می 8, 2021

پایان نامه توسعه اشتغال بسیجیان// اهمیت کارآفرینی

امروزه تمامي كشورها براي دستيابي به هدفهاي راهبرد ملي،رشد اقتصادي،پويايي فرهنگي،تعالي مدني و سير توسعه پايدار بر مبناي بسط نوآوري،فناوري و كارآفريني ،مديريت دانش و دانايي محوري در سطوح  و حوزه هاي مختلف ،در پي بالندگي سرمايه انساني و ارتقاي كيفيت نيروي انساني خويش است(همان منبع).

كارآفريني فرايندي است كه در آن فردكارآفرين با ايده هاي نو و خلاق و شناسايي فرصت هاي جديد و با بسيج منابع ،مبادرت به ايجاد كسب و كار و شركت هاي نو،سازمانهاي جديد و نوآور و رشد يابنده نموده كه توام با پذيرش مخاطره و ريسك منجر به معرفي محصول و يا خدمت جديدي به جامعه مي گردد(استونسون و جاريلو ،1990،به نقل از ذبيحي،1385).

فرآيندي كه بتواند با استفاده از خلاقيت، چيز نويي را همراه با ارزش جديد با استفاده از زمان، منابع، ريسك و به كارگيري همراهان بوجود آورد كارآفريني گويند(احمدپوردارياني،1384).به عقيده «ارتوركول»(2003) كارآفريني عبارت است از فعاليت هدفمند كه شامل يك سري تصميمات منسجم فرد يا گروهي از افراد براي ايجاد، توسعه يا حفظ واحد اقتصادي است.گووررو (2006)كارآفريني را قبول مخاطره، تعقيب فرصت‌ها، ارضاي نيازها از طريق نوآوري و تأسيس يك كسب ‌و ‌كار مي‌داند.

آقایی (1382) در كتاب سازمان هاي كار آفريني در ضمن گرد آوري مفهوم كار آفريني از ديدگاه دانشمندان ، مهمترين تعريف¬ها را به شرح زير ارائه نموده است :

1- پروسة ايجاد ثروت 2-  پروسة تخريب خلاق 3- پروسة هدايت به خلق سازمان جديد بدون توجه به نوع پتانسيل سازمان 4- توسعة موقعيت¬ها و اقدامهاي نوآورانه همراه با خطر چه در سازماني كه قبلاً تاسيس شده يا به صورت آزاد و مستقل 5- روش اداره اي است كه فرصت¬ها را بدون در نظر گرفتن منابع موجود و قابل كنترل فعلي تعقيب مي كند .6- وظايف ، فعاليت¬ها و اعمالي كه براي تحقق فرصت شناخته شده و ايجاد سازماني مناسب با آن كمك مي‌كند. 7- پروسه اي فراتر از شغل و حرفه بلكه كار آفريني يك شيوة زندگي است .

دكتر دل ماير در سال 2001 در گزارش هيئت رئيسه بنياد كلمن نقل كرد :«اگر قرار است ما نهضت كارآفريني را به مرتبه بالاتري هدايت كنيم تنبلي و رخوت‌ جايي ندارد. انرژي تازه‌اي لازم است تابه تسريع اصلاحات ساختاري و ايجاد مشروعيت مستمر براي آموزش كارآفريني بپردازيم. ما بايد به جذب و گسترش نسل آينده مربيان بپردازيم. جنگ تمام نشده است. هنوز هم هوشياري و استقامت شعار روز مي‌باشند و اين به تلاشش مي‌ارزد»(مقيمي، 1383،ص 20).

 

2-1-2- اهمیت کارآفرینی

کارآفرینی از محورهای اصلی رشد و توسعه است و از نظر برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و توسعه پایدار دارای اهمیت است، زیرا:

1ـ موجب ایجاد اشتغال می‌شود.

2ـ موجب افزایش سود و سرمایه سرمایه‌گذاران می‌شود.

3ـ موجب دگرگونی ارزش‌ها و تحول ماهیت آنها می‌شود و ارزش‌های تازه‌ای بوجود می‌آورد.

4ـ موجب پر شدن خلاء و شکاف‌های بازار کار می‌شود، یعنی با توجه به دگرگونی شرایط بازار کار و فراهم شدن فرصت‌های تازه تصمیم‌های تازه‌ای گرفته می‌شود

5ـ موجب گذر از رکود اقتصادی، جبران عقب ماندگی‌های اقتصادی و آسان شدن روند رشد و توسعه کشور می‌شود

6ـ کارآفرینی به هنگام بحران و ناتوانی بخش خصوصی در ایجاد اشتغال  می‌تواند باعث جلوگیری از پس روی اقتصاد شود.