می 8, 2021

گروه های کاری خودگردان،پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری

برخی از اصول ویژه برگرفته از سیستم های فنی- اجتماعی

1- سیستم کاری به جای اینکه به صورت مشاغل انفرادی تجزیه شدنی باشد، به شکل واحد های اساسی در می آید.

2- به جای اینکه متصدی شغل به صورت انفرادی اصل باشد، گروه کاری اصل است.

3- مقررات داخلی سیستم به وسیله گروه تدوین می شود،به جای اینکه مقررات خارجی به وسیله سرپرستان بر افراد اعمال شود.

4- افراد به صورت جزء مکمل ماشین در می آیند.نه به صورت بخشی از ماشین.

5- تنوع برای فرد و سازمان افزایش می یابد به جای اینکه با مثابه بوروکراسی ماشینی کاهش تنوع به عنوان یک اصل باشد.

مروری بر برنامه های سیستمهای فنی- اجتماعی نشان می دهد کار این رویکرد به علت چالشی بودن،ایجاد تنوع،ارائه شناخت و حمایت اجتماعی، اجازه انجام وظایف کلی، حداقل کردن جهت دهی و کنترل خارجی، فراهم اردون بازخور عملکرد مطمئنا برای طراحی شغل دارای اولویت است(رابینز، 1385، ص 302-300).

 

 2-23-3- گروه های کاری خودگردان

گروه کاری خودگردان گروهی است مستقل و متشکل از اعضایی که خود تصمیم می گیرند چگونه کارشان را انجام دهند.وظیفه گروه تولید یا خدمات مشخصی است.گروه ممکن است گروه های کاری دائم و یا موقت باشند که برای حل مشکل و یا برای ارایه محصول جدید گرد هم آمده اند. معمولا این گروه ها ترکیبی از افرادی هستند که در قسمتهای مختلف سازمان به فعالیت مشغولند و مهارتها و زمینه کاری متفاوتی دارند. مدیریت ارشد به آنها اختیار داده است تا فرایندهای گروه خود از جمله موضوعات تولیدی و نیروی انسانی را برای رسیدن به اهدافش اداره کنند.

زمینه کاری متنوع و داشتن اختیار لازم گروه را قادر می سازد تا در حدود سازمان و مقررات حرکت کرده و وظایف خود را انجام دهد. به اعضای گروه مسئولیت فزاینده واگذار می شود. به گروه های کاری وظایف متنوعی‎ازقبیل:بودجه‎بندی  واگذاری مشاغل  انتخاب واستخدام اعضای گروه بررسی‎عملکرد همکاران  زمان بندی خرید تجهیزات و کنترل کیفیت واگذار می شود.

 

2-23-4-مشخصات گروه های کاری خود گردان

ساختار سازمانی بر اساس نظریه های گروهی قرار دارد. تعداد معدودی سطوح مدیریتی و شرح وظایف در کارخانه یا محل کار وجود دارد.

در فرهنگ گروه های خودگردان اختلاف بست و مقام به صورتی که در سازمانهای دیوان سالار وجود دارد نقض می شود برای مدیران سالن جداگانه و یا بارکینگ وجود ندارد. مدیران ممکن است دفتر خاصی نداشته باشند و اگر هم دفتری داشته باشند تبدیل به محل برگزاری جلسات گروه می شود.

هر گروه کاری مکان فیزیکی با محدودیتهای معین دارد که اعضای گروه در ان محدوده شناخته می شوند.

تعداد افراد عضو در هر گروه تا حد امکان معدود در نظر گرفته می شوند. معمولا تعداد اعضاء بین 3 تا 10 نفر است.

اعضای گروه تجهیزات و مواد اولیه را سفارش می دهند. وظیفه گروه تعیین اهداف میزان سود دهی  تصمیم در مورد جدول زمان بندی کار و تعیین باداش است.

اعضای گروه درکی از چشم انداز گروه و سازمان خود دارند. چشم انداز جهت حرکت را تعیین و انرژی لازم را در رفتار گروه برای دست یابی به هدف زیاد می کند.

احساس مشارکت قوی بین اعضای گروه و مدیریت وجود دارد.

اعضای گروه از لحاظ سابقه تجربه فرهنگی و آموزش تفاوت های زیادی دارند و بنا بر این از دیدگاههای مختلف و مهارتهای متنوعی برخوردارند که می توانند از یکدیگر فرا بگیرند.

اطلاعات در همه زمینه ها به سادگی در اختیار اعضای گروه قرار میگیرد.نظام اطلاعاتی باید به خوبی توسعه یافته و قابل دسترسی برای تمام اعضاء باشد. اعضای گروه باید توانایی درک مفاهیم آمار و حسابداری را داشته باشند تا بتوانند از اطلاعات مالی و تولید در تصمیم گیری استفاده کنند.

اعضای گروه باید در زمینه کاری خویش دارای مهارت و دانش لازم باشند.باید از مهارت ارتباط بین فردی خوبی برخوردار باشند و توان تمایل کار با د یگران را داشته باشند.

آموزش به ویژه آموزش بین گروهی یکی از نیازهای اصلی گروه کار خود گردان است. رشد و توسعه فردی کارکنان وسیله اصلی منابع بلند مدت شرکت است. موفقیت گروه کاری بستگی به آگاهی ها و مهارت های اعضاء در زمینه های متنوعی از قبیل مهارتهای فنی مالی تحلیلی و طراحی رقابت در بازار و فرایند گروهی را دارد.

گروه های کاری در سازمانها کمک می کنند که کیفیت زندگی کاری افزایش یابد. به کار گیری این روش باعث کاهش هزینه ها در حدود 30 تا 50 درصد خواهد شد. نه تنها شاخص هایی نظیر هزینه و کیفیت و قابلیت اعتماد هم بهتر شده است همچنین اندازه گیری سرعت و قاطعیت و سرسختی و زرنگی هم بهبود یافته است. افرادی که در این سازمان ها کار می کنند اعتماد به نفس شان بیشتر است و نسبت به      سازمان های سنی اتکاء کمتری به سیستم های کنترل و سلسله مراتب کارکنان دارند (کیفیت زندگی کاری.داود سلمانی.1384.ص 79-77).