می 8, 2021

دیدگاه پرستاران نسبت به موانع فردی و سازمانی رعایت بهداشت دست در بخشهای نوزادان تبریز، سال۱۳۹۲- قسمت ۷

جدول ۱- مشخصات فردی پرستاران(متغیرهای کمی)   جدول ۲- مشخصات فردی پرستاران(متغیرهای کیفی)   جدول ۳- ادامه مشخصات فردی پرستاران(متغیرهای کیفی)   جدول۴- توزیع فراونی …

بررسی اوضاع و احوال و تاثیرات رجال قشقایی با تکیه بر خاندان صولت الدوله بر تاریخ دوره پهلوی از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ش تا انقلاب سفید- قسمت ۱۹

آمریکایی‌ها نیز برای بازداشتن قشقایی‌ها از شورش مستقیماً وارد عمل شدند؛ در روزهای پایانی شهریور ۱۳۳۲ ، گودوین از تهران به فارس رفت تا با …