اعتماد، ثبات، همسانی، قابلیت پیش بینی و دقت یا صحت است.
ابزارهای تحقیق به عنوان وسیله ای برای جمع آوری اطلاعات باید معتبر باشند تا پژوهشگر بتواند به داده های بدست آمده اعتماد کند. (شریفی و نجفی زند، ۱۳۷۶)
در این پژوهش به منظور بخش اعتبار پرسش نامه های یادشده از روش بازآزمایی استفاده می شود.
اعتبار بازآزمایی با اجرای آزمون در مورد افراد گروه نمونه در یک زمان واجرای مجدد آن در مورد همان گروه در زمانی دیگر تعیین می شود.
لذا در این پژوهش نیز ابتدا پرسش نامه به ۱۰ نفر از دستفروشان و صاحبان مشاغل کاذب ارایه گردید تا نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند. پس از ۱۰ روز مجدداً پرسش نامه به افراد یاد شده ارایه شد تا تکمیل نمایند. ضریب الفای کرونباخ به دست امده برابر با ۸۷/۰ به دست آمد، که نشان از پایایی مناسب پرسشنامه دارد.
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در این پژوهش از روش آمار توصیفی (جداول فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و نیز از آزمونهای زیر به منظور تحلیل و آنالیز داده ها استفاده می گردد.

  1. ضریب هم بستگی پیرسون به منظور تعیین میزان ارتباط بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته
  2. آزمون رگرسیون یک راهه
  3. آزمون کای اسکوئر
  4. ازمونTبرای مقایسه میانگین نمرات دستفروشان زن و مرد

داده ها پس از ورود به رایانه از طریق نرم افزار آماری Spss نسخه۱۸مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه:
استفاده از روش های آماری در تجزیه و تحلیل کمی به دو شکل توصیفی و استنباطی انجام می گیرد و یکی از مهم ترین بخش های هر تحقیق علمی به حساب می آید. استفاده از روش های آماری به روش و هدف هر تحقیق بستگی دارد. به بیان دیگر استفاده از روش های متفاوت آماری متاثر از نوع ، مقیاس و ماهیت و روش اجرا و گردآوری اطلاعات و هدف آن تحقیق است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.