می 8, 2021

شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس و بررسی اثرات ضد اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد سرطانی دو گیاه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC.- قسمت ۱۰

ترکیبات اسانسی ‌برمبنای ساختار شیمیایی به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند [۱۵ و ۱۷]. در شکل (۱-۱) نمونه ساختارهایی از ترکیبات اسانسی مذکور آورده شده است.۱- …

بررسی تاثیر اقلام تعهدی و اقلام نقدی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی- قسمت ۱۸

بهرامفر و مهرانی۱۳۸۴     بررسی رابطه بین نسبت­های نقدینگی سنتی و نسبت­های حاصل از صورت جریان وجوه نقد جهت ارزیابی تداوم فعالیت شرکت­ها   …

بررسی تبیین اثر سرمایه های فکری بر مهندسی و مدیریت نوآوری در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مرکز منطقه فارس- قسمت ۴

بروکینگ۲(۲۰۰۲) معتقد است که دارایی انسانی یک سازمان شامل مهارت ها، تخصص، توانایی حل مساله و سبک های رهبری است. اگر در یک سازمان ، …