آوریل 12, 2021

گزارشگیری مالی//پایان نامه درباره سرمایه گذاری و تامین مالی

نه تنها آگاهی از وجه نقد و میزان آن در هر سال برای یک سازمان مفید می باشد، بلکه پیش بینی آن نیز می تواند به برنامه ریزی صحیح در ارتباط با منابع و مصارف سازمان در سال های آتی منجر شود. در حقیقت بنگاهی موفق تر است که نیاز به منابع خود را از زمان حال پیش بینی کرده و در جهت تامین آن گام بردارد(ثقفی و فدایی، 1386).

سرمایه گذاران نسبت به خرید سهام واحد های انتفاعی که جریان وجوه نقد سرشاری دارند علاقه نشان می دهند و از سرمایه گذاری در واحد های فاقد وجه نقد آزاد می پرهیزند. جریان وجوه نقد برای بقای واحد اقتصادی بسیار با اهمیت است. در واقع شرکت هایی که دارای جریان وجوه نقد داخلی بسیار خوبی هستند کمتر به تامین مالی خارجی متکی می باشند و در ضمن وام دهندگان به این شرکتها به دلیل نقدینگی خوبی که دارند به راحتی اعتبار می دهند. بنا براین، این شرکت ها سریع تر از سایر رقیبان، قادر به اجرای پروژه های سرمایه گذاری مورد نظر خود می باشند(هوانگ و آئون، 2008).

پیش بینی دقیق وجه نقد خود نیازمند اطلاع و تحلیل صحیحی از جریان های نقدی سال جاری و سال های قبل است. هنگامی می توان موضوعی را با خطای کمتری پیش بینی نمود که شناخت صحیح و دقیقی از گذشته و حال آن موضوع داشته باشیم.

هدف اولیه گزارشگیری مالی، فراهم کردن اطلاعاتی است که به سرمایه گذاران در ارزیابی مبلغ، زمانبندی و ریسک جریانهای نقد آتی کمک کند. هر چند، اطلاعاتی که بیشترین سودمندی را در ارزیابی جریان های نقد آتی دارند، بحث برانگیز است. برخی از تحلیل گران و سرمایه گذاران ادعا می کنند که جریانهای نقد معیار اصلی ارزیابی است. برای مثال، کاپلند وهمکاران[1] (1990) معتقدند اگر چه معیار های سنتی حسابداری می تواند ابزار مفیدی برای درک و شناخت بازده جریان های نقدی باشد، ولی این معیارهای سنتی نمی تواندجایگزین شاخص های مستقیم نظیرجریان های نقد ی شود. از طرف دیگر، برخی از حسابداران معتقدند که سود، منبع اصلی اطلاعات است. برای مثال در بیانیه مفهومی شماره یک هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB)[2] آمده است که اطلاعات مربوط به سود بهتر از اطلاعات جریان های نقدی، منافع سرمایه گذاران را در پیش بینی جریان های نقد آتی واحد تجاری تامین می کند(بارتف و همکاران، 1986).

توانایی واحد تجاری در تامین وجه نقد کافی در جهت پرداخت سود سهامداران در سر رسید، تسویه به موقع بدهیها، سرمایه گذاری مجدد در عملیات برای سهامداران در ارزشیابی سهام مهم می‌باشد. بنابراین گزارشهای مالی باید اطلاعاتی فراهم کند که به کمک آن سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و سایر افراد بتوانند مبلغ، زمان بندی و عدم اطمینان موجود در خصوص جریانهای نقدی واحد تجاری را ارزیابی نمایند. پیش بینی جریانهای نقدی و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیر باز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران ، تحلیل‌گران مالی، اعتبار دهندگان و محققین بوده است. این توجه ناشی از استفاده از جریانهای نقدی در مدلهای ارزشیابی سهام، ارزیابی توان پرداخت (سود سهام ، بهره و سایر تعهدات)، ارزیابی ریسک، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت، ارزیابی نحوه انتخاب روشهای حسابداری توسط مدیریت و استفاده از جریانهای نقدی جهت اتخاذ تصمیمات مورد نظر و مرتبط با   مدلهای تصمیم گیری می باشد. حال اگر بتوان جریان نقدی را به نحو مناسبی پیش بینی کرد بخش قابل توجهی از نیازهای اطلاعاتی مرتبط با جریانهای نقدی تامین خواهد شد(عرب مازار و صفرزاده، 86).

از آنجایی که جریانهای نقدی بخش مهمی از اطلاعات حسابداری به شمار می‌روند، تجزیه و تحلیل جریانهای نقدی می‌تواند کمک بسزائی به سرمایه‌گذاران نماید. کارشناسان مالی معتقدند که جریانهای نقدی باید همواره همراه با دیگر اطلاعات مالی مورد استفاده قرار گیرد تا به عنوان ابزار مفید و مکمل به حساب آید. تئوری پردازان حسابداری و مالی ادعا کرده‌اند که تجزیه و تحلیل جریانهای نقدی مبنایی برای ارزیابی واحد اقتصادی است. هیات استانداردهای حسابداری مالی نیز در بیانیه مفهومی شماره 1 بر اهمیت جریانهای نقدی تاکید کرده است. در این بیانیه آمده که “گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را ارائه نماید که سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و دیگر استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی بتوانند میزان، زمان و عدم اطمینان مورد انتظار از جریانهای نقدی را ارزیابی نمایند. افزون بر این، در بیانیه شماره 5 نیز بر اهمیت اطلاعات جریانهای نقدی تاکید مکرر شده است(هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی، 1980).

استاندارد شماره 95 گزارشگری مالی بین المللی (FASB) نیز ارائه صورت جریانهای نقدی را به عنوان سومین صورت مالی الزامی نموده و بیان می‌کند که تجزیه و تحلیل جریانهای نقدی برای ارزیابی ریسک و بازده یک شرکت لازم بوده و سود خالص برای ارزیابی، شاخص کامل و مناسبی نیست(هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی، 1978).

1- copland et al

2- Financial Accounting Standards Board