می 8, 2021

هوش سازمانی:/پایان نامه درباره هوش اخلاقی مدیران

هوش سازمانی

هوش سازماني به معناي كسب دانش و اطلاعات جامع از همة عواملي است كه بـر سـازمان تـأثير مي‌گذارد.منظور از همه عوامل، مشتريان، ارباب‎رجوع، رقبـا، محـيط اقتصـادي، محـيط فرهنگـي، فرایندهای سازماني(مالي، اداري، حفاظتي، توليدي، منابع انساني) است كه بر كيفيـت تصـميم‎هـاي مديريتي در سازمان تأثير زيادي دارند، هوش سـازماني، سـازمان را بـراي تصـميم‎گيـري در همه عوامل مؤثر بر سازمان و شرکت‌ها توانمند می‌کند.هوش سازماني، عبارت است از نظارت هدفمند بر محيط رقـابتي سـازمان‎هـا، بـا هـدف اخـذتصميم‎هاي راهبردي. هوشمندي رقابتي، مديران ارشد سازمانها را، در هر سـطحي، قـادر می‌کند تصميمهاي خود را بر اساس آگاهي از اطلاعات بازار، راهكارهاي سرمايه‎گذاري در كسـب و كـار و جزآن اتخاذ كنند. واژه‎هاي هوشمندي رقابتي، تحقيقات بازار و هوش سـازماني ، عمومـاً ، معـادل يكديگر استفاده مي‎شود(کاهنار، 1995) به هر حال، هوش رقابتي، نسـبت بـه تحقيقـات بازار، اطلاعات گسترده‎تري را جمع آوري مي‌‎كند (کالو و وایت[1]، 2002: 208).

 

2-3-3مفهوم هوشمندی رقابتی

بر اساس تعریف دانشکده مدیریت فرانسه[2] ، هوشمندي رقابتی عبارت است از هنر یافتن،جمع آوري، فرآوري و ذخیره‎سازي اطلاعات، به منظور دسترسی و استفاده پرسنل در تمام سطوح سازمان، تاضمن شکل دادن به آینده سازمان، از وضعیت موجود نیز در قبال تهدیدات رقابتی حمایت کنند (WWW.escp-eap.net).

از دیدگاه این دانشکده مفهوم هوشمندي رقابتی به چهار مقوله اصلی قابل تقسیم است:

  • آگاهی از وضعیت بازار: که در آن عمدتاً اطلاعات مربوط به مشتریان، تامین کنندگان، خریداران و توزیع کنندگان گردآوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‎گیرد.
  • آگاهی از وضعیت رقبا: که متمرکز بر مسائلی از قبیل سیاست‎هاي قیمت گذاري، محصولات جانشین و سیاست‎هاي توسعه رقبا است.
  • آگاهی فناوري و تکنیکی: که با تحقیقات پایه و کاربردي، کارخانجات، فرایندها و هنجارها و حق اختراع سروکار دارد.
  • آگاهی راهبردياجتماعی: که به مسائلی از قبیل قوانین، مسائل مالی و مالیاتی، مسائل سیاسی و اقتصادي و جنبه‎هاي اجتماعی و منابع انسانی می‎پردازد.

این چهار نوع از اطلاعات که در بسیاري از سازمان‎ها به آن پرداخته می‎شود، عمدتاً رفتار و روندها اجتماعی را مورد مشاهده و تحلیل قرار می‎دهد.

2-3-4 اخلاق و هوشمندی رقابتی

جاسوسی اقتصادي یک سوال و ابهام اخلاقی را در هوشمندي رقابتی به وجود آورده و این موضوع، خودیک ناکامی براي آن بوده و گاهی هم بـاعث غفلت از هوشمندي رقابتی می‎‌شود (این موضوع نباید اهمیت و اثرهوشمندي رقابتی بر موفقیت در تجارت را زیرسوال ببرد.) مهم اینکـــه اصول انجمن حرفه‎اي هوشمندي رقابتی بر اساس یک چارچوب اخلاقی سفت و سخت استخراج شده‎اند.

هدف هوشمندي رقابتی دزدیدن رازهاي تجاري رقبا یا سایر دارایی‎هاي شخصی آنها نیست؛ بلکه ترجیحاً به شیوه‎اي سیستماتیک، علنی، (قانونی) اطلاعاتی را گرداوري می‎کند که وقتی مرتب شدند و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند، درك بهتري از ساختار، فرهنگ، قوت‎ها و ضعف‎هاي شرکت‎هاي رقبا به ما بدهند (CI Handbook).

2-3-5 استراتژی و هوشمندی رقابتی

مسلماً همیشه شرکت‎هاي کوچک و بزرگ کاربرد بعضی از روش‎ها را در مقابل رقیبانشان حفظ کرده‎اند بدون اینکه بدانند که این روش و سبک، همان هوشمندي رقابتی است. نمی‎توان گفت که آنها نمی‎توانند کارهاي خیلی بهتر از آن انجام دهند و این (شناسایی روش‎هاي بهینه) همان نیرویی است که در انجمن حرفه‎اي هوشمندي رقابتی نهفته است. برداشت اعضاي انجمن از هوشمندي رقابتی برخلاف گذشته، حرفه‎اي ساختنروش‎هاي آن است. این نه تنها شامل شناسایی منابع اطلاعاتی پایه، جمع آوري و آنالیز اطلاعات می‎شود، بلکه
شامل ابزارها و تکنیک‎هایی به منظور کاربردي ساختن آن نیز هست.

[1]Callow& Weight

[2]GTILAB