آوریل 13, 2021

کنترل غیرخطی بهینه ی جرثقیل های حامل کانتینر با استفاده از معادلات …

مدلسازی اغتشاش باد

هنگامی که تابش خورشید به طور نامساوی به سطح ناهموار زمین می رسد، باعث ایجاد تغییرات در دما و فشار میگردد، آنگاه باد به وجود می آید. علاوه بر عوامل فوق عوامل دیگری مانند مشخصات توپوگرافی و تغییرات فصلی دما، توزیع انرژی باد را تغییر میدهد.
اولین مدل باد در سال ۱۹۸۱ توسط واسینکزوک[۵۰] و همکارانش معرفی شد. که مدل باد را به صورت ترکیبی از دو جمله مولفه ثابت برابر با مقدار متوسط سرعت باد و مولفه نویز دایمی به عنوان نوسانات سرعت باد معرفی نمود.[۱۷]
دومین مدل که در واقع کامل ترین آنهاست در سال ۱۹۸۳ توسط اندرسون[۵۱] و همکارانش بیان شد که باد را ترکیبی از چهار مولفه ثابت, شیب، تندباد و نویز دایمی معرفی کرد.[۱۸]
در سال ۱۹۹۵کارینیوتاکس[۵۲] و همکارانش مدل باد را به صورت ترکیبی از دو جمله مولفه ثابت برابر با مقدار متوسط سرعت باد و مولفه تند باد به صورت یک ترم کسینوسی با دامنه متغیر معرفی نمودهاند.[۱۹]
با توجه به اینکه مدل ارائه شده توسط اندرسون کامل ترین مدل است و سایر مدل های استفاده شده در مقالات از این مدل گرفته شده است، و در این کار نیز از این مدل بهره بردهایم، به معرفی کامل این مدل می پردازیم.
مدل باد انتخاب شده برای این شبیه سازی یک مدل ۴ مولفهای است که شامل مقدار ثابت, تندباد، تغییرات تند(شیب)، و یک نویز پس زمینه است و به وسیله معادله زیر معرفی می شود.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

‏۲‑۱۴

که در آن :
VWB : سرعت باد پایه بر حسب متر بر ثانیه
VWG : مولفه تندباد بر سرعت متر بر ثانیه
VWR : مولفه باد به صورت شیب بر حسب متر بر ثانیه
VWN : مولفه باد به صورت نویز بر حسب متر بر ثانیه است.
این چهار مولفه باعث می شود که یک انعطاف معقول در مطالعه مدل باد داشته باشیم.
مولفه سرعت باد پایه در این شبیه سازی با معادله زیر معرفی می شود.

‏۲‑۱۵

که KB یک عدد ثابت است.
مولفه تندباد به صورت معادله زیر معرفی می شود.

‏۲‑۱۶