آوریل 12, 2021

پژوهش – کنترل غیرخطی بهینه ی جرثقیل های حامل کانتینر با استفاده از معادلات ریکاتی …

پیوست (۲) ۷۶
صفحه چکیده به زبان انگلیسی: ۷۷
فهرست شکلها

عنوان صفحه

شکل ‏۱‑۱: جرثقیل حامل کانتینر ۳
شکل‏۱‑۲-طرح پیشنهادی در [۵] برای کنترل حرکات پیچشی توسط دو واگن ۶
شکل‏۱‑۳-مدل پیشنهادی کنترل تاب خوردن در[۸] ۷
شکل ‏۱‑۴- مدل ارایه شده صفحه لغزنده در[۱۴] ۹
شکل‏۲‑۱-مدل جرثقیل حامل کانتینر [۱۴] ۱۳
شکل‏۲‑۲: پاسخ سیستم حلقه بازجرثقیل باشتاب ارابهای صفر و بادپایه برابر (m/s)5/0 23
شکل‏۲‑۳: پاسخ سیستم حلقه بازجرثقیل باشتاب ارابهای صفر و بادپایه برابر (m/s)5/0- 23
)5 درثانیه اول و بادپایه (m/s)5/0 24
)2درثانیه اول وبادپایه (m/s)5/0- 24
شکل‏۳‑۱: پاسخ سیستم بدون ورودی کنترلی در حضور اغتشاش ۴۴
شکل ‏۳‑۲: پاسخ سیستم و ورودی کنترلی پس از تکرار اول الگوریتم ۴۴
شکل ‏۳‑۳: پاسخ سیستم و ورودی کنترلی پس از تکرار سوم الگوریتم ۴۵
شکل‏۴‑۱: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه بدون شتاب در اغتشاش زون ۱ ۶۳
شکل ‏۴‑۲: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه شتابدار در اغتشاش زون ۱ ۶۳
شکل ‏۴‑۳: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه بدون شتاب در اغتشاش زون۲ ۶۴
شکل ‏۴‑۴: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه شتابدار در اغتشاش زون۲ ۶۴
شکل ‏۴‑۵: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه بدون شتاب در اغتشاش زون۳ ۶۵
شکل ‏۴‑۶: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه شتابدار در اغتشاش زون ۳ ۶۵
شکل‏۴‑۷: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه بدون شتاب در اغتشاش زون۴ ۶۶
شکل ‏۴‑۸: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه شتابدار در اغتشاش زون ۴ ۶۶
شکل ‏۴‑۹: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه بدون شتاب در اغتشاش زون۵ ۶۷
شکل ‏۴‑۱۰: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه شتابدار در اغتشاش زون ۵ ۶۷
شکل ‏۴‑۱۱: حذف تاب خوردنهای جرثقیل با استفاده از کنترلکنندهی SDRE در یک مسیر در حضور اغتشاش باد ۶۹
 
فهرست نشانههای اختصاری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

عنوان علامت اختصاری