می 8, 2021

یکپارچه سازي سیستم/پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک و بانک

متصل کردن مشتریان به حسابهایشان

در این دوره مشتري با استفاده از تلفن و یا مراجعه به دستگاه هاي خودپرداز و استفاده کارتهاي مغناطیسی می توانستند به حسابهاي خود دسترسی داشته باشند و عملیاتهاي انتقال وجه ، برداشت وجه و مشاهده مانده و صورتحساب حسابهاي خویش را به صورت الکترونیکی انجام دهند. از این دوره تا حدودي سالنهاي انتظار بانکها به تدریج خالی از صفهاي طولانی شد ولیکن هنوز به نیروي انسانی جهت ارائه خدمات بانکی پشت باجه وجود داشت.

مشتریان از دریافت خدمات بانکی به صورت حضوري احساس رضایت بیشتري می کردند. پول کاغذي هنوز رواج داشته و واریز و دریافت وجه نقد همچنان یکی از فشارهاي کاري روزانه بود. به دلیل در دسترس بودن 7 در 24 سیستمهاي تلفن بانک و خودپرداز، محدودیت ساعت کاري بانکها دیگر جزء دغدغه هاي مشتریان نبود. صرفه جویی در مصرف کاغذ و ارائه خدمات غیر حضوري برخی از خدمات بانکی، براي بانکها سودمند بود و گسترش ظرفیت کاري براي بانکها ارزان تمام می شد. در این دوره مشتریان فقط عملیاتهاي بانکداري خرد خویش را توسط سیستمهاي مکانیزه انجام می دادند و کماکان براي دریافت خدمات بیمه اي، تسهیلات و غیره به بانکها مراجعه می نمودند. سیستمهاي ماشینی همچنان به صورت جزیره اي و سیستمهاي ارتباطی مشتریان با حسابهایشان مثل خودپرداز، تلفن بانک توسعه یافت. به دلیل عدم ارتباط بین وجود سیستمهاي جزیره اي وجود نیروهاي انسانی به منظور این ارتباط همچنان ضروري بود. می توان گفت در این دوره تنها نیمی از عملیات بانکی مکانیزه یا الکترونیکی شدند. یکی از مشکلات عمده این دوره سیستمهاي جزیره اي و نا هماهنگی در ارایه خدمات بانکی به مشتریان ، نبود خطوط ارتباطی مطمئن و پروتکلهاي ارتباطی لازم به منظور اتصال مشتریان با بانکها بوده است.

در این دوره علاوه بر اینکه امکان ارائه خدمات بانکی از طریق خودپرداز و تلفن بانک به دلیل نبودن شتاب (شبکه تبادل اطلاعات بانکی) براي سایر مشتریان بانکها مقدور نبود بلکه به دلیل متمرکز نبودن کلیه اطلاعات مشتریان بانک در مرکز ، مشتریان شعب دیگر بانک نیز نمی توانستند از خدمات سراسري خودپرداز و تلفن بانک استفاده نمایند. البته در پایان این دوره برخی از بانکها با ایجاد شبکه جزیره اي یا عنکبوتی بین شعب خود امکان ارائه خدمات بانکی از طریق خودپرداز براي تمامی مشتریان خود را فراهم نمودند ، ولیکن به دلیل هزینه هاي بستر مخابراتی و مشکلاتی که این نوع شبکه داشت عملاً مورد استقبال تمامی بانکها قرار نگرفت.

 یکپارچه سازي سیستمها و مرتبط کردن مشتري با تمامی عملیات بانکهاي Core Banking

بمنظور یکپارچه نمودن سیستم بانکی اقدام به طراحی و پیاده سازي بانک اطلاعات متمرکز، نرم افزارهاي مدلهاي کسب و کار به صورت مبتنی بر وب، متمرکز نمودن سامانه ها وسرویسهاي بانکی و نصب آنها برروي سرورهاي مستقر در مرکز داده صورت پذیرفت. در این مدل پس از تعریف اطلاعات پایه  مشتري در سیستم و اختصاص کد مشتري (Customer ID) تمامی سپرده ها، تسهیلات، کارتهاي بانکی و خدمات مورد درخواست به کد مشتري متصل گردید. در این دوره به دلیل متمرکز شدن و یکپارچه سازي بانک اطلاعات و سرویسهاي بانکی، مشتري قادر می باشد که اکثر خدمات بانکی مورد نظر خود را از تمامی شعب بانک دریافت نماید، این امر باعث گردید که اقدام به طراحی سامانه هاي سخت افزاري و نرم افزاري جهت ارائه خدمات بانکی بدون حضور مشتري در شعبه فراهم گردد.همچنین به دلیل متمرکز شدن اطلاعات مشتریان و حسابها در مرکز این امکان فراهم گردید که بانکها و شرکتها اقدام به تولید سیستمهاي هوش تجاري، مبارزه با پول شویی و اعتبار سنجی را بعمل آورند که نتیجه آن باعث شد که نظارت، ارزیابی و پایش و استخراج اطلاعات مورد نظر به صورت متمرکز در کمترین زمان صورت پذیرد و تهیه گزارشات لحظه اي از وضعیت منابع و مصارف بانک نیز جهت تصمیم گیري و برنامه ریزي مدیران ارشد بانک فراهم گردد.

پیدایش این دوره با ایجاد شتاب (شبکه تبادل اطلاعات بانکی) همزمان گردید. در شبکه شتاب با بکارگیري از بستر مخابراتی کشور و راه اندازي شبکه اختصاصی بانکی این امکان فراهم گردیده که از طریق نرم افزار مدیریت بانک مرکزي نصب می باشد تا بانکها بتوانند خدمات کارتی بین مرکز داده تراکنشها که برروي مرکز داده بانکی را از طریق درگاه هاي بانکداري الکترونیک (خودپرداز، تلفن بانک، اینترنت بانک و غیره ) به سایر مشتریان بانکهاي دیگر نیز ارائه نمایند(هاشمی،1391، 7).

کشور ما اکنون در حال گذار از مرحله سوم و ورود به مرحله چهارم می باشد، لیکن عوامل محیطی مختلفی این گذار را تحت الشعاع خود قرار می دهد. چهار عامل کلی، شامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل فنی و عوامل حقوقی بر آمادگی الکترونیکی یک کشور موثر هستند.

عوامل اجتماعی و فرهنگی متعددی نظیر سطح سواد و تحصیلات پایه از پیش فرض های آمادگی الکترونیکی محسوب می شوند. ضروری است زیرساختار فرهنگی جامعه نظیر گرایش به پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای افزایش بهره وری و بازده کاری مد نظر قرار گیرد.

عوامل اقتصادی توسط شاخص هایی از قبیل میزان رشد تولید ناخالص داخلی، رشد در سرمایه گذاری خارجی و درآمد سرانه افراد تعیین می شود. همه این موارد به گونه ای در آمادگی الکترونیکی یک کشور تاثیر خواهند داشت. برای مثال وجود زیرساخت های قوی در فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP بالا ناشی می شود و میزان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط افراد، نیازمند درآمد سرانه بیشتر است.

عوامل فنی بهره برداری از فناوری های پیشرفته منجر به آمادگی الکترونیکی خواهد شد، بنابراین، مهم است که دولتها زیرساختهای مخابراتی قابل اطمینان را به منظور نیل به آمادگی الکترونیکی ایجاد کنند. در این راستا لازم است به موضوعاتی همچون افزایش ضریب نفوذ اینترنت، تعداد کامپیوترهای شخصی، تعداد خطوط تلفن و سایر شاخص های مشابه در کشور توجه نمایند.

عوامل حقوقی شامل سیاست ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، قوانین حاکم بر فضای سایبر، سیاست کاربرد و آموزش فناوری اطلاعات در همه بخش های کلیدی یک اقتصاد خواهد بود. بنابراین، نیاز است دولتها محیط قانونی مناسبی را از طریق سیاست ها و برنامه های ویژه ایجاد کرده و جنبه های اطمینان از امنیت تراکنش ها در اینترنت را فراهم آورند(فتحیان و مهدوی نور، 1387، 347).