آوریل 12, 2021

نمونه های سنجه منظر مالی/:پایان نامه درباره کارت امتیازی متوازن

سنجه های رضایت مشتری ، عملکرد کسب و کار داخلی ، و نوآوری و بهبود از نگاه خاص شرکت به جهان و دیدگاهش در مورد عوامل کلیدی موفقیت نشأت می گیرد. باید توجه داشت که حتی یک مجموعه عالی از سنجه های ارزیابی متوازن ضامن داشتن یک استراتژی موفق نیست، ارزیابی متوازن فقط می تواند استراتژی یک شرکت را به اهداف قابل اندازه گیری مشخص تبدیل نماید . شرکتها باید مشخص کنند که چگونه بهبود در کیفیت ، چرخه زمان ، زمان تحویل و عرضه محصولات جدید به بازار ، حاشیه سودعملیاتی و گردش داراییهای بیشتر یا کاهش هزینه های عملیاتی منجر خواهد شد . برخی از نمونه های سنجه های مالی در جدول 2-9 ارائه شده است .

 

جدول2‑9: نمونه های سنجه های منظر مالی

·         مجموع دارائیها

·         سرانه دارائیها

·         بازده دارائیهای خالص

·         بازده کل دارائیها

·         درصد سود ویژه و ناویژه

·         درآمد

·         بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

·         بازده سرمایه بکارگرفته شده (ROCE)

·         بازده سرمایه گذاری ها (ROI)

·         ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

·         ارزش افزوده بازار (MVA)

·         نرخ رشد مرکب

·         سود سهام

·         ارزش بازار

·         قیمت سهام

·         ترکیب صاحبان سهام

·         جریان نقدی

·         نسبت بدهی

·         نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

·         گردش حسابهای دریافتنی

·         متوسط فروش نسیه روزانه

·         گردش موجودی کالا

·         دوره وصول مطالبات

به منظور ارزیابی جنبه های مالی شرکت ها از برخی از این سنجه ها استفاده شده است . معیارهای مالی مهم ارزیابی عملکرد در 7 کشور دنیا در جدول زیر نشان داده شده است که بیانگر اهمین برخی از این سنجه ها همچون نرخ بازگشت سرمایه و سود می باشد.

جدول2‑10:معیار های مالی مهم ارزیابی عملکرد در 7 کشور دنیا (هورن گرن و دیگران 2006)

کشورها سنجه های با اهمیت
USA سود ، بازده سرمایه گذاری ، ارزش افزوده اقتصادی
AUS نرخ بازگشت سرمایه  ، سود
GERMAN درآمد، حاشیه سود(برای هر محصول)
India نرخ بازگشت سرمایه ، سود
Japan بازده فروش ها ، نرخ بازگشت سرمایه
Neterland نرخ بازگشت سرمایه ، جریان نقدی ، سود
Singapore نرخ بازگشت سرمایه
2-3-5-2  ارزیابی متوازن نسل دوم

ابداع کنندگان ارزیابی متوازن در دومین مقاله خود در سال 1993 ، ارزیابی متوازن را نه فقط به عنوان یک سیستم انداز گیری ، بلکه به عنوان یک سیستم مدیریتی عنوان کرده و برنقش چشم انداز، مأموریت و استراتژی سازمان در آن تأکید کردند . (2001Rigby, D.K,)

آنها بیان داشتند که بسیاری از شرکتها از تعداد زیادی سنجه های عملیاتی برای فعالیتها استفاده می کنند ، اما این سنجه ها از پایین به بالا[1] هستند و از نیاز های موردی نشأت گرفته اند . سنجه های ارزیابی متوازن بر اهداف استراتژیک سازمان و نیاز های رقابتی آن استوار می باشند. ملزم کردن مدیران به انتخاب تعداد محدودی از سنجه های کلیدی هریک از چهار منظر ، ارزیابی متوازن ، به تمرکز روی چشم انداز استراتژیک کمک می کند

[1] -Bottom-up