آوریل 13, 2021

بررسی میزان و علل انجام اپیزیوتومی در بیمارستان ایزدی و الزهرا قم در سال ۱۳۹۰- …

و طبق بررسی‌ها بین انجام اپیزیوتومی و دیگر عوامل مثل زایمان با وکیوم کاهش زمان زایمان، زایمان بریچ، دیسوشی شانه، زایمان در پوزیشن اکسی پوت …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی میزان و علل انجام اپیزیوتومی در بیمارستان ایزدی و الزهرا قم …

نمودار ۱: فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمانهای طبیعی در بیمارستان ایزذی و الزهرا در سال ۱۳۹۰ ۳۵نمودار ۲: فراوانی انجام اپیزیوتومی بر حسب بیمارستان در …